Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Politechnika Koszalińska

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Politechnika Koszalińska - sprawdź oferty pracy
Politechnika Koszalińska - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/fizkes
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Koszalińska. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Koszalińska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Koszalińska: Asystent

 • Lokalizacja: Koszalin
 • Uczelnia: Politechnika Koszalińska
 • Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Wzornictwa Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej w dziedzinie SZTUKI w dyscyplinie: SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej tytuł magistra (lub równorzędny) w dyscyplinie sztuk plastycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) w zakresie wzornictwa
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego
 • umiejętność kreowania zadań projektowych będących odpowiedzią na problemy społeczne, klimatyczne, gospodarcze, etc
 • umiejętność prowadzenia tematów projektowych w oparciu o metodę „Design Thinking”
 • umiejętność pracy w programach komputerowych w zakresie projektowania produktu
 • doświadczenie w pracy projektowej z zakresu projektowania produktu
 • znajomość trendów i bieżących technologii
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (terminologia fachowa)
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i chęć rozwoju

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Koszalińska: Asystent

 • Lokalizacja: Koszalin
 • Uczelnia: Politechnika Koszalińska
 • Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-06

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Grafiki Projektowej Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej w dziedzinie SZTUKI w dyscyplinie: SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej tytuł magistra (lub równorzędny) w dyscyplinie sztuk plastycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) specjalność komunikacja wizualna
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego
 • umiejętność kreowania zadań projektowych, doświadczenie w zakresie tradycyjnych technik graficznych
 • umiejętność prowadzenia tematów projektowych w oparciu o retorykę wizualną
 • umiejętność pracy w programach komputerowych w zakresie projektowania graficznego
 • doświadczenie w pracy projektowej z zakresu projektowania grafiki, ilustracji, publikacji
 • znajomość trendów i bieżących technologii
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (terminologia fachowa)
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i chęć rozwoju

Obowiązki:

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Koszalińska: Asystent

 • Lokalizacja: Koszalin
 • Uczelnia: Politechnika Koszalińska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

tematyka: zagadnienia z termodynamiki, maszyn i urządzeń energetycznych, mechaniki płynów, wymiany ciepła itp.

Oczekiwania:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera z zakresu energetyki
 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego; bądź udokumentowane doświadczenie dydaktyczno-pedagogiczne;
 • Znajomość problematyki zajęć dydaktycznych w zakresie: termodynamiki, odnawialnych źródeł energii, maszyn energetycznych;
 • Znajomość problematyki zagadnień badawczo-naukowych w zakresie: techniki cieplnej
 • Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu wymiany ciepła;
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;

Obowiązki:

 • W zakresie działalności dydaktycznej: a) rzetelne prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska pracy, b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów oraz przekazywanie jej do Biura Obsługi Studentów, c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów, d) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych, e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów, f) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć, g) doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się (z uwzględnieniem uwag pohospitacyjnych i opinii wyrażonych w ankietach studenckich), h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze ustalonym przez bezpośredniego przełożonego, jednak nie mniejszym niż 2 godziny dydaktyczne tygodniowo, i) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, j) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się
 • W zakresie działalności naukowej: a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach i pracach rozwojowych zgodnie z zasadami etyki pracownika naukowego, b) pozyskiwanie środków na badania naukowe i prace rozwojowe, w szczególności poprzez aplikowanie w konkursach i współpracę z gospodarką, c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników, d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, e) aktywne działania w celu pozyskiwania patentów i innych praw ochronnych oraz w celu wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, f) podejmowanie działań w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • W zakresie działalności organizacyjnej i dotyczącej promocji Uczelni oraz nauki: a) aktywna działalność w organach kolegialnych Uczelni oraz innych gremiach działających w Uczelni, b) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych Uczelni, c) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, d) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji oraz poprawie jakości kształcenia i działalności naukowe

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Koszalińska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Koszalin
 • Uczelnia: Politechnika Koszalińska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

Adiunkt w zakresie inżynierii produkcji oraz metod spajania metali (spawalnictwa) w Katedrze Inżynierii Produkcji Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki Politechniki Koszalińskiej. Oczekiwane umiejętności w zakresie organizacji i usprawniania procesów produkcyjnych, analizy efektywności organizacji produkcji, organizowania stanowisk laboratoryjnych, projektowania procesów technologicznych części obrabianych ubytkowo i bezubytkowo oraz konstrukcji spawanych, nadzoru nad pracami spawalniczymi, egzaminowania spawaczy wg przepisów ISO oraz oceny jakości połączeń spawanych. Ponadto wymagane predyspozycje do pracy dydaktycznej ze studentami, umiejętności planowania i prowadzenia badań naukowych w zespole oraz doświadczenie w publikowaniu wyników prac badawczych.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora z zakresu inżynierii mechanicznej – tematyka doktoratu powinna być bezpośrednio związana ze spawalnictwem;
 • udokumentowane uzyskanie kompetencji międzynarodowego inżyniera spawalnictwa IWE;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa-inżyniera spawalnika;
 • znajomość problematyki zagadnień badawczo-naukowych w zakresie: inżynierii mechanicznej, organizacji produkcji, procesów technologicznych obróbki, metod spajania metali, obróbki ubytkowej, obróbki plastycznej, oceny jakości technologicznej;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu inżynierii mechanicznej, spawalnictwa oraz oceny jakości technologicznej;
 • doświadczenie w egzaminowaniu spawaczy wg przepisów ISO;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • W zakresie działalności dydaktycznej: a) rzetelne prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska pracy, b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów oraz przekazywanie jej do Biura Obsługi Studentów, c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów, d) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych, e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów, f) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć, g) doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się (z uwzględnieniem uwag pohospitacyjnych i opinii wyrażonych w ankietach studenckich), h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze ustalonym przez bezpośredniego przełożonego, jednak nie mniejszym niż 2 godziny dydaktyczne tygodniowo, i) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, j) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się
 • W zakresie działalności naukowej: a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach i pracach rozwojowych zgodnie z zasadami etyki pracownika naukowego, b) pozyskiwanie środków na badania naukowe i prace rozwojowe, w szczególności poprzez aplikowanie w konkursach i współpracę z gospodarką, c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników, d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, e) aktywne działania w celu pozyskiwania patentów i innych praw ochronnych oraz w celu wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, f) podejmowanie działań w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • W zakresie działalności organizacyjnej i dotyczącej promocji Uczelni oraz nauki: a) aktywna działalność w organach kolegialnych Uczelni oraz innych gremiach działających w Uczelni, b) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych Uczelni, c) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, d) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji oraz poprawie jakości kształcenia i działalności naukowe

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji