Czy Uniwersytet Gdański ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Gdański
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Gdański gettyimages.com/nortonrsx
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Gdański. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Gdański - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-21

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa lub doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne;
 • specjalność badawcza i zainteresowania obejmujące prawo karne gospodarcze, prawo karne skarbowe, administracyjne prawo karne, kryminologia;
 • dorobek naukowy w zakresie prawa karnego i kryminologii;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym prowadzeniu zajęć w języku obcym;
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;
 • doświadczenie w upowszechnianiu nauki;
 • udokumentowane doświadczenie w przedstawianiu wyników badań podczas konferencji krajowych i międzynarodowych;
 • biegła znajomość języka polskiego, a także bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie prac naukowych, a także przygotowanie i swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku;

Obowiązki:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym (m.in. przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów, przeprowadzanie konsultacji);
 • prowadzenie działalności naukowej obejmującej badania naukowe, prace rozwojowe, pozyskiwanie lub realizacja grantów badawczych, itp.;
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału, Uczelni związanej z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Sopot
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Ekonomiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-02

Prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym w języku angielskim) z zakresu logistyki, informatyki w logistyce, zarządzanie łańcuchami dostaw. Prowadzenie badań naukowych (w tym pisania publikacji naukowych w języku angielskim) w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Wykonywanie czynności organizacyjnych na rzecz katedry i wydziału.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach dotyczących biznesu, ekonomii, zarządzania, transportu, logistyki
 • oczekiwana osoba ze statusem doktoranta Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień ekonomicznych, biznesowych lub zarządczych, w tym logistycznych lub zarządzania łańcuchem dostaw
 • zobowiązanie się do pisania publikacji naukowych w języku angielskim
 • zobowiązanie się do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • udokumentowane publikacje naukowe
 • umiejętność pracy zespołowej, chęć doskonalenia warsztatu naukowego i dydaktycznego
 • znajomość technologii informatycznych w stopniu umożliwiającym zastosowanie ich w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • wysoka ocena rozmowy kwalifikacyjnej

Obowiązki:

 • praca w pełnym wymiarze godzin dla stanowiska asystenta
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku angielskim, w ramach pensum dydaktycznego
 • inicjowanie i realizacja prac badawczych w obszarze naukowym Katedry Logistyki
 • realizacja prac organizacyjnych na rzecz Katedry Logistyki i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-30

Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie na kierunku filologia germańska. Powinien posiadać: doskonałą znajomość języka niemieckiego (native speaker), wiedzę na temat krajów niemieckiego obszaru językowego oraz pięcioletnie doświadczenie zawodowe. Dobrze widziane będą predyspozycje do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego oraz umiejętność realizacji zadań organizacyjnych.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na filologia germańska lub kierunku pokrewnym;
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (wymagane kompetencje językowe na poziomie native speaker);

Obowiązki:

 • dydaktyka akademicka
 • nauczanie języka niemieckiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Politologii

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora nauk społecznych
 • Specjalizacja badawcza: stosunki międzynarodowe, studia globalne i regionalne
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach indeksowanych w bazach bibliometrycznych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem
 • Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych i/lub wdrożeniowych
 • Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Znajomość języków obcych na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działalność popularyzatorska nauki oraz mająca istotny wpływ na gospodarkę i/lub społeczeństwo

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 • doświadczenie w prowadzeniu badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Sopot
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-18

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy magistra w dziedzinie nauk ekonomicznych lub społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości uzyskany nie wcześniej niż w 1990 roku
 • Sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, zarządzania finansami w organizacjach
 • Umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z wykorzystaniem literatury naukowej oraz adekwatnych technik obliczeniowych i informatycznych
 • Praktyczna znajomość funkcjonowania sfery finansowej w przedsiębiorstwach
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest autorem lub współautorem
 • Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca lub kierownik albo innych projektów rozwojowych lub wdrożeniowych
 • Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu finansów, ekonomii lub zarządzania
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach

Obowiązki:

 • Obowiązki i uprawnienia pracownika określają w szczególności przepisy zawarte w:
  • ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, racy, Regulaminie Organizacyjnym
 • oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego. Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-17

OPIS: Stanowisko obejmujące badania dotyczące analityki chemicznej w dziedzinie chemii bionieorganicznej. Wykorzystywanymi w tym celu technikami są m.in. potencjometria, spektroskopia UV-Vis, woltamperometria cykliczna (CV), woltamperometria pulsowa-różnicowa (DPV) oraz spektroskopia FTIR. Szczegółowe badania opierają się na analizie fizykochemicznej połączeń koordynacyjnych wybranych jonów metali bloku d (np. jony Cd2+) z organicznymi ligandami, określaniu ich właściwości kompleksotwórczych, wyznaczaniu właściwości kwasowo-zasadowych związków oraz określaniu ich wartości pKa. Ponadto analiza obejmuje również badanie oddziaływań związków niskocząsteczkowych z biomolekułą DNA. Dodatkowymi atutami kandydata będą znajomość i doświadczenie (udokumentowane, np. publikacja) w zastosowaniu techniki switchSENSE.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunek: chemia, w zakresie biznesu chemicznego lub chemii, uzyskany nie wcześniej niż w 2021 roku,
 • co najmniej krótkoterminowy staż w ośrodku zagranicznym,
 • umiejętności związane z analityką chemiczną,
 • praktyczna znajomość technik potencjometrycznych, UV-Vis, CV, DPV, FTIR, switchSENSE,
 • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem, w tym przynajmniej jedną publikację w czasopiśmie za 140 punktów z listy MEiN,
 • uczestnictwo w realizacji projektów naukowych lub udokumentowana aplikacja własna, (np. NCN, i inne),
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim dla studentów I. stopnia kierunku chemia lub pokrewnych,
 • samodzielność w pracy badawczej i umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Obowiązki:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym, w szczególności: a) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych; b) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie zakładanych efektów uczenia się; c) przeprowadzanie konsultacji; d) kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi lub sprawowanie opieki nad tymi praktykami; e) udział w hospitacji zajęć dydaktycznych; f) przygotowanie studentów do udziału w konkursach i imprezach kulturalnych; g) przygotowanie wzorów opisów przedmiotów (sylabusów); h) opieka nad studentem w ramach wymiany międzynarodowej.
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej: badania naukowe, badania rozwojowe,
 • upowszechnianie wyników działalności naukowej, w sposób przyjęty w reprezentowanej dyscyplinie naukowej
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • współpraca z Uczelnią w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami
 • wykonywanie za pośrednictwem Uczelni usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra z zakresu pedagogiki
 • tematyka rozprawy doktorskiej związana z problematyką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych lub/i w szkole (np. pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy szkolnej)
 • udokumentowana aktywność naukowa i badawcza pozytywnie rokująca na budowanie potencjału naukowego dyscypliny pedagogika
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć w j. polskim i j. angielskim

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 • doświadczenie w prowadzeniu badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki i Andragogiki

Oczekiwania:

 • posiadać ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pedagogika, ukończone studia wyższe w zakresie nauczania języka obcego, posiadać stopień doktora w dyscyplinie pedagogika lub zaświadczenie o wysokim stopniu zaawansowania pracy nad doktoratem
 • wykazać się udokumentowanym udziałem w działalności naukowej w postaci publikacji oraz wystąpień na konferencjach, seminariach, sympozjach
 • posiadać doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni dla studentów w zakresie psychodydaktycznych podstaw edukacji, dydaktyki ogólnej konstruowania warsztatu zawodowego pedagoga / nauczyciela , przygotowania do nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć w j. polskim i j. angielskim

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 • doświadczenie w prowadzeniu badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-17

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

Oczekiwania:

 • stopień magistra geografii społeczno-ekonomicznej z el. GIS lub gospodarki przestrzennej, mile widziane dodatkowe wykształcenie z pokrewnej tematyki,
 • rozpoczęta rozprawa doktorska (doktorant w Szkole doktorskiej) w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, mile widziana tematyka wykluczenia komunikacyjnego wewnątrz miast
 • zgoda na zadeklarowanie w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • dobra znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku na kierunkach kształcenia realizowanych w Instytucie (Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, Gospodarka przestrzenna, Tourism and Hospitality)
 • zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej
 • opublikowany dorobek naukowy w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, w szczególności rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach naukowych z wykazów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mile widziane autorskie monografie i publikacje w czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor,
 • znajomość użytkowych programów komputerowych, w szczególności premiowana będzie znajomość programów pakietu MS Office i z zakresu GIS (QGiS),
 • doświadczenie w realizacji grantów finansowanych ze środków zewnętrznych, np. Narodowego Centrum Nauki lub innych (np. w roli stypendysty lub wykonawcy)
 • czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Obowiązki:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej,
 • czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach
 • udokumentowane doświadczenie praktyczne w pracy ze studentami

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-17

adiunkt w grupie pracowników badawczych w Instytucie Biotechnologii MWB UG i GUMed

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora
 • Zagraniczny staż naukowy (co najmniej 36 miesięcy)
 • Znajomość technik biologii molekularnej roślin, genetyki, inżynierii genetycznej, kultur in vitro, analizy morfologii i rozwoju roślin
 • Znajomość zaawansowanych technik obrazowania przyżyciowego: skanująca laserowa mikroskopia konfokalna, mikroskopia fluorescencyjna z całkowitym wewnętrznym odbiciem
 • Doświadczenie w badaniach nad Arabidopsis thaliana
 • Znajomość metod badania transportu wewnątrzkomórkowego w komórkach roślinnych
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych
 • Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego
 • Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Wydziału i Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-13

Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata/ki na stanowisko profesora/ki uczelni (badawczo-dydaktycznego/ej). Kandydat/ka powinien posiadać bogaty dorobek publikacyjny udokumentowany artykułami w wiodących, polskich i/lub zagranicznych, czasopismach socjologicznych oraz doświadczenie w zakresie badań ilościowych.

Oczekiwania:

  1. stopień doktora habilitowanego w zakresie socjologii / nauk socjologicznych
  1. wysokie kompetencje w zakresie socjologii środowiska i zmian społecznych
  1. wysokiej jakości dorobek naukowy (np. monografie, rozdziały w ważnych z punktu widzenia dyscypliny monografiach, artykuły w wiodących czasopismach, granty, staże badawcze, nagrody);
  1. aktywny udział w konferencjach naukowych
  1. udokumentowany dorobek organizacyjny (np. organizację konferencji, szkoły letniej, pełnienie funkcji w organach uczelni wyższych itp.)

Obowiązki:

  1. prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
  1. doświadczenie w prowadzeniu badań
  1. aktywny udział w konferencjach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańśk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-11

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki, Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego . Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych.
 • Sprecyzowane zainteresowania badawcze mieszczące się w zakresie fizyki teoretycznej. Priorytetowo traktowane będą kandydatury, których aktywność naukowa dotyczy astrofizyki, kosmologii oraz teorii pola i cząstek elementarnych. Rozważane także będą kandydatury, których aktywność naukowa mieści się w obszarze działalności statutowej Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki (IFTiA)
 • Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych udokumentowanych publikacjami w czasopismach naukowych, w których kandydat jest współautorem.
 • Udokumentowany naukowy staż zagraniczny lub krajowy (min. 3 miesiące).
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej. W szczególności na korzyść kandydata wpływa doświadczenie w prowadzeniu laboratoriów komputerowych/zajęć z metod numerycznych, uczenia maszynowego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych.
 • Obowiązek przygotowywania i prowadzenia zajęć w języku polskim oraz angielskim.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia na kierunkach: fizyka, informatyka i pokrewne w wymiarze 210 godzin/rok akademicki.
 • Aktywny udział w krajowych/zagranicznych projektach naukowych i grantach.
 • Wnioskowanie o indywidualne/grupowe granty badawcze.
 • Realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

Oczekiwania:

 • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie dyscypliny archeologia;
 • posiadać kompetencje w zakresie archeologii epoki żelaza w Europie Środkowej (preferowana specjalizacja w zakresie okresu wpływów rzymskich w Polsce północnej);

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o dzieło
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

Kandydat z tytułem magistra sinologii w specjalności nauczycielskiej, powinien wykazać się doskonałą znajomością języka chińskiego i dobrą znajomością drugiego języka; posiadać dużą praktykę pedagogiczną w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego (najlepiej w polskiej lub zagranicznej szkole wyższej) oraz doświadczenie i predyspozycje organizacyjne.

Oczekiwania:

 • ukończone filologiczne studia magisterskie (preferowana specjalizacja: nauczanie języka chińskiego jako obcego),
 • doskonała znajomość języka chińskiego i bardzo dobra znajomość drugiego języka obcego,

Obowiązki:

 • dydaktyka akademicka
 • nauczanie języka chińskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Lektor

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

Kandydat z tytułem zawodowym magistra sinologii w specjalności nauczycielskiej, powinien wykazać się doskonałą znajomością języka chińskiego i dobrą znajomością drugiego języka; posiadać dużą praktykę pedagogiczną w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego (najlepiej w polskiej lub zagranicznej szkole wyższej) oraz doświadczenie i predyspozycje organizacyjne.

Oczekiwania:

 • ukończone filologiczne studia magisterskie (preferowana specjalizacja: nauczanie języka chińskiego jako obcego);
 • doskonała znajomość języka chińskiego i bardzo dobra znajomość drugiego języka obcego;

Obowiązki:

 • dydaktyka akademicka
 • nauczanie języka chińskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-10

Kandydat winien być przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, naukowo-badawczych i organizacyjnych, zgodnych z działaniami podejmowanymi w Instytucie Logopedii. W zakresie obowiązków dydaktycznych oczekiwane jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu językoznawstwa, logopedii i surdologopedii (szczególne fonologii, fonetyki akustycznej, audytywnej i wizualnej oraz patofonetyki). Konieczna jest znajomość problematyki fonetycznych aspektów zaburzeń mowy i języka, zaburzeń komunikacji w przypadkach uszkodzeń słuchu, a także programowania języka z wykorzystaniem metod wspomagających pracę logopedy. Kandydat powinien mieć co najmniej stopień doktora w dyscyplinie językoznawstwa oraz posiadać kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym. Wymagane jest także doświadczenie w przygotowaniu i kierowaniu projektami badawczymi.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej oraz surdologopedycznej;

Obowiązki:

 • dydaktyka akademicka
 • badania naukowe

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Ekonomiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-12

Wymagania: • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym; • stopień naukowy doktora ekonomii w dyscyplinie ekonomia lub w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, lub w naukach o zarządzaniu; • sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych; • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu przedmiotów w na kierunku ekonomia, finanse lub nauki o zarządzaniu; • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz przygotowanie publikacji naukowych w tych językach; • udokumentowana aktywność organizacyjna i naukowa; • przygotowanie do prowadzenia badań empirycznych z wykorzystaniem analizy statystycznej (mile widziane doświadczenie w tym zakresie); • znajomość oprogramowania statystycznego; • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w tym także w języku angielskim lub autorstwo/współau

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
 • stopień naukowy doktora ekonomii w dyscyplinie ekonomia lub w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, lub w naukach o zarządzaniu;

Obowiązki:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu przedmiotów w na kierunku ekonomia, finanse lub nauki o zarządzaniu; znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz przygotowanie publikacji naukowych w tych językach; udokumentowana aktywność organizacyjna i naukowa; przygotowanie do prowadzenia badań empirycznych z wykorzystaniem analizy statystycznej (mile widziane doświadczenie w tym zakresie); znajomość oprogramowania statystycznego; udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w tym także w języku angielskim lub autorstwo/współautorstwo monografii; czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności we współpracy w przygotowywaniu publikacji, projektów naukowych oraz w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych; samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego i dydaktycznego; predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańśk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Instytut Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-08

adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Inżynierii Oprogramowania Instytutu Informatyki

Oczekiwania:

 • Co najmniej 7 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni.
 • Dyplom doktora nauk technicznych.
 • Kandydat powinien posługiwać się biegle językiem polskim, a także językiem angielskim w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć na poziomie akademickim z obszaru informatyki.
  1. Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu dydaktycznego.
 • Doświadczenie w realizacji projektów i wdrożeń w sektorze IT jako wykonawca lub kierownik
 • Posiadanie uprawnień w zakresie instalacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Dodatkowymi atutami kandydata będą odbyte szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności dydaktycznych.

Obowiązki:

 • Nauczyciel akademicki - obowiązki dydaktyczne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-07

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra prawa;
 • zainteresowania badawcze i znajomość zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego publicznego;
 • doświadczenie w aktywności organizacyjnej m.in. w kołach naukowych, stowarzyszeniach i organizacjach naukowych;
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej;
 • biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

Obowiązki:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym (m.in. przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów, przeprowadzanie konsultacji);
 • prowadzenie działalności naukowej obejmującej badania naukowe, prace rozwojowe, pozyskiwanie lub realizacja grantów badawczych, itp.;
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału, Uczelni związanej z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-07

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

Oczekiwania:

 • stopień magistra geografii społeczno-ekonomicznej z el. GIS lub gospodarki przestrzennej
 • rozpoczęta rozprawa doktorska (doktorant w Szkole doktorskiej) w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, mile widziane tematyka zagospodarowania małych miast
 • zgoda na zadeklarowanie w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • dobra znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku na kierunkach kształcenia realizowanych w Instytucie (Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS, Gospodarka przestrzenna, Tourism and Hospitality)
 • zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim
 • opublikowany dorobek naukowy w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, w szczególności rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach naukowych z wykazów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mile widziane publikacje w czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor
 • znajomość użytkowych programów komputerowych, w szczególności premiowana będzie znajomość programów pakietu MS Office i z zakresu GIS (QGiS
 • czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu badań
 • czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Lektor

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

• dyplom magistra filologii romańskiej/filologii francuskiej lub innego kierunku ze specjalnością filologia romańska/filologia francuska • praktyczna znajomość języka francuskiego na poziomie C2 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu praktycznej nauki języka francuskiego • umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra filologii romańskiej/ filologii francuskiej lub innego kierunku ze specjalnością filologia romańska/ filologia francuska;
 • tytuł zawodowy magistra filologii romańskiej/ filologii francuskiej lub innego kierunku ze specjalnością filologia romańska/ filologia francuska;

Obowiązki:

 • dydaktyka akademicka
 • nauczanie języka francuskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-05

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Zoologii Systematycznej w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w zakresie nauk biologicznych
 • istotny dorobek naukowy w postaci publikacji wydanych w ostatnich pięciu latach w indeksowanych (impact factor) międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu akaroentomologii oraz taksonomii badanej grupy stawonogów
 • udokumentowana współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym umiejętność pozyskiwania i opracowywania materiałów służących poznawaniu różnorodności gatunkowej badanej grupy
 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków badawczych oraz realizowaniu i kierowaniu projektami badawczymi
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie biologii na uczelni wyższej
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • obowiązki określone przepisami zawartymi w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym, Polityce rozwoju kadr, Kryteriach oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-01

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji ( w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

Oczekiwania:

 • Wykształcenie magisterskie w zakresie nauk społecznych, z preferencją dla magisterium z pedagogiki
 • Stopień doktora nauk społecznych, z preferencją dla doktoratów w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Doświadczenie praktyczne w zakresie resocjalizacji i dobra orientacja we współczesnych modelach resocjalizacji
 • Udokumentowany dorobek publikacyjny z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz jasno sprecyzowane pole badawcze w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • Doświadczenie dydaktyczne z pracy na uczelni wyższej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 • doświadczenie w prowadzeniu badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych.

Oczekiwania:

 • doktorat lub habilitacja z zakresu pedagogiki lub filozofii
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy, odpowiadający profilowi badawczemu Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych, a w szczególności – relacji między pedagogiką, filozofią i/ lub badaniami kultury
 • udokumentowana aktywność naukowa i badawcza pozytywnie rokująca na budowanie potencjału naukowego dyscypliny pedagogika
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć w j. polskim i j. angielskim

Obowiązki:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 • udokumentowane doświadczenie praktyczne w pracy ze studentami
 • doświadczenie w prowadzeniu badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Kandydat ze stopniem doktora nauk humanistycznych lub pokrewnych (preferowane dyscypliny naukowe: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) powinien wykazać się doskonałą znajomością języka japońskiego i dobrą znajomością drugiego języka obcego; posiadać praktykę dydaktyczną (najlepiej w szkole wyższej) i badawczą oraz doświadczenie i predyspozycje organizacyjne.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub dziedzin pokrewnych (preferowane dyscypliny to językoznawstwo, literaturoznawstwo);
 • biegła znajomość języka japońskiego;

Obowiązki:

 • dydaktyka
 • praca naukowa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o dzieło
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki poszukuje specjalisty z zakresu języka i kultury Norwegii, którego zainteresowania badawcze i dydaktyczne dotyczą również przekładoznawstwa norweskiego. Wymagana biegła znajomość języka norweskiego (poziom C2), biegła znajomość języka polskiego (poziom native speaker) oraz znajomość angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Wymagany tytuł magistra filologii norweskiej (lub kierunku pokrewnego), stopień doktora nauk humanistycznych oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim. Dodatkowymi atutami kandydata będą kompetencje w zakresie nauczania wystąpień publicznych. Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć w zakresie języka i literatury Norwegii, translatoryki języka norweskiego, praktycznej nauki języka norweskiego oraz seminarium dyplomowego. Bieżące zadania administracyjne i organizacyjne.

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk humanistycznych;
 • ukończone studia magisterskie na filologii norweskiej lub kierunku pokrewnym;

Obowiązki:

 • dydaktyka akademicka
 • praca naukowa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Gdańśk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Algebry Instytutu Matematyki

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka
 • Zainteresowania badawcze dotyczące geometrii fraktalnej oraz układów funkcji iterowanych
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w tym po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
 • Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Doświadczenie w realizacji grantów badawczych jako kierownik lub wykonawca.

Obowiązki:

 • Nauczyciel akademicki - obowiązki dydaktyczne
 • Nauczyciel akademicki - obowiązki badawcze

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Poszukiwana jest osoba posiadająca stopień magistra filologii angielskiej (bądź równoważny), oraz stopień doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo, z zainteresowaniami badawczymi dotyczącymi literatury anglojęzycznej, w tym postkolonialnej i amerykańskiej, aktywna w międzynarodowej działalności literaturoznawczej poprzez udział w konferencjach i publikacjach. Działalność naukowa kandydata/tki z zakresu literaturoznawstwa powinna być potwierdzona publikacjami zrealizowanymi i w trakcie realizacji. Ponadto od kandydatów oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i seminariów na poziomie akademickim z zakresu literatury anglojęzycznej – postkolonialnej, współczesnej, amerykańskiej oraz kompetencji w dziedzinie praktycznego nauczania języka angielskiego, zwłaszcza języka pisanego akademickiego.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo;
 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo;

Obowiązki:

 • dydaktyka akademicka
 • praca naukowa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata/tki do pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Poszukiwana jest osoba ze stopniem doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, z zainteresowaniami badawczymi dotyczącymi socjolingwistyki, semantyki, językoznawstwa korpusowego i glottodydaktyki. Kandydat/ka powinien/powinna legitymować się kompetencjami w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z przedmiotów językoznawczych i z praktycznej nauki języka angielskiego. Do obowiązków należeć będzie prowadzenie zajęć, prowadzenie badań i przygotowywanie publikacji z zakresu socjolingwistyki, semantyki, językoznawstwa korpusowego i glottodydaktyki oraz redagowanie czasopisma i tomów zbiorowych.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie językoznawstwo;
 • zainteresowania badawcze dotyczące socjolingwistyki, semantyki, językoznawstwa korpusowego i glottodydaktyki;

Obowiązki:

 • dydaktyka akademicka
 • praca naukowa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Uniwersytet Gdański poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych z tytułem zawodowym magistra lub stopniem doktora w dyscyplinie językoznawstwo/ literaturoznawstwo w zakresie języka włoskiego do pracy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Od kandydata oczekuje się kwalifikacji do prowadzenia zajęć w języku włoskim (mile widziane dodatkowe uprawnienia do nauki języka angielskiego, niemieckiego lub polskiego jako języka obcego), umiejętności pracy w zespole oraz doświadczenia pracy pedagogicznej na poziomie akademickim.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych (w zakresie dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo włoskie);
 • umiejętności dydaktyczne w zakresie nauczania praktycznej nauki języka włoskiego i przedmiotów teoretycznych w języku włoskim;

Obowiązki:

 • dydaktyka akademicka
 • praca w zespole

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Wydział Filologiczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-28

Uniwersytet Gdański poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych ze stopniem doktora w dyscyplinie językoznawstwo w zakresie języka angielskiego do pracy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Od kandydata oczekuje się kwalifikacji do prowadzenia zajęć w języku angielskim (mile widziane dodatkowe uprawnienia do nauczania języka włoskiego, niemieckiego lub polskiego jako języka obcego), umiejętności pracy w zespole oraz doświadczenia w prowadzeniu zajęć praktycznych i teoretycznych w obszarze lingwistyki stosowanej, komunikacji i tłumaczeń dwustronnych polsko-angielskich lub wielostronnych.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych (w zakresie dyscypliny językoznawstwo);
 • minimum 2-letni staż pracy na uczelni wyższej oraz zainteresowania naukowe oscylujące wokół zagadnień językoznawczych z akcentem na lingwistykę stosowaną, w tym aspekty komunikacji i przekładu;

Obowiązki:

 • dydaktyka akademicka
 • praca naukowa

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Gdański: Lektor

 • Lokalizacja: Gdańsk/Sopot
 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański
 • Wydział: Centrum Języków Obcych UG
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-30

Lektor języka angielskiego

Oczekiwania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia angielska
 • Uprawnienia nauczycielskie

Obowiązki:

 • Przygotowanie i prowadzenie lektoratów z języka angielskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji