Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Uniwersytet Jagielloński ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Jagielloński - wolne stanowiska pracy
Uniwersytet Jagielloński - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/nortonrsx
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Jagielloński. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Jagielloński - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-06

Projekt pt. „Seamless shared urban mobility” (akronim: SUM) w ramach programu Horyzont Europa w konkursie CL5-2022-D6-02. W skład konsorcjum wchodzi 30 podmiotów z 13 krajów, w tym 9 miast oraz 7 uniwersytetów. Uniwersytet Jagielloński pełni w nim rolę partnera. Projekt ma na celu przygotowanie do 2026 roku 15 europejskich miast do transformacji w kierunku nowych środków mobilności, w szczególności transportu współdzielonego zintegrowanego z komunikacją zbiorową. Wprowadzenie takich innowacyjnych i ekologicznych środków transportu uczyni sieci połączeń funkcjonujących w europejskich miastach (w tym w Krakowie) zrównoważonymi, atrakcyjnymi i niezawodnymi.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 • doświadczenie w modelowaniu popytu na transport (Visum), najlepiej z modelami miejskimi;
 • podstawy modelowania GIS (qGIS lub podobny);
 • doświadczenie w modelowaniu popytu;
 • uczestnictwo w projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest poznanie mechanizmów działania wybranych lncRNA specyficznych dla ludzkich pluripotentnych komórek macierzystych na poziomie komórkowym i molekularnym. Pomimo, iż ponad 170 000 ludzkich lncRNA znajduje się w najnowszych uaktualnieniach baz danych (np. NONCODE), tylko część z nich ma znaną funkcję biologiczną przypisaną na podstawie opublikowanych danych pochodzących z badań doświadczalnych. Ponadto, ich oddziaływania z innymi czynnikami komórkowymi (np. białkami) i mechanizmy działania stanowiące podstawę ich funkcji komórkowych są wciąż słabo poznane. Dane eksperymentalne dotyczące struktury lncRNAs są również ograniczone. Wybrany kandydat będzie stosował narzędzia do identyfikowania białek oraz fragmentów genomu wiązanych przez lncRNA w ludzkich pluripotentnych komórkach macierzystych oraz podczas ich różnicowania. Będzie również współpracował z doktorantem badającym IncRNA metodami invitro.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Posiadanie co najmniej 4-letnie doświadczenia w pracy w laboratorium doświadczalnym, najlepiej w zakresie biochemii lub biologii strukturalnej
 • Posiadanie wykształcenia naukowego w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biologia komórki, genomika, biologia strukturalna
 • Posiadanie doświadczenia w analizie danych NGS, lub ogólnie bioinformatyczne, bądź też być zmotywowanym do nabycia takiego doświadczenia
 • Posiadanie doświadczenia w technologii CRISPR/Cas9 (lub chęć zdobycia go)
 • Publikacja co najmniej jednego artykułu naukowego w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji)
 • Wysoka motywacja, niezależność i nastawienie na samorozwój
 • Współpraca z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku
 • Umiejętność przekazywania studentom stosownej wiedzy na temat technik eksperymentalnych i metodologii naukowej
 • Posiadanie bardzo dobrych umiejętności prezentowania wyników, biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie
 • Spełnianie wymagań wynikających z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym:
 • uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2023 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy.Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza),
 • uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
 • dr Pabiś nie była promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.

Obowiązki:

 • wykonanie części projektu wykorzystującej narzędzia biologii komórkowej i molekularnej do zidentyfikowania z jakimi białkami i częściami genomu oddziałują lncRNA i określenia na tej podstawie mechanizmów ich działania
 • udział w organizacji działania laboratorium
 • udział w nadzorowaniu pracy doktoranta, co pozwoli na zdobycie doświadczenia w mentoringu mniej doświadczonych współpracowników
 • wsparcie kierownika projektu w przygotowywaniu raportów z przebiegu projektu oraz publikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-26

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej stopień doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • tematyka pracy doktorskiej dotyczy historii sztuki
 • kandydaci posiadają zainteresowania badawcze z zakresu historii sztuki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad wzajemnymi relacjami sztuki polskiej i zachodnioeuropejskiej, sztuką XVI i XVII w., zagadnieniami rezydencji, siedzib królewskich i możnowładczych, propagandy władzy
 • biorą udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, seminariach, etc.
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć na poziomie szkolnictwa wyższego, udokumentowane wynikami ankiet studenckich (ewentualnie opinią samodzielnego pracownika naukowego)
 • prowadzą działalność badawczą nad sztuką nowożytną, udokumentowaną wykazem publikacji, a zwłaszcza legitymują się opublikowaniem w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny nauki o sztuce i znajdujących się na ministerialnej liście czasopism punktowanych
 • są autorami samodzielnej monografii książkowej
 • posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań dokumentacyjnych i inwentaryzacyjnych
 • uzyskanie, prowadzenie lub uczestniczenie w grancie krajowym lub międzynarodowym finansowanym przez jedną ze wskazanych instytucji (MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR, FNP) albo uzyskanie równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenie przynajmniej jednej aplikacji w konkursach grantowych, która została oceniona pozytywnie, ale nie uzyskała dofinansowania z powodu braku środków
 • prowadzą udokumentowaną stosownymi zaświadczeniami współpracę z organizacjami samorządowymi zajmującymi się sztuką i dziedzictwem

Obowiązki:

 • Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-26

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej stopień doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • posiadają udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie badań nad krzemieniarstwem i zastosowaniem pigmentów w epoce kamienia
 • są autorami monografii książkowej na ten temat
 • posiadają doświadczenie w procedurach analitycznych z zastosowaniem mikroskopii optycznej, SEM, EDS, XRF
 • posiadają doświadczenie terenowe zdobyte na paleolitycznych i neolitycznych otwartych i jaskiniowych stanowiskach europejskich i bliskowschodnich
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie problematyki epoki kamienia
 • posiadają doświadczenie w samodzielnym kierowaniu projektem badawczym

Obowiązki:

 • Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filozoficzny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-14

konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ w zakresie „znajomości zagadnień dotyczących krajów arabskich, świata islamu, współczesnego Bliskiego Wschodu

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-26

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Chemii Organicznej do pracy w projekcie SONATA 17. Numer konkursu: 1227.1101.37.20024

Oczekiwania:

 • posiadają co najmniej stopień doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • uzyskal stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyli co najmniej 10 miesięczny zagraniczny staż podoktorski,
 • uzyskali stopień doktora w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024,
 • posiadają doświadczenie z syntezie organicznej
 • posiadają doświadczenie w katalizie metalami przejściowymi
 • posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (w mowie i piśmie).

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Klasycznej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Przygotowywanie i przeprowadzanie zajęć dydaktycznych 360 godz/rok

Oczekiwania:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej
 • wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zajęć dydaktycznych
 • Działanośc organizacyjna

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Wykładowca

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu praktycznej nauki języka japońskiego, nauki pisma japońskiego oraz ćwiczenia z przekładu w wymiarze 360 godzin rocznie

Oczekiwania:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej pięciu lat

Obowiązki:

 • Prowadzenie i przygotowanie zajęć dydaktycznych z zakresu praktycznej nauki języka japońskiego, nauki pisma japońskiego oraz ćwiczenia z przekładu w wymiarze 360 godzin rocznie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-27

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA Grupa pracowników Badawcza Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy) Małopolskie Centrum Biotechnologii Dziedzina Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Dyscyplina Nauki Biologiczne Zakres Biochemia / Biologia Molekularna Liczba etatów 1 Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony Wymiar czasu pracy 1 etat Planowany okres zatrudnienia 01.05.2024 – 31.01.2025 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy Maj 2024 r. Wynagrodzenie wg Regulaminu wynagradzania UJ

Oczekiwania:

 • Kryteria kwalifikacyjne Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora; posiadają odpowiedni dorobek naukowy; biorą czynny udział w życiu naukowym. Dodatkowe wymagania i oczekiwania Idealny kandydat powinien: być wysoce zmotywowany i zainteresowany biologią molekularną oraz biologią strukturalną; posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium, najlepiej w projektach z zakresu inżynierii białek, enzymologii lub biologii strukturalnej; posiadać wykształcenie naukowe w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biologia strukturalna, biologia komórki lub biologia chemiczna; posiadać dobry dorobek publikacyjny, w tym opublikowany co najmniej jeden artykuł naukowy jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji); mieć nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze związanym z kierunkiem projektu; umieć współpracować z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku; posiadać dobre umiejętności prezentacji i komunikacji zarówno w mowie, jak i piśmie, w języku angielskim; spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym: a. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza), b. uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński

Obowiązki:

 • Tytuł Programu /Projektu Opus-19: ZAPAKOWYWANIE CARGO DO NANOPOJEMNIKA BIOSYNTEZY WITAMINY B2 Opis Programu /Projektu Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest zrozumienie mechanizmu molekularnego upakowywania cargo oraz jego wpływu na aktywność katalityczną nanopojemnika biosyntezy witaminy B2, kompleksu syntazy ryboflawiny/ syntazy lumazyny. Projekt daje możliwość zdobycia doświadczenia w tzw. ewolucji ukierunkowanej, jednego z najpotężniejszych sposobów uzyskiwania białek o zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, a także w bionanotechnologii opartej na klatkach białkowych, popularnym naukowo temacie ze względu na swe potencjalne zastosowania w katalizie i medycynie. Wybrany kandydat będzie pracować w zespole dr Yusuke Azumy w laboratorium Bionanonauki i Biochemii zlokalizowanym w Małopolskim Centrum Biotechnologii (https://www.azumag.com/) w pięknym mieście Krakowie, Polska.
 • Zakres obowiązków /Opis zadań wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego Do obowiązków kandydata należeć będzie: planowanie eksperymentów realizowanych w ramach projektu, zbieranie i wysuwanie wniosków z uzyskanych danych w celu planowania kolejnych doświadczeń, pomoc mniej doświadczonym członkom zespołu projektowego w pozostałych badaniach realizowanych w grupie, mentoring studentów studiów magisterskich i doktorantów, nadzór nad codzienną pracą techników i pomoc Kierownikowi Projektu w przygotowaniu figur i manuskryptów do publikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-04

Konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscypliny: literaturoznawstwo lub nauki o kulturze i religii (zakres: najnowsze zwroty antropologiczno-kulturowe łączące literaturę i szeroko pojmowane teksty kultur)

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej
 • doktorat z wyróżnieniem udokumentowany recenzjami
 • opublikowana monografia autorska w dorobku naukowym
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zarówno na kierunkach kulturoznawstwo – teksty kultury i polonistyka antropologiczno-kulturowa
 • mile widziana aktywność badawcza związana z problematyką cielesności (w tym cielesności nienormatywnej, wyobcowanej)

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-04

Konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne asystenta w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie literaturoznawstwo (zakres: literatura polska XX i XXI wieku w szerokim kontekście kulturowym)

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej
 • posiadanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • dorobek naukowy zgodny z profilem naukowym Katedry, czyli opublikowane prace z historii literatury polskiej lat 1918-1989
 • zainteresowanie problematyką zbieżną z badaniami prowadzonymi w Katedrze: literatura polska XX i XXI wieku w szerokim kontekście kulturowym (filozoficznym, historycznym, komparatystycznym)
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej
 • kompetencje organizacyjne w zakresie działalności naukowej, edukacji kulturowej lub/i popularyzacji nauki
 • aktywność naukowa, edukacyjna i popularyzatorska

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Polonistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-04

Konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne asystenta w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinach: literaturoznawstwo lub nauki o kulturze i religii lub polonistyka (zakres: literatura i kultura polska w kontekście środkowo- i wschodnioeuropejskim)

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej
 • posiadanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość któregoś z języków krajów sąsiadujących z Polską
 • publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej
 • posiadanie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego na poziomie uniwersyteckim

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Opis Programu /Projektu Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest zbadanie długo- i krótkoterminowego wpływu promieniowania UV na ruchy chloroplastów u gatunków modelowych i dzikorosnących. Badane efekty długoterminowe obejmą zmiany w morfologii i anatomii liści oraz ilości związków absorbujących UV w tkance liścia. Badania krótkoterminowe skupią się na szczegółowej charakterystyce ruchów chloroplastów w odpowiedzi na promieniowanie krótkofalowe. Druga część projektu poświęcona jest adaptacjom roślin w kontekście ruchów chloroplastów do gradientu wysokościowego promieniowania UV w Tatrach, szczególnie w przedziale 700-2000 m n.p.m. Zostaną zbadane gatunki wykazujące szeroką amplitudę ekologiczną, zdolne do wzrostu w reglu dolnym i piętrze alpejskim, a także gatunki zbiorowisk skalnych, różniących się ekspozycją na promieniowanie UV. Wybrany kandydat będzie pracować w zespole dr Justyny Łabuz w laboratorium Fotobiologii w MCB

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora; posiadają odpowiedni dorobek naukowy; biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Idealny kandydat powinien: być wysoce zmotywowany i zainteresowany fizjologią roślin, ekofizjologią, biologią molekularną, botaniką lub fotobiologią (wymagane) posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium lub w pracy polowej (wymagane) mieć doświadczenie w badaniach procesów fotosyntetycznych roślin (PAM) (preferowane) posiadać doświadczenie i kondycję fizyczną do wędrówek wysokogórskich (wymagane) posiadać prawo jazdy kategorii B (preferowane) posiadać wykształcenie naukowe w dyscyplinie nauk biologicznych, rolniczych lub leśnych. posiadać dobry dorobek publikacyjny, w tym opublikowany co najmniej jeden artykuł naukowy jako pierwszy autor (wymagane) mieć nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze związanym z kierunkiem projektu (wymagane) umieć współpracować z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku (wymagane) posiadać dobre umiejętności prezentacji i komunikacji zarówno w mowie, jak i piśmie, w języku angielskim (wymagane) spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym: a. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza), b. uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub spełnić dodatkowe kryteria NCN w tym zakresie

Obowiązki:

 • Zakres obowiązków /Opis zadań wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego Do obowiązków kandydata należeć będzie: planowanie eksperymentów realizowanych w ramach projektu, zbieranie i wysuwanie wniosków z uzyskanych danych w celu planowania kolejnych doświadczeń, pomoc mniej doświadczonym członkom zespołu projektowego w pozostałych badaniach realizowanych w grupie, mentoring studentów studiów magisterskich i doktorantów, nadzór nad codzienną pracą techników i pomoc Kierownikowi Projektu w przygotowaniu figur i manuskryptów do publikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-08

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra (na kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo lub innym kierunku medycznym, socjologia, psychologia, zarządzanie, ekonomia, bioinżynieria medyczna, informatyka lub pokrewnym)

Obowiązki:

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 115)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filozoficzny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Filozofii Nauk Przyrodniczych w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filozoficzny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

dwa konkursy na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Filozofii UJ, w dyscyplinie filozofia w zakresie filozofii kultury w Pracowni Filozofii Kultury

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Filozoficzny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-26

konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Ogólnej

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
 • predyspozycje do pracy badawczej
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym; • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; • wykazują predyspozycje do pracy badawczej; • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki Analitycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym; • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Asystent

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki Analitycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; • wykazują predyspozycje do pracy badawczej; • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Obowiązki:

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jagielloński: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kraków
 • Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział: MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-27

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest odkrycie mechanizmów molekularnych nowych cząsteczek zdolnych do interakcji z enzymem gyraza DNA, zarówno w celu jego inhibicji, jak i nadawania oporności na antybiotyki fluorochinolonowe. Pozwoli to odkryć istotne informacje na temat działania gyrazy, a jednocześnie dostarczy potencjalnych wskazówek do opracowania nowych środków antybakteryjnych w celu zwalczania zagrożenia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Podczas pracy nad projektem wybrany kandydat będzie wykorzystywał kriomikroskopię elektronową (cryo-EM) do badania interakcji białek i peptydów, które wiążą się z gyrazą DNA, w tym z białkiem oporności na fluorochinolony MfpA. Pozna odpowiednie techniki produkcji białek i techniki biologii strukturalnej, w szczególności cryo-EM. Będzie miał również możliwość uczestniczenia w projektowaniu leków in silico, badaniach przesiewowych i testach aktywności.

Oczekiwania:

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Wysoka motywacja i zainteresowanie biologią strukturalną
 • Posiadanie co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium doświadczalnym, najlepiej w zakresie biochemii lub biologii strukturalnej;
 • Posiadanie wykształcenia naukowego w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biochemia/biochemia gyraz, biofizyka, biologia strukturalna lub biologia chemiczna; wcześniejsze doświadczenie w cryo-EM lub TEM jest dodatkowym atutem, ale nie jest niezbędne
 • Opublikowanie co najmniej jednego artykułu naukowego w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, proszę podać go w aplikacji);
 • Nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze biologii strukturalnej;
 • Umiejętność współpracy z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu i projektu
 • Umiejętność przekazywania studentom stosownej wiedzy na temat technik eksperymentalnych i metodologii naukowej;
 • Biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • Spełnianie wymagań wynikających z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym:
 • a. uzyskać stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 • b. uzyskać stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu doktorskiego
 • c. dr Marta Pabiś nie była promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.

Obowiązki:

 • Wsparcie w zarządzaniu projektem i przyjęcie roli głównego wykonawcy najważniejszych zadań projektu, w tym badania biochemiczne i biofizyczne oraz przygotowanie próbek cryo-EM, gromadzenie i analiza danych,
 • Mentoring mniej doświadczonych członków zespołu projektowego, w tym pomoc doktorantowi w jego części projektu,
 • Nadzór nad codzienną pracą techników i pomoc Kierownikowi Projektu w przygotowaniu figur i manuskryptów do publikacji.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji