Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Uniwersytet Łódzki ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Łódzki
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Łódzki gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Łódzki. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Łódzki - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Cytobiochemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-04

Kandydat powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego. Praca będzie polegać na prowadzeniu działalności badawczej oraz dydaktycznej. Ponadto, pracownik włączony będzie w działalność organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria i posiadać uznawany w Polsce stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych; doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności znajomość nowoczesnych technik z zakresu biochemii i biologii molekularnej; doświadczenia w pracy z wykorzystaniem hodowli komórkowych; umiejętność analizy danych przy pomocy narzędzi matematyczno-statystycznych; dobrą znajomość języka angielskiego; biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych; doświadczenie w realizacji w charakterze kierownika bądź wykonawcy projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych; osiągnięcia w postaci artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy JCR (minimum 500 pkt. z publikacji ≥ 100 pkt. MEiN), w tym co najmniej jednej publikacji ≥ 100 pkt MEiN w roli pierwszego autora lub autora korespondującego; doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii i biologii molekularnej; gotowość do realizacji międzynarodowej mobilności w celach badawczych.

Obowiązki:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych; prowadzenie zajęć dydaktycznych i opieka nad pracami dyplomowymi studentów; udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Biofizyki Ogólnej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-04

Praca będzie polegać na prowadzeniu badań naukowych, na autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, pozyskiwaniu środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach, rozpowszechnianiu wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników oraz na aktywnym uczestnictwie w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać: stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych uznawany w Polsce; 1000 pkt. z publikacji ≥ 100 pkt. MEiN lub patentów, w tym w co najmniej jednej publikacji ≥ 100 pkt. MEiN w roli pierwszego autora albo autora korespondującego; doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych, transfekcji komórek (RNAi, CRISPR/Cas9), izolacji kwasów nukleinowych z kultur komórkowych i tkanek wraz z analizą RT-qPCR, oznaczeń z wykorzystaniem cytometrii przepływowej, analizy mikroskopowej, testu kometowego; doświadczenie w przygotowywaniu wniosków do komisji etycznej i bioetycznej oraz w prowadzeniu doświadczeń in vivo (Mus musculus, Rattus norvegicus); wiedzę w zakresie polimerów ze szczególnym uwzględnieniem nanocząsteczek oraz ich kompleksów z lekami przeciwnowotworowymi; znajomość języka polskiego, zarówno w mowie, jak i w piśmie;umiejętność pisania: tekstów publikacji, projektów badawczych, obsługi komputera (znajomości MS Office, Photo Draw Graphics Suite, Corel Draw, Statistica) oraz dobra znajomość języka angielskiego; Od kandydata oczekuje się przedstawienia opinii przełożonego z obecnego miejsca pracy określającą predyspozycje do pracy w placówce naukowo-dydaktycznej.

Obowiązki:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, polegające na realizacji grantu, kierowaniu programem badawczym lub uczestnictwie w międzynarodowym programie badawczym, a także na autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego; wsparcie uczestników szkół doktorskich w realizacji badań i rozwoju naukowym.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Biofizyki Ogólnej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-04

Praca będzie polegała na prowadzeniu działalności naukowej oraz wspieraniu pracowników i doktorantów Katedry Biofizyki Ogólnej, a także aktywnym udziale w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów badawczych.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać: ‒ uznawany w Polsce stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnych; ‒ dorobek naukowy udokumentowany autorstwem prac opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych z listy JCR (minimum 10 publikacji z przedziału 100-200 pkt MEiN); przynajmniej 5 publikacji w roli pierwszego autora lub autora korespondencyjnego w ciągu ostatnich 3 lat; ‒ doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności znajomość metod z zakresu biologii molekularnej i technik biofizycznych; ‒ doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu hodowli komórkowych; ‒ gotowość do realizacji międzynarodowej mobilności w celach badawczych; ‒ biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego umożliwiającym prowadzenie konwersacji oraz przygotowanie publikacji naukowych; ‒ udokumentowaną umiejętność aplikowania o fundusze na badania naukowe (min. 1 aplikacja o grant na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym).

Obowiązki:

 • Kandydat będzie zobowiązany do realizowania swoich obowiązków zgodnie ze strategią Uczelni, Wydziału i Katedry. Osoba zatrudniona w ramach niniejszego konkursu będzie pełnić funkcje i wykonywać zadania powierzone przez przełożonego, a także będzie zobowiązana do: ‒ uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zespołu; ‒ wspierania pracowników i doktorantów Katedry, a także sprawowanie merytorycznej i technicznej opieki nad gośćmi zagranicznymi zespołu; ‒ wykonywania eksperymentów, analizę danych oraz przygotowanie manuskryptów do publikacji w celu upowszechnienia wyników w prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; ‒ pozyskiwania środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych; ‒ realizacji międzynarodowej mobilności w celach badawczych; ‒ organizowania i udziału w akcjach promocyjnych na rzecz Uczelni i Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Wykładowca

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki, Zakład Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

konkurs na stanowisko wykładowcy

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać tytuł magistra filologii angielskiej. Powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie natywnym. Oczekuje się, że kandydat będzie posiadał duże (potwierdzone) doświadczenie w prowadzeniu rozmaitych zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem zajęć znajdujących się w programie studiów Filologia angielska. Kandydat powinien mieć również doświadczenie w prowadzeniu zajęć z pisania oraz osobno z edycji tekstów naukowych. Mile widziane będzie również doświadczenie kandydata w prowadzeniu zajęć z szeroko pojętej kultury i obyczajów krajów angielskiego obszaru językowego, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących dyskusji publicystycznych i prasowych.
 • Od kandydata wymaga się biegłej znajomości języka angielskiego

Obowiązki:

 • w zakresie pracy dydaktycznej obowiązki kandydata obejmują prowadzenie zajęć z przedmiotów wchodzących w skład Praktycznej nauki języka angielskiego, a także kursów z pisania i zajęć kulturowych,
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Zakładu, Instytutu i Wydziału,
 • włączanie się w edytorskie działania Instytutu Anglistyki i Wydziału Filologicznego w zakresie korekty tekstów anglojęzycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Hiszpanskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-07

konkurs na stanowisko asystenta

Oczekiwania:

 • szeroka wiedza z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego i ogólnego
 • doświadczenie badawcze w zakresie frazeologii i paremiologii
 • doświadczenie badawcze i udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa hiszpańskiego obszaru językowego (dysertacja doktorska, publikacje, udział w międzynarodowych konferencjach naukowych);
 • doświadczenie badawcze w zakresie językoznawstwa hiszpańskojęzycznego oraz kultury i cywilizacji Hiszpanii;
 • znajomość języka polskiego, hiszpańskiego i angielskiego w stopniu biegłym;
 • doświadczenie badawcze w zakresie kultury i języka baskijskiego
 • posiadanie certyfikatu języka baskijskiego na poziomie min. B2
 • doświadczenie dydaktyczne dotyczące nauczania języka hiszpańskiego jako obcego

Obowiązki:

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN,
 • w zakresie pracy dydaktycznej - od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć w zakresie językoznawstwa oraz innych zajęć oferowanych przez Zakład Językoznawstwa Hiszpańskiego i Ogólnego oraz Katedrę Filologii Hiszpańskiej,
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz zakładu, katedry i wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-01

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

Oczekiwania:

 • Posiadanie uznawanego w Polsce stopień doktora uzyskany w 2016 roku lub później w dziedzinie biologii, genetyki, ekologii ewolucyjnej lub pokrewnej lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej (np. ekstrakcja DNA/RNA, PCR);
 • doświadczenie w generowaniu i analizie danych transkryptomicznych/genomicznych;
 • umiejętności interpersonalne, doświadczenie w pracy w zespole badawczym, odznaczać się samodzielnością

Obowiązki:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
 • realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych;
 • nadzorowanie personelu technicznego i sprawowanie opieki nad studentami
 • wykazywanie inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki;
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-15

REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
 • zainteresowania z zakresu pedagogiki społecznej (np. pracy społecznej/socjalnej, pracy z młodzieżą, asystentury rodziny, pieczy zastępczą, pracy środowiskowej);
 • sprecyzowane plany badawcze dotyczące problematyki mieszczącej się w zakresie pedagogiki społecznej, w szczególności wyżej wymienionych zagadnień;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym i wyższym;
 • zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegła znajomość tego języka w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;
 • Udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
 • Kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w celu uzyskania kolejnych stopni i tytułów naukowych.
 • Praca w organach kolegialnych Uczelni oraz komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;
 • Praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • Organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • Pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub grupy studenckiej, opieka nad kołami i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • Organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • Inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • Inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji