Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Uniwersytet Łódzki

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki
Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Łódzki. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Łódzki - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-25

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Finansowego MIASTO: Łódź STANOWISKO: asystent w Katedrze Prawa Finansowego DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne DATA OGŁOSZENIA: 25 czerwca 2024r TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 lipca 2024r LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: [email protected] SŁOWA KLUCZOWE: prawo finansowe

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: posiadać tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie nauki prawne; specjalizować się w zakresie prawa finansowego w tym zwłaszcza w zakresie prawa finansowego jednostek samorządu terytorialnego, mile widziane doświadczenie naukowe potwierdzone publikacjami w punktowanych czasopismach naukowych; umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie prawa finansowego na poziomie uniwersyteckim; posiadać ogólną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych; umiejętność pracy w zespole, w tym przy współorganizowaniu konferencji naukowych (krajowych i zagranicznych) oraz innych wydarzeń naukowych; posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie praktyki stosowania prawa podatkowego (minimum 3 lata); znać biegle język polski w mowie i piśmie; znać język angielski w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań naukowych z zakresu prawa finansowego; mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji projektów w ramach programów ministerialnych; mile widziany udział w Interdyscyplinarnych grantach badawczych; mile widziane studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego.

Obowiązki:

 • Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności: · przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742); · przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ; · przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych; · dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; · niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych: · prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; · terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; · udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; · przeprowadzanie zaliczeń prowadzonych zajęć; · opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; · opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; · przeprowadzanie konsultacji ze studentami; · podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; · dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; · przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; · wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych. Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych: · prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; · pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; · rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; · aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; · udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); · doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego. Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych: · praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; · praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; · organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; · udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; · pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym opieka nad praktykami zawodowymi studentów; · inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; · inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-22

adiunkt (3/4 etatu) w Katedrze Etyki w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Oczekiwania:

 • Wykształcenie prawnicze i filozoficzne; doktorat z nauk prawnych lub z filozofii
 • Magisterium z filozofii
 • Osiągnięcia naukowe w dziedzinach filozofii i prawa, potwierdzone monografią wydaną przez wydawnictwo z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub publikacjami w czasopismach naukowych wysoko punktowanych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ze względu na profil badawczy Katedry związany z estetyką poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w także refleksji nad prawem, która bezpośrednio dotyczy zagadnień estetyki
 • Pożądane jest, aby kandydat posługiwał się swobodnie językiem angielskim w mowie i piśmie, był przygotowany do publikowania swoich artykułów w anglojęzycznych czasopismach naukowych, prezentowania referatów na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzenia zajęć dla studentów w tym języku. Ponadto pożądana jest znajomość języka niemieckiego
 • Pod uwagę będzie brane też doświadczenie związane z umiejętnością analizy aktów prawnych i orzecznictwa, związane z umiejętnością analizy przejawów sztuki oraz związane z umiejętnością pracy zespołowej

Obowiązki:

 • sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy (jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa)
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-01

OPIS: Kandydat powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art. 246 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669). Poszukiwany jest badacz wykazujący się motywacją i pozytywną energią, a także umiejętnością pracy w międzynarodowym zespole. Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany w projekt „Podróżnicy versus domatorzy – globalne wzorce rozmieszczenia głębokowodnych skorupiaków obunogich”. Jego celem jest określenie czy tryb życia bentosowych Amphipoda wpływa na ich zasięgi geograficzne i genetyczną łączność populacji. Projekt łączy w sobie pracę taksonomiczną (taksonomia integratywna wraz z opisywaniem gatunków nowych dla nauki) z badaniami molekularnymi obejmującymi genetykę populacji i rekonstrukcję filogenezy wybranych rodzin obunogów.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: Posiadać uznawany w Polsce stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu () w dziedzinie biologii, genetyki, ekologii ewolucyjnej lub pokrewnej lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora; Biegle władać językiem angielskim w mowie i w piśmie; Posiadać doświadczenie w pracy z morfologią skorupiaków, najlepiej obunogów, poparte publikacjami; Posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej (np. ekstrakcja DNA, PCR); Posiadać doświadczenie naukowe, poparte publikacjami z bazy JCR (Lista Filadelfijska) z tematyki powiązanej z projektem, w przynajmniej 2 powinien/powinna być pierwszym i/lub korespondencyjnym autorem; Posiadać umiejętności interpersonalne, doświadczenie w pracy w zespole badawczym, odznaczać się samodzielnością. () Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Dodatkowymi atutami są: znajomość metod stosowanych w analizie danych molekularnych, w tym uzyskanych z sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji; znajomość programów wykorzystywanych do modelowania nisz ekologicznych; wiedza z zakresu systematyki bezkręgowców.

Obowiązki:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych; aktywne uczestnictwo w konferencjach, seminariach naukowych i stażach zagranicznych wynikających z realizacji projektu; wykazywanie inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne. Główne zadania pracownika: Morfologiczna identyfikacja i analiza obunogów (Amphipoda). Segregacja i zarządzanie kolekcją materiału (bazy danych). Izolacja DNA, amplifikacja wybranych genów, analiza uzyskanych sekwencji. Przygotowywanie publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. Wsparcie przy różnych zadaniach związanych z projektem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-02

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie informatyka (lub naukach pokrewnych);
 • Studia magisterskie z wynikiem co najmniej dobrym;
 • Zainteresowania badawcze w szeroko rozumianym uczeniu maszynowym, związane z grami komputerowymi lub ogólnie ze sztuczną inteligencją;
 • Umiejętność korzystania z Matlaba i umiejętność programowania;
 • Znajomość języka polskiego i angielskiwgo w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ, w tym: sporządzanie dokumentacji toku studiów, przeprowadzanie zaliczeń, opracowywanie materiałów dydaktycznych, przeprowadzanie konsultacji ze studentami.
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych, w tym: publikowanie wyników badań, aktywny udział w konferencjach naukowych.
 • Udział w projektach badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ oraz pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach.
 • Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-09

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: Posiadać uznawany w Polsce stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub ściśle pokrewnych. Posiadać doświadczenie w pracy eksperymentalnej i analizie danych. Posiadać znaczący dorobek w postaci publikacji z zakresu biologii zwierząt/ekologii opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Wykazać się umiejętnością płynnego komunikowania się w języku angielskim (w mowie i piśmie).

Obowiązki:

 • Opis zadań: Gromadzenie danych i prób z wód słodkich (z pomocą innych członków zespołu), Przeprowadzanie eksperymentów na rybach, Analiza danych, Udział w pisaniu lub samodzielne pisanie publikacji naukowych, Aktywny udział w spotkaniach zespołu badawczego, seminariach naukowych i konferencjach.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łodź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filozofczno-Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-17

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Oczekiwania:

 • spełnianie wymagań art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego
 • stopień doktora w zakresie etnologii i antropologii kulturowej lub nauk o kulturze i religii
 • dorobek naukowy z zakresu antropologii kulturowej, metod badań jakościowych oraz kultury współczesnej
 • wykazanie autorstwa lub współautorstwa publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach i wiodących dla dyscypliny wydawnictwach
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego
 • udział w projekcie (minimum 1) naukowym finansowanym przez podmiot inny niż instytucja zatrudniająca w ciągu ostatnich 5 lat
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach międzynarodowych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie w tym języku seminariów, prac badawczych, itp.

Obowiązki:

 • sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.)
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ
 • przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • dbanie o dobro pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • niezwłocznie zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia)
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-14

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy: doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych (szczególnie w zakresie nauk o polityce i administracji lub bezpieczeństwie, lub nauk o komunikacji społecznej i mediach) bądź humanistycznych (szczególnie w zakresie nauk o kulturze i religii lub literaturoznawstwie).
 • Od kandydata/kandydatki oczekuje się – potwierdzonych publikacjami w czasopismach recenzowanych i monografiach zbiorowych oraz wystąpieniami konferencyjnymi (krajowymi i międzynarodowymi) – dotychczasowych rezultatów prowadzenia badań naukowych. Pożądane jest doświadczenie związane z zagranicznymi wyjazdami naukowymi, studyjnymi i pobytami badawczymi w jednostkach uniwersyteckich, naukowych i archiwalnych, a także doświadczenie związane z uczestniczeniem w grantach badawczych (krajowych bądź międzynarodowych).
 • Wymagane jest doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej, obejmujące prowadzenie zajęć z zakresu nauk społecznych bądź humanistycznych.
 • Oczekiwane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych również w języku angielskim.
 • Pożądane są także umiejętności organizacyjne w zakresie przygotowania konferencji naukowych oraz aktywność w zakresie promocji nauki i kształcenia – w ramach i poza jednostkami edukacji wyższej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • składanie wniosków grantowych w postępowaniach wydziałowych, uniwersyteckich i pozauniwersyteckich;
 • składanie do publikacji w periodykach i wydawnictwach naukowych artykułów, rozdziałów w monografiach, ewentualnie monografii;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze godzin tygodniowo;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Wydziału i Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Wydziału i Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łodź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Centrum Jerzego Giedroycia, Uniwersytet Łódzki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Asystent w grupie pracowników badawczych w Centrum Jerzego Giedroycia

Oczekiwania:

 • posiadanie dyplomu magistra lub doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
 • posiadanie wiedzy naukowej z zakresu historii Polski po 1945 ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu
 • wykazanie się doświadczeniem w pracy naukowej potwierdzonym publikacjami oraz aktywnym udziałem w konferencjach naukowych
 • wykazanie się doświadczeniem w zakresie edycji źródeł historycznych
 • wykazanie się doświadczeniem w popularyzacji nauki
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, francuski, rosyjski, ukraiński)
 • wykazanie się doświadczeniem organizacyjnym

Obowiązki:

 • badania naukowe nad dziejami i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu
 • systematyczne publikowanie w formie monografii autorskich i artykułów naukowych w periodykach naukowych zamieszczonych w aktualnym wykazie periodyków naukowych i wydawnictw przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • upowszechniania wiedzy o dziejach i dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu
 • aktywny udział w działaniach organizacyjnych na rzecz Centrum Jerzego Giedroycia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-09

Miejsce pracy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Miasto: Łódź Stanowisko: asystent w wymiarze pełnego etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne) Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości

Oczekiwania:

 • Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne: uzyskany tytuł magistra; zainteresowania badawcze w zakresie zarządzania publicznego; dorobek publikacyjny z zakresu zarządzania publicznego – co najmniej dwie publikacje (artykuły, rozdziały w monografiach lub monografie) w wydawnictwach uwzględnionych na aktualnej liście MNiSW; udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia akademickich zajęć dydaktycznych z zakresu wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem publicznym oraz podstaw zarządzania; aktywny udział (z wygłoszeniem referatu) w co najmniej dwóch konferencjach naukowych, w tym minimum jednej o zasięgu międzynarodowym; biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku; biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku (w przypadku obcokrajowców);

Obowiązki:

 • Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych: prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; przeprowadzanie zaliczeń; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo, a w przypadku prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych wymiar ten zwiększa się o 2 godziny realizowane w weekendy zjazdowe; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych: prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu); aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
 • Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych: praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Oczekiwania:

 • posiadać dyplom co najmniej ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku ekonomia, finanse lub pokrewnym lub być słuchaczem Studiów Doktoranckich/uczestnikiem Szkoły Doktorskiej z zakresu ekonomii i finansów,
 • znać biegle język angielski (wskazany certyfikat) i polski,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z problematyki nowej ekonomii instytucjonalnej, nadzoru korporacyjnego, ładu akademickiego, partycypacji pracowniczej, przedsiębiorczość akademicka, ekonomia polityczna, ekonomia behawioralna.
 • wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy.

Obowiązki:

 • Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-19

OPIS: Kandydat powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art. 246 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669). Poszukiwany jest badacz wykazujący się doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi i dbałością o szczegóły oraz silną motywacją i pozytywną energią. Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany w międzynarodowy projekt Biodiversa+ pt.: „Innowacyjny międzynarodowy monitoring różnorodności biologicznej w środowisku wodnym z wykorzystaniem wysokowydajnych narzędzi DNA i automatycznego rozpoznawania obrazów”, nr umowy UMO-2023/05/Y/NZ9/00095 (https://dnaquaimg.eu/). Celem projektu jest pogłębienie wiedzy nt. bioróżnorodności i odpowiedzi zespołów na zmiany w ekosystemach słodkowodnych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod tj. (meta)bar

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: Posiadać uznawany w Polsce stopień doktora uzyskany w 2018 roku lub później w zakresie biologii, genetyki lub dyscypliny pokrewnej; Biegle władać językiem angielskim w mowie i w piśmie; Posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej: barkodowaniu i metabarkodowaniu (w tym ekstrakcja DNA, PCR, przygotowanie bibliotek, sekwencjonowanie); Posiadać doświadczenie w generowaniu i analizie danych genomowych; Posiadać umiejętności interpersonalne, doświadczenie w pracy w zespole badawczym, odznaczać się samodzielnością. Dodatkowymi atutami są: doświadczenie w stosowaniu protokołów laboratoryjnych z zakresu biologii molekularnej (ekstrakcja DNA, PCR, biblioteki DNA); biegłość w przeprowadzaniu analiz ekologicznych, statystycznych; wiedza z zakresu systematyki bezkręgowców.

Obowiązki:

 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w międzynarodowym zespole; planowanie i przeprowadzenie analiz molekularnych: barkodowania i metabarkodowania prób bezkręgowców słodkowodnych i okrzemek, przeprowadzenie tzw. lab-ring test; opracowanie statystyczne wyników; testowanie efektywności metod opartych na (meta)barkodowaniu DNA w ocenie stanu ekologicznego wód w Ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych; nadzorowanie personelu technicznego i sprawowanie opieki nad studentami; wykazywanie inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji