Czy Uniwersytet Śląski w Katowicach ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach - aktualne oferty pracy
Uniwersytet Śląski w Katowicach - aktualne oferty pracy gettyimages.com/fizkes
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Śląski w Katowicach. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Śląski w Katowicach - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Post-doc

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-01

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Kara w starożytnych Atenach. Ujęcie kognitywne”, pod kierownictwem dr. hab. Jana Kucharskiego. https://silesian.academia.edu/JanekKucharski Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 3/2024/NA/WH/IL/p-d Słowa kluczowe: kara, Grecja klasyczna, literatura, prawo, historia starożytnej Grecji Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo, językoznawstwo lub historia,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie literaturoznawstwo, językoznawstwo lub historia, w obszarze filologia klasyczna lub historia starożytna,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w ww. dyscyplinach,
 • znajomość greckiej historiografii lub prozy filozoficznej (najlepiej okresu klasycznego),
 • podstawowa znajomość metodologii kognitywnej,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
 • przynajmniej bierna znajomość francuskiego, niemieckiego i włoskiego,
 • doskonała znajomość języka starogreckiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt.: „Kara w starożytnych Atenach. Ujęcie kognitywne”, pod kierownictwem dr. hab. Jana Kucharskiego
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Adiunkt

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-18

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice​ Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 35/2023/NA/WNS/IS/01 Słowa kluczowe: socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia pracy, socjologia organizacji i zarządzania Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne lub pokrewnej: psychologia (specjalizacja z zakresu psychologii pracy), nauki o zarządzaniu i jakości,
 • doświadczenie zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki socjologiczne, w szczególności w obszarze socjologii pracy, socjologii organizacji i zarządzania lub w zakresie psychologii pracy, zarządzania zasobami ludzkimi,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki socjologiczne lub pokrewnych: psychologia, nauki o zarządzaniu i jakości, indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • międzynarodowa aktywność badawcza,
 • udokumentowany zagraniczny/krajowy staż naukowy,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych/grantów,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • znajomość metod i technik badawczych w zakresie nauk socjologicznych lub z dziedzin pokrewnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • umiejętność stosowania oprogramowania statystycznego wykorzystywanego w badaniach w dyscyplinie nauki socjologiczne potwierdzona w publikacjach (np. SPSS, NVivo),
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we współpracy lub gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
 • gotowość do publikowania artykułów (również w językach obcych) w czasopismach wysoko punktowanych (czasopisma indeksowane w bazach Scopus lub Web of Science,
 • gotowość do publikowania ze współautorami z zagranicznych ośrodków naukowych,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: socjologia i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków, aplikowanie o granty zewnętrzne,
 • publikowanie artykułów w wysoko punktowanych czasopismach znajdujących się w wykazach Scopus lub Web of Science,
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Post-doc

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-26

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka. Więcej o badaniach w projekcie na stronie: https://silesian.academia.edu/PrzemysławMarciniak Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 1/2024/NA/WH/IL/p-d/b Słowa kluczowe: Bizancjum, Blue Humanities, environmental studies Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie filologii klasycznej/historii/bizantynistyki,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w zakresie studiów nad Bizancjum,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • znajomość literatury i historii Bizancjum,
 • znajomość języka greckiego, pozwalająca na swobodne czytanie tekstów oryginalnych,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie artykułów naukowych,
 • znajomość współczesnych teorii dotyczących studiów nad zwierzętami oraz ekokrytyki.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka: https://silesian.academia.edu/PrzemysławMarciniak
 • przygotowanie książki (lub serii publikacji) poświęconych naturze w Bizancjum (studia nad koncepcją morza / pustyni),
 • badania nad zwierzętami Konstantynopola,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Post-doc

 • Lokalizacja: Katowice
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-26

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka. Więcej o badaniach w projekcie na stronie: https://silesian.academia.edu/PrzemysławMarciniak Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref.: 1/2024/NA/WH/IL/p-d/a Słowa kluczowe: Bizancjum, hexaemera, studia nad zwierzętami

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie filologii klasycznej/historii/bizantynistyki,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie bizantynistyka,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • znajomość literatury i historii Bizancjum,
 • znajomość języka greckiego, pozwalająca na swobodne czytanie tekstów oryginalnych,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie artykułów naukowych,
 • znajomość współczesnych teorii dotyczących studiów nad zwierzętami oraz ekokrytyki.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka: https://silesian.academia.edu/PrzemysławMarciniak
 • przygotowanie książki lub serii publikacji poświęconych naturze w bizantyńskich heksaemera,
 • prowadzenie badań dotyczących zwierząt Konstantynopola,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Śląski w Katowicach: Post-doc

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-01

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie dr inż. Karoliny Jurkiewicz „Korelacje między strukturą supramolekularną, dynamiką molekularną, stabilnością fizyko-chemiczną i rozpuszczalnością w czystych farmaceutycznych substancjach aktywnych (APIs) oraz systemachbinarnych API-substancja pomocnicza” https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Jurkiewicz Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref: 30/2023/NA/WNST/IFiz/pd/3 Słowa kluczowe: nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki farmaceutyczne, struktura amorficznych farmaceutyków Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (w dyscyplinie nauki fizyczne bądź nauki chemiczne) lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (w dyscyplinie inżynieria materiałowa) lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w dyscyplinie nauki farmaceutyczne) lub pokrewnych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w zakresie fizyki fazy skondensowanej, w obszarze badań struktury atomowej/molekularnej materiałów krystalicznych i niekrystalicznych,
 • doświadczenie w zastosowaniu przynajmniej jednej z wymienionych technik badawczych do charakterystyki struktury materiałów na poziomie atomowym/molekularnym: dyfrakcja rentgenowska, dyfrakcja neutronów, spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, metoda funkcji rozkładu par, symulacje komputerowe metodą dynamiki molekularnej/funkcjonału gęstości elektronowej,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych/chemicznych/farmaceutycznych, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • autorstwo lub współautorstwo w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej pięciu publikacji w czasopismach z impact factor, dokumentujących doświadczenie w badaniach struktury atomowej/molekularnej materiałów,
 • udokumentowane krajowe i zagraniczne staże naukowe,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie komunikacji naukowej oraz przygotowanie publikacji naukowych,
 • międzynarodowa aktywność badawcza,
 • udział w krajowym/międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym przez źródła zewnętrzne.
 • umiejętność pracy w międzynarodowym zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • samodzielność, dokładność, silna motywacja, kreatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem naukowym,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu strukturalnych badań synchrotronowych, przeprowadzanie pomiarów dyfrakcyjnych lub spektroskopowych pod wysokim ciśnieniem, obsługa diamentowych kowadeł lub dyfraktometru rentgenowskiego,
 • mile widziana będzie umiejętność przeprowadzania symulacji komputerowych metodą dynamiki molekularnej w pakietach Gromacs, Lammps lub podobnych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w projekcie badawczym zatytułowanym "Korelacje między strukturą supramolekularną, dynamiką molekularną, stabilnością fizyko-chemiczną irozpuszczalnością w czystych farmaceutycznych substancjach aktywnych (APIs) oraz systemachbinarnych API-substancja pomocnicza" pod kierownictwem dr inż. Karoliny Jurkiewicz
 • przygotowanie próbek amorficznych APIs,
 • przeprowadzanie laboratoryjnych i synchrotronowych badań strukturalnych układów APIs w różnych warunkach termodynamicznych,
 • analiza struktury między- i wewnątrzcząsteczkowej farmaceutyków metodami dyfrakcji rentgenowskiej, funkcji rozkładu par i symulacji komputerowych,
 • analiza korelacji pomiędzy strukturą badanych układów APIs a ich termodynamiką, dynamiką molekularną i stabilnością fizyczną,
 • przygotowywanie na podstawie wyników przeprowadzonych badań raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji