Czy można ucznia nie dopuścić do matury? Kiedy uczeń nie ma prawa zdawać egzaminu maturalnego? Rozwiewamy wątpliwości

Do matury ma prawo podejść każdy, kto otrzymał świadectwo ukończenia szkoły średniej. To również uczeń samodzielnie decyduje o wyborze przedmiotów (poza przedmiotami obowiązkowymi), z jakich zamierza zdawać egzamin.
Do matury ma prawo podejść każdy, kto otrzymał świadectwo ukończenia szkoły średniej. To również uczeń samodzielnie decyduje o wyborze przedmiotów (poza przedmiotami obowiązkowymi), z jakich zamierza zdawać egzamin. Lucia Macedo/unsplash
Kiedy uczeń klasy maturalnej nie może zdawać egzaminu maturalnego? Czy wybór rozszerzeń na maturze musi zaakceptować nauczyciel prowadzący ten przedmiot albo dyrekcja? Co zrobić, jeśli nauczyciel namawia do zmiany maturalnej deklaracji? Czy można dostać niedostateczną ocenę na koniec roku, jeśli pomimo sugestii chcemy zdawać maturę z przedmiotu, z którego mamy słabe wyniki? Czy możemy zdawać maturę z przedmiotu, z którego nie mamy w szkole rozszerzenia? Takie są przepisy.

Spis treści

Czy można nie zostać dopuszczonym do matury?

W jakiej sytuacji uczeń może być niedopuszczony do matury? Uczeń ostatniej klasy szkoły średniej nie będzie dopuszczony do matury tylko w jednym przypadku - jeśli nie uzyska świadectwa ukończenia szkoły średniej w danym roku szkolnym. To oznacza, że aby dostać takie świadectwo, musi mieć pozytywne oceny z wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego.

Świadectwo jest więc niejako przepustką do egzaminu dojrzałości. I to niezależnie od tego, kiedy się takie świadectwo uzyskało. Do egzaminu maturalnego można więc podejść w każdym wieku. Wiele osób podejmuje to wyzwanie po kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach od ukończenia liceum czy technikum.

Czy można zdawać maturę z przedmiotu którego się nie rozszerzało?

Wybór przedmiotów na maturze zależy wyłącznie od ucznia. Nikt - ani nauczyciel, ani dyrekcja nie może zabronić przystąpienia do matury z wybranego przedmiotu.

Znacie przypadki, że uczeń klasy maturalnej jest stawiany pod ścianą i nauczyciel stawia mu warunek wystawienia pozytywnej oceny na koniec roku, jeśli zrezygnuje ze zdawania matury z prowadzonego przez niego przedmiotu? Czy świadectwo ukończenia liceum albo technikum można „wytargować” za obietnicę, że nie będzie się w tym roku zdawało egzaminu dojrzałości? To niestety częste sytuacje – i choć są zupełnie niezgodne z przepisami, zjawisko nie znika. Dlaczego?

Czy nauczyciel może zmusić do zmiany deklaracji maturalnej?

Wiele szkół średnich, walcząc o wysokie miejsca w rankingach, co przekłada się oczywiście na ich popularność podczas rekrutacji, stara się zadbać o dobre wyniki matur. Uczeń, który ma raczej słabe noty, a wybiera jeden z flagowych w szkole przedmiotów, najpewniej zaniży wyniki i rankingowe noty. Stąd biorą się najczęściej naciski na uczniów, aby zmienili deklarację maturalną. Ostateczną decyzję odnośnie do wyboru przedmiotów maturalnych uczniowie musieli podjąć w lutym.

Po maturach próbnych nauczyciele widzą, kto ich zdaniem „nie rokuje” – i nierzadko próbują skłonić ucznia do zmiany decyzji. Zdarza się też, że uczeń otrzymuje „propozycję nie do odrzucenia” – warunek zaliczenia przedmiotu, jeśli do matury nie podejdzie wcale. Egzamin dojrzałości zdawany przez ucznia rok później nie będzie już rzutował na wyniki szkoły. Co więcej – taki uczeń nie tylko nie zaniży wyników, ale też, gdyby miał maturę zawalić, nie zepsuje rankingu mniejszą tzw. zdawalnością egzaminu. Szkoła będzie mogła chwalić się 100 proc. zdawalności, a „słabeusz” zniknie ze statystycznych słupków.

Takie działania Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów, które tropi szkolne nieprawidłowości, wprost nazywa szkolną patologią i podkreśla, że nie ma w prawie oświatowym takiego czegoś, jak niedopuszczenie ucznia do matury. Natomiast można osiągnąć skutek w postaci niedopuszczenia ucznia do matury.

- Wystarczy tylko złamać prawo i naruszyć zasady ustalania ocen. Jak to się robi? Zgodnie z art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty (u.s.o.) egzamin maturalny jest egzaminem przeprowadzanym dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. Żeby móc się takim wykształceniem legitymować, trzeba ukończyć właściwą szkołę. Żeby szkołę ukończyć, nie można w klasie programowo najwyższej uzyskać żadnej oceny niedostatecznej (czyli uzyskać wyłącznie pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne – por. art. 44q ust. 1 pkt 1 u.s.o.). Jeśli na świadectwie pojawi się „jedynka” – no to klops. Trzeba powtarzać klasę (por. art. 44q ust. 4 u.s.o.) - wyjaśnia Łukasz Korzeniowski.

Czy umowa z nauczycielem o rezygnacji z matury za pozytywną ocenę jest wiążąca?

- Reszta wydaje się już prosta. Ustalamy uczniowi ocenę niedostateczną z przedmiotu, uczeń jest zmuszony powtarzać klasę, do matury zatem nie podejdzie. Często uczniowie dostają kuszące oferty: są informowani, że otrzymają na koniec roku „jedynkę”, chyba że zrezygnują z matury, lub zdawania konkretnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wydaje się, że to wręcz działanie na korzyść uczniów: dostają szansę na ukończenie szkoły „w terminie”, jeśli zrobią małe ustępstwo – opisuje mechanizm członek Stowarzyszenia Umarłych Statutów.

Choć sprawa jest delikatna i naruszenia prawa są subtelne, nie zmienia to faktu, że tymi naruszeniami są.

- Musimy wyjść od tego, co decyduje o tym, jaką uczeń ma ocenę na świadectwie. Zgodnie z art. 44b ust. 6 pkt 1 u.s.o nauczyciele – w ramach oceniania wewnątrzszkolnego – formułują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych. Otrzymanie konkretnej oceny rocznej uzależnione jest więc od spełnienia przez ucznia sformułowanych wcześniej wymagań na tę ocenę. Nie jest więc możliwe swobodne dryfowanie ucznia pomiędzy oceną negatywną (niedostateczną) a pozytywną (dopuszczającą i wyższą), uzależnioną od tego, czy uczeń podejdzie do matury (i to, z jakich przedmiotów będzie ją pisał). W żaden sposób nie może determinować to ustalenie oceny. Jeśli tak się dzieje, to mamy do czynienia z łamaniem prawa – podkreśla Korzeniowski.

Co zatem ma zrobić uczeń, który „poszedł na układ” z nauczycielem i według jego zapewnień otrzyma świadectwo, ale w czasie matur ma nie wychodzić z domu? Umowa taka jest nieważna. Zatem maturzysta bez żadnych konsekwencji może do matury przystąpić. Nie musi się obawiać ewentualnej „zemsty” – zakodowane arkusze sprawdzane są przez egzaminatorów, którzy nie mają pojęcia, czyją pracę oceniają.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

źródło: umarlestatuty.pl

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji