Szukasz pracy jako nauczyciel akademicki? Zobacz, jakie aktualne oferty ma Uniwersytet Warszawski

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Warszawski - sprawdź oferty pracy
Uniwersytet Warszawski - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/ijeab
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Warszawski. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Warszawski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-03

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Maszyn Biomolekularnych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Wykorzystanie systemów transportu sideroforów do wprowadzania peptydowych kwasów nukleinowych do komórek bakterii Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Trylska Numer konkursu: CeNT-56-2023 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2536/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • tytuł doktora nauk biologicznych, fizycznych, chemicznych lub pokrewnych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • współautorstwo artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych
 • znajomość techniki biologii molekularnej, biochemii lub biofizyki
 • doświadczenie w mikrobiologii mile widziane

Obowiązki:

 • przeprowadzanie doświadczeń na komórkach bakterii i w systemach typu cell-free
 • badanie właściwości przeciwbakteryjnych peptydów i koniugatów PNA
 • projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń pobierania przez bakterie analogów sideroforów i ich koniugatów z oligonukleotydami
 • przygotowywanie sprawozdań i prezentacji, przedstawianie wyników na spotkaniach grupowych i konferencjach krajowych i międzynarodowych, szkolenie młodszych naukowców

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-27

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia jeden etat z dniem 19 lutego 2024 roku; do pracy przy projekcie „ Krajobrazy medyczne w trakcie i po epidemii na Kaukazie Północnym (Czeczenia i Dagestan); okres zatrudnienia 6 miesięcy; wymiar etatu: 1/1.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w zakresie etnologii/antropologii kulturowej, nauk o kulturze i religii. 2. Wyróżniający dorobek naukowy (publikacje, wystąpienia konferencyjne), w szczególności z zakresu etnografii Kaukazu. 3. Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych na terenie Kaukazu (min. 9 miesięcy). 4. Dobra znajomość etnografii i historii Kaukazu. 5. Udział w grantach badawczych. 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018roku (Dz. U. z 2023 r., poz.742 z późniejszymi zmianami) ) i Statucie UW

Obowiązki:

  • analiza zebranych przez pozostałych uczestników grantu materiałów z badań terenowych, zarządzanie danymi, prezentacja rezultatów na konferencjach oraz prowadzenie dodatkowych wywiadów on-line; - co najmniej jedna publikacja podsumowująca wyniki badań w punktowanym czasopiśmie; - uczestniczenie w 2 spotkaniach projektowych tygodniowo w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-27

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia jeden etat z dniem 19 lutego 2024 roku; okres zatrudnienia : dwa lata; wymiar etatu: 1/1 .

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w zakresie etnologii/antropologii kulturowej, socjologii. Osiągnięcia naukowe w wyżej wymienionych dyscyplinach udokumentowane publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach. Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie wyżej wymienionych dyscyplin. Kierowanie krajowymi i międzynarodowymi grantami badawczymi. Naukowe doświadczenie międzynarodowe, stypendia zagraniczne. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018roku (Dz. U. z 2023 r., poz.742 z późniejszymi zmianami) ) i Statucie UW

Obowiązki:

 • wypełnianie pensum dydaktycznego, w tym prowadzenie laboratorium etnograficznego, - prowadzenie zajęć z przedmiotów: antropologii współczesności, antropologiczna krytyka postkolonialna, etnografia krajów pozaeuropejskich, - prowadzenie etnograficznych badań terenowych i publikowanie ich wyników, - prowadzenie badań naukowych i ich publikowanie, - złożenie w ciągu zatrudnienia na czas określony wniosku grantowego, - wypełnianie innych, w tym organizacyjnych obowiązków wskazanych przez dyrektora IEiAK

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-31

WMIM/SOB/2023/NAWA/DW/2A Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczej w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu „Metody obliczeniowe do opisywania i analizowania procesów mutacyjnych w raku” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), umowa PPN/PPO/2020/1/00028. Opis projektu Głównym celem projektu jest opracowanie nowych modeli, wydajnych algorytmów i narzędzi dla problemów związanych z procesami mutacyjnymi w nowotworach. Badania w projekcie dotyczą: ● Opracowania metod dla problemów modelowania procesów mutacyjnych w nowotworach; ● Implementacji narzędzi programistycznych; ● Przygotowania i analizy danych z sekwencjonowania DNA.

Oczekiwania:

 • stopień magistra lub doktora w dyscyplinie informatyka, matematyka, bioinformatyka, fizyka lub dyscyplinie pokrewnej;
 • doskonałe przygotowanie w jednej z wyżej wymienionych dyscyplin;
 • dobrą znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobre umiejętności programowania.

Obowiązki:

 • Opracowania metod dla problemów modelowania procesów mutacyjnych w nowotworach;
 • Implementacji narzędzi programistycznych;
 • Przygotowania i analizy danych z sekwencjonowania DNA.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-23

WCH.1210-7/2023-3 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko w ramach projektu OPUS+LAP zatytułowanego „Asferyczny model atomu – odkrywanie nowych metod udokładniania struktur materiałów częściowo nieuporządkowanych”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Sławiński.

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk w zakresie chemii, fizyki lub nauk pokrewnych. Wymaga się, aby stopień doktora uzyskany był w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie oraz uzyskany w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów, zbieraniu oraz analizie danych dyfrakcji proszkowej i/lub monokrystalicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy lokalnej struktury materiałów przy użyciu metody Pair Distribution Function
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętności w zakresie programowania (język C+, Fortran)
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 742).

Obowiązki:

 • prowadzenie pomiarów dyfrakcji proszkowej i monokrystalicznej przy źródle laboratoryjnym i synchrotronowym
 • analizy danych eksperymentalnych
 • przygotowanie próbek do badań, w tym krystalizacja
 • rozwijanie istniejącego kodu programów komputerowych
 • współpraca z zagranicznymi partnerami projektu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-23

WCH.1210-13/2023 Ogłoszenie o wolnym stanowisku w ramach projektu NCN SONATA 17 nr 2021/43/D/NZ5/02559: „Ból przewlekły w otyłości: od mechanizmów komórkowych po nowe strategie dla celowanej terapii”. Kierownik projektu: dr Anna Piotrowska-Murzyn. Kierownik projektu z ramienia UW: Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik.

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk w zakresie biologii, biotechnologii, biochemii, farmacji, medycyny lub nauk pokrewnych (wymagany najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy)
 • umiejętność pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi oraz posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur doświadczalnych
 • umiejętność pobierania tkanek (rdzeń kręgowy, struktury mózgu, wątroba, nerw kulszowy) oraz krwi od myszy i szczurów
 • znajomość anatomii zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem rdzenia kręgowego
 • umiejętność przygotowania materiału biologicznego do badań chemicznych
 • umiejętność pobierania tkanek do analiz biochemicznych oraz umiejętność przeprowadzenia analiz biochemicznych: RT-qPCR, Western blot, immunohistochemia
 • umiejętność przeprowadzenia analizy statystycznej uzyskanych wyników
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w obszarze tematycznym i metodologicznym projektu
 • umiejętność pracy zespołowej
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

Obowiązki:

 • pobieranie materiału biologicznego od myszy i szczurów (struktury mózgu, rdzeń kręgowy, wątroba, nerw kulszowy, krew)
 • zabezpieczenie materiału biologicznego i przygotowanie go do dalszych analiz chemicznych i biochemicznych
 • homogenizacja materiału biologicznego do analiz chemicznych
 • przeprowadzanie badań biochemicznych oraz pomoc w wykonywaniu analiz chemicznych (HPLC/LC-MS)
 • analiza i interpretacja uzyskanych wyników oraz przygotowanie manuskryptów
 • prowadzenie dokumentacji naukowej uzyskanych wyników
 • prezentacja uzyskanych wyników na konferencjach naukowych, sympozjach i warsztatach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Neofilologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-22

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

Oczekiwania:

 • Od kandydata/kandydatki na to stanowisko wymaga się spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 r. z 742 z późn. zm.)
 • co najmniej stopnia doktora nauk humanistycznych, specjalizacji badawczej w dyscyplinie literaturoznawstwo i w zakresie studiów nad krajami języka portugalskiego
 • zainteresowań badawczych ukierunkowanych na glottodydaktykę
 • co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy na wyższej uczelni, doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu literaturoznawstwa i zajęć z praktycznej nauki języka portugalskiego na różnych poziomach nauczania na poziomie uniwersyteckim
 • doświadczenia w pracy w grupach badawczych
 • dorobku naukowego w postaci aktualnych publikacji naukowych oraz potencjału do dalszego rozwoju naukowego
 • doskonałej znajomości języka portugalskiego i polskiego (near to native)
 • zadeklarowania, że Uniwersytet Warszawski będzie dla niego podstawowym miejscem pracy

Obowiązki:

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum)
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz związanych z własnych rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników
 • kształcenie kadry naukowej
 • organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych
 • obowiązki organizacyjne np. udział w pracach komisji egzaminacyjnych, w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie
 • Opieka nad praktykami zawodowymi studentów realizujących moduł nauczycielski

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-22

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Biologiczny kod węzłów – identyfikacja wzorów węzłów w biomolekułach za pomocą podejścia AI Kierownik projektu: dr hab. Joanna Sułkowska, prof. ucz Numer konkursu: CeNT-55-2023 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2529/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • Idealny kandydat powinien mieć doktorat z biofizyki/chemii albo nauk biologicznych, w zależności od zainteresowań udokumentowane doświadczenie w oczyszczaniu białek, przyszykowaniu białek do badań krystalograficznych oraz opracowaniu danych z badań X-ray
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 5 lata przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
 • Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Obowiązki:

 • Rolą kandydata będzie wykorzystanie najnowocześniejszych metod biologii strukturalnej do zaprojektowania białka o nowym foldzie i nietrywialnej topologii.
 • Kandydat będzie odpowiedzialny za ekspresję, oczyszczanie i przygotowanie białek do badań X-ray lub Cyro-EM. Przeprowadzanie testów aktywności lub innych badań w celu wykazania, że nowe białko może się fałdować i pełnić funkcję biologiczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Post-doc

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-22

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Metody typu „embedding” w chemii kwantowej – przesuwając granice modelowania właściwości molekularnych złozonych układów zawierających ciężkie atomy Kierownik projektu: dr Małgorzata Olejniczak Numer konkursu: CeNT-53-2023 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2526/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie chemii fizycznej
 • znajomość podstaw chemii kwantowej i doświadczenie w obliczeniach wykorzystujących metody chemii kwantowej, - znajomość pracy na klastrach HPC
 • umiejętność i chęć współpracy, także w grupach z zagranicznymi partnerami, komunikatywność
 • otwartość na nowe wyzwania, ciekawość, chęć uczenia się
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie)

Obowiązki:

 • (i) obliczenia właściwości molekularnych różnego rzędu w złożonych układach molekularnych z ciężkimi atomami, przy wykorzystaniu metod typu „embedding” w chemii kwantowej (subsystem-DFT)
 • (ii) optymalizacja i tworzenie skryptów do wielostopniowych obliczeń na klastrach HPC
 • (iii) analiza wyników z użyciem metod nowoczesnej analizy danych
 • (iv) aktywny udział w przygotowywaniu publikacji
 • (v) aktywny udział w działaniach grupy (spotkaniach, seminariach – możliwość uczestniczenia on-line) i pomoc studentom zaangażowanym w projekt
 • W zależności od zainteresowań kandydata, zakres zadań (i) – (iii) jest do negocjacji.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-21

stanowisko – adiunkt Katedra Prawa Konstytucyjnego grupa badawczo-dydaktyczna dyscyplina – nauki prawne 1 etat (czas określony)

Oczekiwania:

 • – stopień doktora nauk prawnych uzyskany w ciągu ostatnich 6 lat;
 • – ukończone studia LLM w zagranicznej jednostce naukowej;
 • – publikacja co najmniej jednej monografii naukowej w wydawnictwie znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Edukacji o Nauki w dniu 22 lipca 2021 r.;
 • – autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch artykułów naukowych w języku obcym opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez Ministra Edukacji o Nauki w dniu 9 lutego 2021 r. lub co najmniej dwóch rozdziałów w monografiach sporządzonych w języku obcym opublikowanych lub przyjętych do druku w wydawnictwie znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Edukacji o Nauki w dniu 22 lipca 2021 r.;
 • – doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu ćwiczeń na uniwersyteckim wydziale prawa, uczelni mającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych, ze studentami z polskiego prawa konstytucyjnego w wymiarze łącznym co najmniej 240 godzin w ostatnich trzech latach akademickich (2020/2021-2022/2023);
 • – doświadczenie w działalności organizacyjnej na wydziale prawa na wyższej uczelni.

Obowiązki:

 • w obszarze badawczym: prowadzenie badań naukowych w dziedzinie prawa konstytucyjnego i publikacja ich wyników w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz w monografiach, w tym badań mogących w przyszłości stanowić podstawę przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego, realizacja grantowych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (w tym aplikowanie o tego rodzaju środki);
 • w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, przede wszystkim ćwiczeń z polskiego prawa konstytucyjnego;
 • w obszarze organizacyjnym: wykonywanie prac administracyjno-organizacyjnych dotyczących działań badawczych i dydaktycznych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-17

poszukujemy osoby na stanowisko post-doca (formalnie adiunkt w grupie pracowników badawczych) w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”: pt. „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)”. Kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego: Katarzyna N. Jarzembska. Osoba zatrudniona będzie prowadziła badania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne / fizyczne i/lub informatyki / analizy danych.

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk w zakresie chemii, fizyki lub nauk pokrewnych (wymagany najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy); uwaga – doktorat może być obroniony na Uniwersytecie Warszawskim, regulacje Narodowego Centrum Nauki nie obowiązuje w tym programie;
 • OPCJA 1 (spektroskopista): doświadczenie w zakresie spektroskopii (m.in. laserowej) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozbudowy i modyfikacji aparatury (integracja aparatury z oprogramowaniem) oraz analizy danych, udokumentowane publikacjami naukowymi i stażami naukowymi, wyjazdami pomiarowymi itp.;
 • OPCJA 2 (programista): doświadczenie w programowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem języków takich, jak Python, C++, umiejętność używania formatów HDF5, programowania CUDA i analizy danych, udokumentowane publikacjami naukowymi i stażami naukowymi, opublikowanym oprogramowaniem itp.;
 • umiejętność pracy zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

Obowiązki:

 • OPCJA 1 (spektroskopista): wykonywanie pomiarów spektroskopowych z naciskiem na spektroskopię luminescencyjną w roztworach i ciele stałym (w tym metodami czasowo-rozdzielczymi, rozdzielczość nanosekundowa) oraz spektroskopię absorpcji przejściowej w roztworze i ciele stałym (rozdzielczość nanosekundowa), wykonywanie pomiarów metodami statycznej spektroskopii UV-Vis i FTIR; wszystko powyższe z naciskiem na pomoc użytkownikom Centrum Doskonałości XFEL na UW w wykonywaniu ich badań;
 • OPCJA 2 (programista): tworzenie / modyfikowanie oprogramowania niezbędnego do analizy danych ze spektroskopii (oprogramowanie zbierania i obróbki danych z dostępnych detektorów i aparatury naukowej, kontrola aparatury, analiza danych statystycznych itp.) i danych ze źródeł XFEL i synchrotronowych; wszystko co powyższe z naciskiem na pomoc użytkownikom Centrum Doskonałości XFEL na UW w wykonywaniu ich badań;
 • udział w wyjazdach pomiarowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego lub XFEL;
 • prowadzenie dokumentacji naukowej – analiza danych i przygotowanie raportów;
 • udział w przygotowaniu publikacji naukowych i prezentacji wyników.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-31

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić kandydaci prowadzący badania w zakresie fizyki teoretycznej i matematycznej, których wiedza i umiejętności pozwolą na prowadzenie badań w obszarze ogólnej teorii względności, konforemnej teorii pola, topologicznej teorii pola, amplitud „niebiańskich” i „niebiańskiej” holografii (celestial amplitudes and celestial holography).
 • stopień doktora nauk fizycznych (przed rozpoczęciem zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginału dyplomu doktorskiego)
 • przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań
 • możliwość podjęcia pracy nie później niż 1 września 2024 roku,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu;
 • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-31

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk fizycznych, chemicznych lub inżynierii materiałowej
 • Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc.

Obowiązki:

 • Pomiary różnymi metodami spektroskopowymi, głównie metodami laserowymi
 • Doświadczenie w pracy nad biomolekułą
 • Analiza danych spektroskopowych UV-VIS
 • Dobra znajomość spektroskopii, laserów, biomolekuł

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko Adiunkta (postdoc) w grupie pracowników badawczych w ramach projektu „Utrzymanie zintegrowanej infrastruktury badawczej do medioznawczych badań behawioralnych w LBM UW”

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk społecznych lub nauk humanistycznych oraz wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, psychologii emocji i/lub antropologii/etnografii i/lub ludologii/projektowania i badania gier
 • Doświadczenie eksperymentalne (samodzielne prowadzenie projektów badawczych oraz eksperymentów z udziałem człowieka)
 • Dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi,
 • Biegła znajomość języka angielskiego (na poziomie umożliwiającym bezproblemową pracę w międzynarodowym projekcie badawczym)
 • Analityczne i logiczne myślenie, gotowość do pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość.

Obowiązki:

 • Prowadzenie eksperymentalnych projektów badawczych (minimum 1 projekt rocznie), z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w Laboratorium Badań Medioznawczych UW (https://www.lbm.uw.edu.pl/o-nas)
 • Wsparcie konsultacyjne w innych projektach realizowanych w zespole
 • Autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych, udział w przygotowaniu wystąpień konferencyjnych oraz raportów badawczych
 • Uczestnictwo w regularnych spotkaniach członków zespołu badawczego
 • Wspieranie kierownika zespołu w innych działaniach związanych z realizacją projektu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-09

Oczekiwania:

 • praktyczne doświadczenie w syntezie, funkcjonalizacji i sieciowaniu polisiloksanów, silseskwioksanów i żywic
 • wiedza na temat stabilności termicznej, przewodności i innych właściwości fizycznych materiałów polimerowych
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność przygotowywania manuskryptów

Obowiązki:

 • Realizacja zadań badawczych w projekcie „Inteligentne materiały pasywne zdolne do grzania lub chłodzenia do temperatur odmiennych od otoczenia bez dodatkowego zasilania:”
 • wytwarzanie funkcjonalizowanych polisiloksanów i silseskwioksanów oraz opcjonalnie żywic
 • udział w opracowywaniu związków polimerowych oraz opartych na polimerach nano- i mikrostruktur 3D o pożądanych właściwościach radiacyjnych (optycznych), mechanicznych i termicznych
 • charakteryzowanie właściwości optycznych, termicznych i mechanicznych materiałów
 • współpraca z doktorantami zatrudnionymi w projekcie oraz z partnerami projektu
 • przygotowywanie publikacji, raportów, prezentacji konferencyjnych, itp

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Director of the Centre of New Technologies of the University of Warsaw, and the Project Leader, announce the opening of the competition for the position of PhD Student in the Solar Fuels Laboratory – Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: SUnlight-driven Next Generation Artificial photosynthesis biohybrid TEchnology platform for highly efficient carbon neutral production of solar fuels Project leader: Prof. Joanna Kargul Competition number: CeNT-35.1-2023 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/job-offer_cent-35.1-2023_sungate-j-kargul_phd-student-final_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the European Commission within the Horizon Europe SUNGATE grant
 • MSc degree in the field of biochemistry, biotechnology or a related field. The MSc degree should be obtained before the date of starting work in the project
 • Confirmed status of a PhD student on the day of starting the work on the project (e.g. by enrolment to the Doctoral School of the University of Warsaw)
 • The successful candidate should have the status of the PhD student at a Polish university either in a PhD programme or in the Doctoral School of Exact and Natural Sciences of the University of Warsaw.

Obowiązki:

 • Purification of the PSI biocatalyst and preparation, characterisation of PSI-CCE hybrids. Assembly and performance evaluation of the device for solar-driven CO2-to-methanol conversion together with all the other partners of the SUNGATE consortium

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: WARSZAWA
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-10

Adiunkt (w grupie badawczo-dydaktycznej) w Pracowni Procesów i Struktur Zarządzania w Katedrze Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Oczekiwania:

 • Stopień doktora habilitowanego lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub pokrewnych;
 • Zainteresowania naukowe dotyczące zarządzania organizacjami (procesy, struktury, podejmowanie decyzji i in.);
 • Dorobek naukowy udokumentowany artykułami w recenzowanych czasopismach ujętych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW oraz publikacjami w książkach opublikowanych w wydawnictwach co najmniej z poziomu I określonych w Komunikacie MNiSW w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;
 • Uczestnictwo i wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, szkolenia, wykłady);
 • Doświadczenie w pracy organizatorskiej na uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji konferencji;
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Obowiązki:

 • Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań i punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Obowiązki organizacyjne: udział w procesach akredytacji międzynarodowych, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-02

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, preferowany doktorat z nauk fizycznych, matematycznych lub tech-nicznych w dziedzinie elektroniki lub informatyki.
 • doświadczenie w modelowania metodami uczenia głębokiego lub w pracach badawczych (teoretycz-nych lub doświadczalnych) w zakresie światłowodów pasywnych i aktywnych oraz telekomunikacji
 • doświadczenie w prowadzeniu badań i upowszechnianiu wyników
 • doświadczenie w pracy w zespołach badawczych
 • znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB, Python, PyTorch lub TensorFlow
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • rozwój nowych metod numerycznych do modelowania światłowodów specjalnych typu free-form, modelowa-nie zjawisk zachodzących w światłowodach typu free-form, udział w badaniach eksperymentalnych z opraco-wywaniem i testowaniem nowych rodzajów światłowodów pod katem ich zastosowań w telekomunikacji
 • współpraca z zespołem technologicznym oraz młodymi naukowcami i studentami
 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Ośrodek Badań nad Migracjami / Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni. Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w I.3.3. Utworzenie Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (Centre of Excellence in Social Sciences – CESS) Celem konkursu jest zrekrutowanie naukowca do zespołu badawczego prowadzonego pod kierunkiem doświadczonego badacza i współpracy przy realizacji projektu badawczego o przełomowym charakterze w dziedzinie nauk społecznych i „computational social science”.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w zakresie ilościowych metod badawczych (np. analiza danych ankietowych i eksperymentalnych z wykorzystaniem zaawansowanych modeli wielorakich);
 • umiejętności obliczeniowe - doświadczenie w pracy w R, Pythonie i innych językach programowania;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w analizowaniu danych ankietowych lub eksperymentalnych i wizualizacji wyników;
 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190)

Obowiązki:

 • współprojektowanie i programowanie innowacyjnych eksperymentów wykorzystujących dane internetowe;
 • współprojektowanie i nadzorowanie eksperymentów online na platformach mediów społecznościowych;
 • wykorzystywanie modeli statystycznych do testowania hipotez przy użyciu dużych zbiorów danych;
 • przygotowywanie publikacji do wysokopunktowanych czasopism i na potrzeby międzynarodowych konferencji;
 • prezentowanie wyników badań na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach akademickich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Ośrodek Badań nad Migracjami / Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni. Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w I.3.3. Utworzenie Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (Centre of Excellence in Social Sciences – CESS) Celem konkursu jest zrekrutowanie naukowca do zespołu badawczego prowadzonego pod kierunkiem doświadczonego badacza i współpracy przy realizacji projektu badawczego o przełomowym charakterze w dziedzinie nauk społecznych i „computational social science”.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych (lub spoza nauk społecznych jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu, tj. nauki o komunikacji, nauki polityczne, nauki o informacji, data science, psychologia, socjologia obliczeniowa, ekonomia);
 • doświadczenie w zakresie ilościowych metod badawczych (np. analiza danych ankietowych i eksperymentalnych z wykorzystaniem zaawansowanych modeli wielorakich);
 • umiejętności obliczeniowe - wieloletnie doświadczenie w pracy w R, Pythonie i innych językach programowania;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w udzielaniu odpowiedzi na istotne pytania z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych;
 • doświadczenie w analizowaniu danych ankietowych lub eksperymentalnych i wizualizacji wyników;
 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190).

Obowiązki:

 • współprojektowanie i programowanie innowacyjnych eksperymentów wykorzystujących dane internetowe;
 • współprojektowanie i nadzorowanie eksperymentów online na platformach mediów społecznościowych;
 • wykorzystywanie modeli statystycznych do testowania hipotez przy użyciu dużych zbiorów danych;
 • przygotowywanie publikacji do wysokopunktowanych czasopism i na potrzeby międzynarodowych konferencji;
 • tworzenie tekstów publicystycznych popularyzujących wyniki prowadzonych badań;
 • prezentowanie wyników badań na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach akademickich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Opis projektu Projekt PROCONTRA koncentruje się na badaniu trudnych problemów w obszarze inteligentnych kontraktów i technologii blockchain. Główny nacisk kładziony jest na podstawowe techniki kryptograficzne. Prace w ramach projektu będą koncentrować się na następujących trzech kierunkach: • Modelowanie własności bezpieczeństwa protokołów inteligentnych kontraktów z wykorzystaniem formalizmu kryptograficznego. • Proponowanie nowych pomysłów na protokoły inteligentnych kontraktów, szczególnie tych opartych na zaawansowanych technikach kryptograficznych. • Dowody bezpieczeństwa proponowanych konstrukcji. • Zautomatyzowana weryfikacja tych dowodów bezpieczeństwa • Zrozumienie ograniczeń technik kryptograficznych w tym obszarze.

Oczekiwania:

 • Oczekujemy, że kandydaci będą posiadali stopień doktora informatyki (lub dziedziny pokrewnej) oraz doskonałe przygotowanie w tej dziedzinie oraz dorobek naukowy w tematyce projektu udokumentowany publikcjami.
 • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami) i Statutem UW.

Obowiązki:

 • Prace w ramach projektu będą koncentrować się na następujących trzech kierunkach:
 • Modelowanie własności bezpieczeństwa protokołów inteligentnych kontraktów z wykorzystaniem formalizmu kryptograficznego.
 • Proponowanie nowych pomysłów na protokoły inteligentnych kontraktów, szczególnie tych opartych na zaawansowanych technikach kryptograficznych
 • Dowody bezpieczeństwa proponowanych konstrukcji.
 • Zautomatyzowana weryfikacja tych dowodów bezpieczeństwa
 • Zrozumienie ograniczeń technik kryptograficznych w tym obszarze.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-17

Opis projektu Projekt obejmuje interdyscyplinarne zagadnienia z pogranicza informatyki, matematyki i fizyki, skupiając się na węzłach, trójrozmaitościach, kołczanach i teorii strun. Pytania badawcze to między innymi: ● Czy algorytm może nauczyć się generować kołczan dla zadanego węzła? ● Co odróżnia kołczany symetryczne odpowiadające węzłom od pozostałych? ● Jaka jest relacja między kołczanami a różnymi niezmiennikami węzłów?

Oczekiwania:

 • Stopień doktora informatyki/matematyki/fizyki lub nauk pokrewnych w momencie zatrudniania (stopień musi być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie)
 • Doświadczenie w uczeniu maszynowym jest wymagane
 • Doświadczenie w topologii kwantowej będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w aplikacji ucznia maszynowego w matematyce lub fizyce będzie dodatkowym atutem
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2022 poz. 574 ze zmianami).

Obowiązki:

 • Wybrany kandydat pracować będzie nad aplikacją uczenia głębokiego do topologii niskowymiarowej oraz kwantowej teorii pola.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-31

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Mikrobiologii Medycznej Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub nauk pokrewnych (medycznych, weterynaryjnych itp.).
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych (JCR) czasopismach międzynarodowych
 • Plan działalności badawczo-rozwojowej w nowym miejscu pracy (główne kierunki badań, plany badawcze, pomysły na rozwój Zakładu
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie standardowych techniki mikrobiologicznych oraz biotechnologicznych (prowadzenie zajęć akademickich, kursowych, szkoleń terenowych itp.).

Obowiązki:

 • jak w ogłoszeniu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Rozwijanie metod pozwalających na poszukiwanie fundamentalnych ograniczeń na osiągalną precyzję w modelach metrologii kwantowej w obecności skorelowanego szumu oraz poszukiwaniem optymalnych protokołów zbliżających się do tych ograniczeń. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 • doświadczenie w badaniach teoretycznych w dziedzinie kwantowej informacji i metrologii kwantowej
 • znaczący dorobek naukowy
 • bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
 • dobrze widziane jest doświadczenie w kierowaniu pracami badawczymi z udziałem młodszych kolegów/studentów
 • Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc.

Obowiązki:

 • Wykonywanie obliczeń analitycznych i numerycznych na potrzeby projektu.
 • Przygotowywanie publikacji.
 • Upowszechnianie wyników.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-08-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

WB-K-16/2022 – konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii

Oczekiwania:

 • Dorobek naukowy w dziedzinach związanych z biologią molekularną i/lub procesami komórkowymi u roślin udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych z listy JCR

Obowiązki:

 • Praca eksperymentalna
 • Opracowanie i publikacja otrzymanych wyników

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji