Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Politechnika Wrocławska ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Politechnika Wrocławska - sprawdź oferty pracy
Politechnika Wrocławska - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/fizkes
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnika Wrocławska. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnika Wrocławska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie zaangażowanym specjalistą z obszaru Nauk medycznych i Nauk o zdrowiu, gotowym do aktywnego uczestnictwa w działalności badawczej i dydaktycznej. Osoba ta będzie prowadzić zajęcia z Histologii, powinna posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie.

Oczekiwania:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów biotechnologicznych, w specjalizacji biotechnologia medyczna
 • posiadać tytuł doktora uzyskany w ramach nauk medycznych bądź nauk o zdrowiu
 • posiadać usystematyzowaną wiedzę oraz znajomość metod badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • mieć doświadczenie minimum ośmiu lat w pracy dydaktycznej
 • posiadać istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z IF,
 • posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie przedmiotów medycznych w szczególności z histologii i biologiii komórki
 • posiadać znajomość języka polskiego, angielskiego w stopniu zaawansowanym

Obowiązki:

 • Prowadzenia zajęć ze studentami z Histologii
 • Wsparcia studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych
 • Prowadzenia badań naukowych
 • Współtworzenia i aktualizacji programów nauczania związanych z histologią
 • Współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac dydaktyczno-badawczych
 • Uczestniczenia w działalności organizacyjnej Wydziału
 • Ustawicznego podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Katedra Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku adiunkta badawczo- dydaktycznego w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub dyscyplinie Ekonomia. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia
 • dorobek naukowy w zakresie Ekonomii i/lub Nauk o Zarzadzaniu i Jakości, potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat (co najmniej 4 artykułu za min. 100 pkt)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarze zarządzania, ekonomii i prawa w języku polskim i języku angielskim
 • doświadczenie w realizacji projektów, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość innych języków obcych, będzie dodatkowym atutem

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych; wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Nazwa stanowiska: Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja Nr referencyjny: ProfU_K46_W04N_D03_10_2024 Miejsce pracy: Wrocław Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: 4/4 Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 15 czerwca 2024 r., do godziny. 15:00 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2024 r. Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2024 r.

Oczekiwania:

 • stopień doktora i doktora habilitowanego w zakresie matematyki, informatyki, informatyki technicznej i telekomunikacji lub dziedzin pokrewnych (np. analiza danych, głębokie uczenie się, uczenie maszynowe, technologie informacyjne)
 • doskonała znajomość języka angielskiego
 • znaczący dorobek naukowy, potwierdzony publikacjami naukowymi w recenzowanych czasopismach międzynarodowych oraz materiałach konferencyjnych z listy CORE w ciągu ostatnich pięciu lat, szczególnie w obszarach przetwarzania sygnałów, ML i AI
 • kandydat powinien wykazać się znajomością aktualnych zagadnień z zakresu uczenia maszynowego i przetwarzania sygnałów, udokumentowaną w recenzowanych artykułach naukowych na poziomie międzynarodowym
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów badawczych
 • staże naukowe w co najmniej 3 międzynarodowych instytucjach akademickich
 • doświadczenie jako lider co najmniej 1 międzynarodowego projektu badawczego i co najmniej 1 krajowego projektu badawczego
 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca nauczanie w języku polskim

Obowiązki:

 • Zadania obejmują prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych w dziedzinie uczenia reprezentacji uczenia, w szczególności dla grafów:
 • prowadzenie działalności dydaktycznej zgodnie z regulaminem uczelni
 • praca w zespołach naukowo-dydaktycznych w obszarze uczenia maszynowego i analizy sygnałów
 • opracowywanie metod przetwarzania sygnałów
 • opracowywanie metod uczenia maszynowego dla sygnałów, w tym technik interakcji człowiek-komputer
 • opracowywanie metod ewaluacji modeli dla sygnałów
 • opracowywanie modeli uczonych w sposób nienadzorowany i samonadzorowany
 • udział w rozwoju narzędzi do efektywnego przetwarzania sygnałów
 • analizowanie wyników badań i publikowanie ich w czasopismach i na konferencjach naukowych
 • uczestnictwo i prezentacja wyników badań na konferencjach międzynarodowych
 • przygotowywanie propozycji projektów i zarządzanie grantami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-16

Nazwa stanowiska: Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja Nr referencyjny: Ad_K28_W04N_D03_10_2024 Miejsce pracy: Wrocław Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: 4/4 Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 15 czerwca 2024 r., do godziny. 15:00 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2024 r. Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2024 r.

Oczekiwania:

 • stopień doktora z informatyki w obszarze nauk technicznych oraz tytuły zawodowe magistra i inżyniera, uzyskane na kierunku informatyka lub ściśle związanych z informatyką
 • wiedza, poparta aktualnymi publikacjami i doktoratem, z zakresu przetwarzania obrazów cyfrowych; umiejętności merytoryczne i doświadczenie w pracy z zespołami opracowującymi oprogramowanie komercyjne
 • biegła znajomość polskiego i angielskiego na poziomie B2 lub wyżej, pozwalającym na prowadzenie wykładów, ćwiczeń, projektów
 • wskazane odbycie staży uniwersyteckich lub doświadczenie w zakresie realizacji kierowania projektami informatycznymi
 • umiejętność składania tekstów w LateXu
 • zaawansowana znajomość modelowania matematycznego i komputerowego, programowania sekwencyjnego i równoległego w językach Python
 • wiedza w zakresie przetwarzania obrazów
 • doświadczenie dydaktycznego z przetwarzania obrazów

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie przetwarzania obrazów i uczenia maszynowego
 • publikowanie wyników badań oraz udział w konferencjach naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wybranych przedmiotów w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, w szczególności na kierunku Informatyczne Systemy Automatyki
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Pracowni i Wydziału
 • współpraca z innymi podmiotami naukowymi

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-16

Nazwa stanowiska: Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze Dyscyplina: matematyka Nr referencyjny: AdD_K68_W04N_D03_10_2024 Miejsce pracy: Wrocław Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: 4/4 Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 15 czerwca 2024 r., do godziny. 15:00 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2024 r. Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2024 r.

Oczekiwania:

 • doktorat z matematyki
 • doświadczenie w pracy na Uczelni Wyższej oraz w szkole średniej
 • preferowana specjalizacje: Logika, Teoria Mnogości, Teoria Miary, Topologia
 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie prac naukowych z matematyki i informatyki teoretycznej

Obowiązki:

 • Bieżące opracowywanie i uaktualnianie materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć
 • Przeprowadzanie zaliczeń, wystawianie ocen, dokumentacja procesu dydaktycznego w zakresie obowiązującym nauczycieli akademickich
 • Realizacja zadań organizacyjnych związanych z obsługą procesu dydaktycznego – w zakresie wyznaczonym przez przełożonego
 • Udział w zadaniach organizacyjnych i dydaktycznych realizowanych przez Katedrę i Wydział

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Nr referencyjny: As3/W3/05/2024. Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku zostaną powierzone prace badawcze w zakresie inżynierii układów dyspersyjnych, dydaktyczne w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, a także organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału oraz Politechniki Wrocławskiej.

Oczekiwania:

 • Znajomość języka polskiego (na poziomie biegłym) oraz języka angielskiego (na poziomie nie niższym niż B2), w mowie i piśmie, umożliwiająca realizację zadań w zakresie nauczania i prowadzenia badań Tytuł magistra inżyniera lub równoważny w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej (honorowany na terytorium RP) Dorobek publikacyjny w zakresie inżynierii układów dyspersyjnych, w szczególności w zakresie flotacji Doświadczenie w pracy z układami dyspersyjnymi oraz w zakresie projektowania i wytwarzania mikro- i nano-materiałów Umiejętność analizy właściwości fizykochemicznych i charakteryzowania układów dyspersyjnych oraz ciał stałych Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie: wspomaganego komputerowo projektowania procesów i operacji jednostkowych oraz systemów procesowych (wymagana znajomość pakietu Aspen Engineering Suite), inżynierii chemicznej i aparatury procesowej, układów dyspersyjnych. Doświadczenie w nauczaniu przedmiotów w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości będzie dodatkowym atutem Umiejętność samodzielnego zdobywania środków na prowadzenie działalności badawczej oraz kierowania projektem badawczym Doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Obowiązki:

 • Kształcenie i wychowanie studentów poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych (w języku polskim i w języku angielskim) Prowadzenie badań własnych oraz pozyskiwanie środków na badania, prowadzenie prac rozwojowych Publikowanie uzyskanych wyników badań w czasopismach o obiegu międzynarodowym, reprezentowanie Uczelni poprzez aktywny udział w konferencjach naukowych Stałe podnoszenie własnego poziomu naukowego oraz kwalifikacji zawodowych Realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych oraz usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych nienależących do systemu nauki i szkolnictwa wyższego Prace organizacyjne na rzecz Katedry oraz Wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Asystent badawczo – dydaktyczny zatrudniony na tym stanowisku będzie współodpowiedzialny za organizację i prowadzenie (współudział) wybranych zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna w tym w trybie Studiów Niestacjonarnych i w języku angielskim a także prowadzenie badań naukowych w zakresie modelowania i kinetyki procesów chemicznych oraz operacji jednostkowych w zakresie inżynierii chemicznej i technologii chemicznej. Nr referencyjny: As2/W3/05/2024

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne. Dobra, płynna w wypowiadaniu się znajomość języka polskiego. Zaawansowany proces postępowania w zakresie uzyskania stopnia doktora w tematyce powiązanej z zakresem przewidywanych badań naukowych. Umiejętność wykorzystywania i obsługi stanowisk badawczych, dydaktycznych i laboratoryjnych, wykorzystywanych w pracach badawczych procesów technologii chemicznej nieorganicznej. Znajomość następujących technik pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem analityki chemicznej w problematyce nawozowej: analiza termiczna (TG, DTA, DSC, ARC, APTAC), spektrometrię mas (MS), atomową spektrometrię absorpcyjną (ASA), potencjometria, woltamperometria, fotometria płomieniową. Umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do celów badawczych, projektowych i dydaktycznych, w tym Proteus, KineticsNeo. Znajomość zagadnień projektowania eksperymentów naukowych oraz statystycznej analizy wyników badań połączonej z umiejętnością obsługi profesjonalnego oprogramowania Statistica. Znajomość zagadnień: Zrównoważonego Rozwoju w technologii chemicznej. Znajomość procesów reaktorowych, kinetyki chemicznej w tym dotyczącej procesów rozkładu termicznego materiałów. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych dotyczących wytwarzania nawozów specjalistycznych, otoczkowanych, modyfikowanych udziałem substancji mikroelementowych. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii i inżynierii chemicznej. Dobra znajomość języków obcych (angielski co najmniej poziom B2).

Obowiązki:

 • Współprowadzenie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (laboratoria, ćwiczenia, projekty) przedmiotów: Podstawy Technologii Chemicznej; Technologia chemiczna surowce i procesy przemysłu nieorganicznego, Małotonażowa produkcja chemikaliów, Technologia chemiczna, Chemia, Kontrola jakości surowców i produktów, Chemia techniczna nieorganiczna, Obliczenia w chemii technicznej, Podstawy chemii nieorganicznej, Inżynieria Reaktorów Chemicznych, Modelowanie procesów technologicznych, Bezpieczeństwo Techniczne. Prowadzenie badań naukowych z zakresu modelowania i kinetyki procesów chemicznych oraz dotyczących zagadnień operacji jednostkowych i procesów jednostkowych w inżynierii chemicznej i technologii chemicznej, procesów przemysłu chemicznego nieorganicznego, w szczególności zagadnień z zakresu metod intensyfikacji przebiegu procesów ich stabilności i bezpieczeństwa technicznego (w tym w obecności azotanu amonu) w wytwarzaniu nawozów zarówno zawierających makroskładniki (N, P2O5, K2O) jak i mikroskładniki nawozowe, w tym w postaci chelatów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Nr referencyjny: AD10/W3/05/2024. Opis stanowiska: prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie projektowania, badania aktywności i analizy zależności struktura-aktywność inhibitorów wybranych enzymów; prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie prowadzenia kursów podstawowych Wydziału Chemicznego PWr.

Oczekiwania:

  • stopień doktora nauk chemicznych; - biegła znajomość języka polskiego i angielskiego; - dorobek naukowy w dziedzinie nauk chemicznych (preferowane w zakresie chemii medycznej) potwierdzony publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Zadania: - racjonalne projektowanie, badania aktywności i analizy zależności struktura-aktywność inhibitorów wybranych enzymów o znaczeniu medycznym; - prezentowanie i publikowanie wyników na forum krajowym i międzynarodowym; - przygotowanie wniosków grantowych; - prowadzenie zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Post-doc

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko badacza wizytującego do prowadzenia badań naukowych w ramach projektu badawczego NCN OPUS 25 pt.: Zrozumienie samoczułego zachowania kompozytów cementowych z dodatkiem grafenu domieszkowanego azotem i katalizatora z odpadów rafineryjnych (SENSOR).

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych uzyskany zgodnie z wymogami dotyczącymi wynagrodzeń na stanowiskach typu post-doc na stanowisku typu post-doc opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2023/uchwala23_2023-zal1.pdf#page=53), umiejętność krytycznego myślenia, umiejętności zarządzania, rozwiązywanie problemów i umiejętność syntezy informacji, doświadczenie w pracy w laboratorium, dorobek naukowy z dziedziny inżynierii lądowej i inżynierii materiałowej, wiedza w zakresie nanomateriałów i betonu samo monitorującego się, znajomość języka angielskiego w piśmie i w mowie.

Obowiązki:

 • Udział w pracach laboratoryjnych i opiece nad doktorantami i studentami zaangażowanymi w realizację projektu. Udział w doborze surowców, optymalizacji mieszanin, przeprowadzaniu eksperymentów. Analiza wyników. Przygotowanie artykułów naukowych. Prezentacja wyników na konferencjach naukowych. Promocja projektu i jego wyników wśród odbiorców spoza wewnętrznej społeczności projektu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

ZATRUDNIONA OSOBA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU REALIZOWANEGO W KATEDRZE

Oczekiwania:

 • OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 85 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ W STATUCIE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ. TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA INŻYNIERA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA. PREDYSPOZYCJE DO PRACY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO. POSIADANIE W DOROBKU PUBLIKACJI NAUKOWYCH Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. POSIADANIE DOŚWIADCZENIA W PROWADZENIU BADAŃ LABORATORYJNYCH KONSTRUKCJI BETONOWYCH. POSIADANIE DOŚWIADCZENIA W PROWADZENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BETONOWYCH, TECHNOLOGII BETONÓW I ZAPRAW. ZNA, NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM, INŻYNIERSKIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE, NP. AUTODESK ROBOT, SCIA ENGINEER. MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ ZAAWANSOWANYCH NARZĘDZI DO SYMULACJI MES, NP. OPROGRAMOWANIE ABAQUS. MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PROJEKTOWANIU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. MILE WIDZIANY UDZIAŁ W ZLECENIACH KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W OŚRODKU BADAWCZYM. DEKLARUJE PODJĘCIE PRACY NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE.

Obowiązki:

 • PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA POZIOMIE AKADEMICKIM W ZAKRESIE KURSÓW REALIZOWANYCH PRZEZ KATEDRĘ, PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ PRZYGOTOWYWANIE PUBLIKACJI NAUKOWYCH, UDZIAŁ W PRZYGOTOWYWANIU WNIOSKÓW O GRANTY BADAWCZE I BADAWCZO-ROZWOJOWE, KSZTAŁCENIE I WYCHOWYWANIE STUDENTÓW, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, WYKONYWANIE PRAC ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KATEDRY, PRZESTRZEGANIE ZASAD ETYKI, A ZWŁASZCZA AKADEMICKIEGO KODEKSU ETYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Nr referencyjny ogłoszenia o konkursie: AD1/K73/04/2024. Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

Oczekiwania:

 • stopień doktora z dyscypliny matematyki
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki i informatyki (lub z zakresu nauki o danych)
 • biegła znajomość języka polskiego lub angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim lub angielskim, w tym zajęcia z przedmiotów informatycznych (lub z zakresu nauki o danych)
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Nr referencyjny ogłoszenia o konkursie: AS3/K73/04/2024. Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

Oczekiwania:

 • złożona rozprawa doktorska z matematyki
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki
 • biegła znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim, w tym zajęcia z zakresu nauki o danych: statystyki matematycznej, analizy danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Nr referencyjny ogłoszenia o konkursie: AS2/K73/04/2024. Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

Oczekiwania:

 • złożona rozprawa doktorska z matematyki
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki
 • biegła znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim, w tym zajęcia z zakresu nauki o danych: statystyki matematycznej, analizy danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Nr referencyjny ogłoszenia o konkursie: AS1/K73/04/2024. Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

Oczekiwania:

 • złożona rozprawa doktorska z matematyki
 • dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki
 • biegła znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim, w tym zajęcia z zakresu nauki o danych: statystyki matematycznej, analizy danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Górnictwa. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych i rozwojowych oraz kształcenie studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oczekiwania:

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:
 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy
 • posiadanie certyfikatu ukończenia kursu/szkolenia instruktora pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych oraz udziału w konferencjach i publikowania wyników badań w czasopismach naukowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym
 • znajomość tematyki związanej z aspektami bezpieczeństwa pracy w górnictwie, prowadzeniem pomiarów i analizą wyników czynników środowiska pracy, udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • znajomość języka polskiego i angielskiego
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych
 • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe
 • udział w zleceniach i ekspertyzach wykonywanych dla podmiotów zewnętrznych
 • udział w pracach organizacyjnych
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 • przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji