Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Uniwersytet Śląski w Katowicach

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach gettyimages.com/mapo
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Śląski w Katowicach. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Śląski w Katowicach - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-01

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki Adres miejsca pracy: ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 45/2023/NA/WNS/IPe Słowa kluczowe: pedagogika, pedagogika specjalna Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, w dyscyplinie pedagogika lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie pedagogika w obszarze pedagogiki specjalnej,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie pedagogika, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej i komercjalizacje badań,
 • doświadczenie w kierowaniu lub realizacji projektów badawczych/grantów, w szczególności finansowanych przez NCN,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny staż naukowy,
 • znajomość aktualnych rozwiązań metodologicznych oraz umiejętność zastosowania metod/technik/narzędzi badawczych zalecanych i stosowanych w dyscyplinie pedagogika,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, popularyzacja nauki,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej (rewalidacyjnej),
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • tytuł zawodowy magistra psychologii,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • znajomość Polskiego Języka Migowego na poziomie B2,
 • doświadczenie we/ gotowość do pracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • udokumentowane osiągnięcia organizacyjne w pracy na uczelni (np. udział w komisjach rekrutacyjnych, sprawowanie funkcji opiekuna koła naukowego, udział w dniach otwartych, itp.).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie pedagogika w obszarze pedagogika specjalna,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika specjalna,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Post-doc

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-03

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w ramach projektu badawczego NCN SONATA 18, pt.: „Next-generation scalable nano-enhanced thermal Energy storage composities of unprecedented performance”. Więcej informacji o projekcie na stronie: www.thermodynamics.us.edu.pl Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 nr ref. 47/2023/NA/WNST/ICh/p-d Słowa kluczowe: Energia cieplna, synteza nanopłynów, materiały kompozytowe, charakterystyka materiałów, modelowanie komputerowe Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora nauk chemicznych/inżynierii materiałowej/inżynierii chemicznej lub nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą planowanego zatrudnienia w projekcie,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom minimum B2),
 • udokumentowane badania naukowe indeksowane w bazie Scopus lub Web of Science w dyscyplinie nauki chemiczne/inżynieria materiałowa/inżynieria chemiczna lub fizyka – opublikowane w czasopismach o wysokim IF,
 • wiedza i praktyczne doświadczenie w pomiarach właściwości termicznych, w szczególności pojemności cieplnej materiałów,
 • znajomość obsługi urządzeń opartych o technikę laserowej metody impulsowej LFA oraz doświadczenie z pracą z prasami ciśnieniowymi,
 • podstawowa wiedza w zakresie technik obliczeniowych i narzędzi do modelowania oraz symulacji właściwości fizykochemicznych kompozytowych materiałów zmiennofazowych,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizacji/pozyskiwaniu projektów badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowej działalności naukowej (pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych).
 • doświadczenie w analizie statystycznej , z naciskiem na regresję wieloparametrową,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu charakterystyki chemicznej i mikrostrukturalnej, w szczególności za pomocą narzędzi takich jak XRD, XRT i SEM-EDS,
 • doświadczenie w pomiarach kątów zwilżania,
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 • umiejętności organizacyjne,
 • umiejętności zarządzania wieloma zadaniami badawczymi jednocześnie,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego NCN SONATA 18, pt.: „Next-generation scalable nano-enhanced thermal Energy storage composities of unprecedented performance”.
 • publikowanie wyników badań w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) oraz liczbę punktów ministerialnych powyżej wartości granicznej dla dyscypliny nauki chemiczne
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych oraz udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 • uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze środków krajowych lub/i zagranicznych lub/i podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania projektów,
 • prace organizacyjne na rzecz wydziału lub uczelni wynikające z regulaminów UŚ,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-01

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Adres miejsca pracy: ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 nr ref. 44/2023/NA/WNS/IPe Słowa kluczowe: pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarystyka Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, w dyscyplinie pedagogika lub dyscyplinie pokrewnej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie pedagogika w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie pedagogika indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • znajomość aktualnych rozwiązań metodologicznych oraz umiejętność zastosowania metod/technik/narzędzi badawczych zalecanych i stosowanych w dyscyplinie pedagogika,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, popularyzacja nauki,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • autorstwo publikacji o charakterze dydaktycznym,
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów dydaktycznych,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we/gotowość do pracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • udokumentowane osiągnięcia organizacyjne w pracy na uczelni (np. udział w komisjach rekrutacyjnych, sprawowanie funkcji opiekuna koła naukowego, udział w dniach otwartych, itp.),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze pracy z osobami niedostosowanymi społecznie (w polu profilaktyki społecznej i resocjalizacji).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie pedagogika w obszarze pedagogika resocjalizacyjna,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym przydziałem obowiązków

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 7 lat
Wideo

Książka pod choinkę Targi Książki we Wrocławiu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji