Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - aktualne oferty pracy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - aktualne oferty pracy gettyimages.com/mapo
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Nauk Geograficznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta, pracownika badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Wydziału Nauk Geograficznych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalisty zajmującego się min. geografią społeczno-ekonomiczną, gospodarką przestrzenną, rozwojem zrównoważonym obszarów wiejskich, planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i regionalnym oraz funduszami UE

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o ziemi w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna / doktora nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich, gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej, rozwoju lokalnego i regionalnego
 • dorobek publikacyjnego w międzynarodowych recenzowanych czasopismach w ciągu ostatnich pięciu lat (indeksowanych w Scopus i WoS)
 • udokumentowane doświadczenie praktyczne we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej oraz otoczeniem gospodarczym
 • doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategiczno-planistycznych

Obowiązki:

 • badawcze
 • publikacyjne
 • dydaktyczne
 • organizacyjne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Nauk Geograficznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Przemian Środowiska i Geochemii Wydziału Nauk Geograficznych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalisty z zakresu geografii fizycznej i/lub geografii krajobrazy, ze znajomością systemów informacji geograficznej.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie prac badawczych i/lub badawczo-rozwojowych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku
 • umiejętność posługiwania się systemami informacji geograficznej
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub badawczo-rozwojowych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku
 • doskonała znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prezentowania wyników badań na konferencjach naukowych i/lub naukowo-branżowych
 • doświadczenie dydaktyczne
 • umiejętność pracy zespołowej

Obowiązki:

 • badawczy
 • publikacyjny
 • dydaktyczny
 • organizacyjne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Nauk Geograficznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta, pracownika z grupy badawczo-dydaktycznej. Specjalisty z zakresu teledetekcji i modelowania środowiska w Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych Wydziału Nauk Geograficznych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego doktora lub doktora habilitowanego
 • udokumentowany dorobek badań naukowych prowadzony w zakresie nauk o Ziemi i środowisku (teledetekcja środowiska, geomorfologia, hydrologia modelowanie)
 • dorobek publikacyjny w międzynarodowych recenzowanych czasopismach w ciągu ostatnich trzech lat w liczbie min. dziesięć artykułów indeksowanych w Scopus i WoS
 • przynajmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu badań w krajach angielskojęzycznych
 • wyróżniająca się aktywności organizacyjna, w tym członkostwa w uznanych międzynarodowych towarzystwach naukowych
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych

Obowiązki:

 • badawcze
 • publikacyjne
 • dydaktyczne
 • organizacyjne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu I kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

The contest concerns the position of assistant for research and teaching at the Faculty of Health Sciences and Physical Education.

Oczekiwania:

 • The candidate should have a master degree or doctoral degree and represent physical culture sciences (sport sciences) and/or health sciences.
 • Have the qualifications to conduct classes in the field of special education, management and teaching of physical education.
 • The candidate should be characterized by scientific activity and the prospect of its systematic development.
 • Have competences to teach the following subjects: Physical education teaching, Special physical education, Sports facility management, Marketing in sports, tourism and recreation.
 • Have at least two instructor courses in any sports discipline.
 • Full availability
 • Ability to work in a team and organizational skills.
 • Fluent use of the western language, both spoken and written.

Obowiązki:

 • Conducting reseaech
 • Conducting educational classes

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu I kulturze Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-15

konkurs dotyczy stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra lub stopień doktora i reprezentować nauki o kulturze fizycznej lub nauki o zdrowiu.
 • Kandydat powinien charakteryzować się aktywnością naukową i perspektywą systematycznego jej rozwoju.
 • Posiadać kompetencje do prowadzenia przedmiotów: Dydaktyka wychowania fizycznego, Wychowanie fizyczne specjalne, Zarządzanie obiektami sportowymi, Marketing w sporcie, turystyce i rekreacji.
 • Posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki specjalnej, zarządzania i dydaktyki wychowania fizycznego.
 • Biegłe posługiwanie się językiem zachodnim w mowie i w piśmie.
 • Posiadać pełną dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizacyjne.
 • Posiadać przynajmniej dwa kursy instruktorskie dowolnej dyscypliny sportowej.

Obowiązki:

  1. Prowadzenie badań
  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Instytut Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-05

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dyscyplinie matematyka (na stanowisko adiunkta) lub tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie matematyka (na stanowisko asystenta),
 • dorobek publikacyjny spełniający wymagania zawarte w statucie UKW par. 104 ust.2 pkt 1 (na stanowisko adiunkta) lub co najmniej jedna publikacja w dyscyplinie matematyka (na stanowisko asystenta).
 • Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka,
 • publikowania wyników badań w czasopismach naukowych zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • prowadzenia zajęć ze studentami na kierunku matematyka i kierunkach pokrewnych,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • uczestnictwa w czynnościach organizacyjnych oraz promocji Instytutu Matematyki i popularyzacji matematyki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Nauk Biologicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do aplikowania o zatrudnienie w Katedrze Hydrobiologii na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego, nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w ramach umowy o pracę na czas określony – zastępstwo nieobecnego pracownika w związku z usprawiedliwioną nieobecnością.

Oczekiwania:

 • posiadanie min. 2 artykułów naukowych indeksowanych w bazie Scopus lub WoS z zakresu hydrobiologii – optymalnie chemia wód, makrozoobentos
 • aktywny udziału w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 • odbycie min. 1 stażu naukowego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu ekologii wód, usług ekosystemowych oraz biotechnologii ekohydrologicznej
 • znajomość obsługi programów wspomagających proces modelowania ekologicznego (tj. GIS, CANOCO, PC-ord, Primer, XL-Stat)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną wymianę poglądów w trakcie współpracy z jednostkami zagranicznymi
 • umiejętność pracy w zespole i talent organizacyjny – praca terenowa i laboratoryjna

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • aktywny udział w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Hydrobiologii

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Wydział Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-03

Oczekiwania:

 • Kandydat musi posiadać co najmniej stopień magistra inżyniera kierunku informatyka lub elektronika i telekomunikacja
 • Kandydat powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki, w szczególności w zakresie grafiki komputerowej, technologii internetowych, baz danych, technologii e-commerce a także technologii przetwarzania tekstów oraz programowania w minimum jednym języku programowania.
 • Kandydat powinien posiadać minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe w obszarach zastosowań grafiki komputerowej lub technologii e-commerce.
 • Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • Pracownik zatrudniony na stanowisku asystenta dydaktycznego będzie odpowiedzialny za prowadzenie zajęć dydaktycznych z wybranych przedmiotów. Kierunki na których będzie prowadził zajęcia to informatyka i socjoinformatyka.
 • Oprócz działalności dydaktycznej pracownik ten będzie również uczestniczył w czynnościach organizacyjnych w zakresie dydaktyki (np. opracowywanie i przygotowanie instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych), będzie również brał udział w promocji wydziału oraz będzie sprawował opiekę nad rocznikiem wybranego kierunku.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Adiunkt

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Instytut Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo -dydaktycznego. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dyscyplinie matematyka,
 • dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej spełniający wymagania zawarte w statucie UKW (par. 104 ust.2 pkt 1), w szczególności w ostatnich 3 latach dorobek publikacyjny w wysoko punktowanych czasopismach zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami, w tym z wykorzystaniem technik zdalnych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę naukową,
 • Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka,
 • publikowania wyników badań w renomowanych wysoko punktowanych czasopismach naukowych zaliczanych do dyscypliny matematyka,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział: Instytut Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko profesora lub profesora uczelni badawczo-dydaktycznego. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oczekiwania:

 • tytuł profesora w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora) lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora uczelni),
 • dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej spełniający wymagania zawarte w statucie UKW (par. 104 ust.1 pkt 1), w szczególności w ostatnich 3 latach dorobek publikacyjny w wysoko punktowanych czasopismach zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami, w tym z wykorzystaniem technik zdalnych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę naukową,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej,
 • udokumentowana aktywność naukowa realizowana we współpracy z innymi uczelniami lub instytucjami naukowymi, w szczególności zagranicznymi.
 • Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • budowy zespołu badawczego,
 • prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka,
 • publikowania wyników badań w renomowanych wysoko punktowanych czasopismach naukowych zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • aktywnego ubiegania się o granty badawcze,
 • rozwijania współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji