Jak napisać rozprawkę po angielsku na maturze rozszerzonej 2024? Rozprawka za i przeciw, a także wyrażająca opinie

Dowiedz się, jak zmierzyć się z zadaniem na maturze rozszerzonej z angielskiego.
Dowiedz się, jak zmierzyć się z zadaniem na maturze rozszerzonej z angielskiego. freepik
Przed maturą rozszerzoną z angielskiego, wiele osób zastanawia się, jak napisać rozprawkę w tym języku. Od czego zacząć? Jak wygląda schemat takiej formy wypowiedzi? Jakich słów warto użyć? Podpowiadamy, jak napisać „for and against essay”, czyli esej za i przeciw oraz „opinion essay”, czyli rozprawkę wyrażającą opinię. Ta wiedza przyda się na maturze rozszerzonej z angielskiego.

Spis treści

Rozprawka jako forma pisemna na maturze z języka angielskiego

Rozprawka jest jedną z trzech form pisemnych, z którymi spotykamy się na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. Rozprawka to wypowiedź, w której maturzysta rozważa zadany temat, wykorzystując do tego odpowiednie argumenty. Autor pracy musi stwierdzić, czy się zgadza, czy nie z danym zagadnieniem i to uzasadnić.

Wypowiedź pisemna na maturze musi mieć od 200 do 250 słów, ale w praktyce ocenia się prace o długości w granicach 180-280 wyrazów. Jeśli więc słów będzie trochę mniej lub więcej, to nie będzie to duży problem. Ten element nie jest sprawdzany bardzo restrykcyjnie.

Warto natomiast pamiętać, że na maturze rozszerzonej z języka angielskiego obowiązuje poziom B2 (B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi), a oprócz rozprawki, pozostałymi dwoma formami są: list formalny oraz artykuł publicystyczny.

Jak napisać rozprawkę w języku angielskim?

Na maturze możemy spotkać się z trzema rodzajami rozprawek:

 • rozprawka „za i przeciw” (for and against essay),
 • rozprawka wyrażająca opinię (opinion essay),
 • rozprawka sugerująca rozwiązanie danego problemu (essay suggesting solutions to a problem).

Najczęściej pojawiają się te:

 • „for and against essay” (czyli „za i przeciw”) - w poleceniu będzie mieć zawartą informację podobną do tej: Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania.
 • a także „opinion essay” („wyrażanie opinii”) - polecenie zawiera treść: Napisz rozprawkę wyrażającą Twoją opinię na ten temat.

Rozprawka „za i przeciw” po angielsku

W rozprawce „za i przeciw” szczególnie istotne jest pamiętanie o tezie. Tam należy zamieść informację, że w pracy będą rozpatrywane dobre i złe strony decyzji, czy zjawiska (bez tego stracisz cenne punkty), a jednocześnie we wstępie nie zamieszczaj swojej opinii. Zamiast tego pamiętaj, aby przestawić ogólnie temat pracy, oraz że autor wypowiedzi ma pozostać bezstronny.

Stawiając tezę pamiętaj, że:

 • Liczba argumentów „za” musi być równa liczbie argumentów „przeciw” np. 2 argumenty za i 2 argumenty przeciw. Po 2 argumenty na daną „stronę” wystarczą.
 • Zwrotów prezentujących opinię, np. „I believe…”, „I am definitely against…”,, używamy tylko w zakończeniu.
 • Zakończenie rozpoczynamy od zwrotów, takich jak: „To sum up…” „Summing up...”, „All things considered…”, „Taking everything into account...”. W zakończeniu podsumujemy temat i przedstawiamy swoją opinię.

Rozprawka po angielsku „wyrażająca opinię”

Pamiętanie o tych zasadach zminimalizuje ryzyko utraty cennych punktów:

 • We wstępie wprowadzamy swoją opinię, np.: „I am convinced that technology has a negative impact on relationships”,
 • główny „najsilniejszy” argument powinien być wprowadzony jako pierwszy,
 • w rozprawce muszą znaleźć się minimum 3 argumenty: 2 (choć najlepiej 3) „za” przyjętą przez autora opinią i 1 kontrargument,
 • opinia, jaką przedstawiamy w rozprawce nie musi być taka, jak rzeczywista opinia w danej kwestii. Można więc napisać taką opinię, która będzie prostsza w przedstawieniu w rozprawce.
 • zakończenie można rozpocząć za pomocą zwrotu: „To conclude, in my opinion…”

Zwroty przydatne podczas pisania rozprawki

Niektóre przydatne zwroty, które zastosujesz w każdej rozprawce:

 • „The main advantage of…”
 • „Additionally…”
 • „On the other hand…”
 • „It is believed that…”,
 • „There is no agreement...”,
 • „It is widely argued that…”,
 • „Rarely does…”,
 • „Under no circumstances…”,
 • „furthermore”,
 • „nonetheless”,
 • „therefore”,
 • „In recent years, the issue of [...] has gained significant attention”,
 • „The topic of [...] has long been a subject of debate”,
 • „It is a well-known fact that...”,
 • „For instance”,
 • „Research conducted by [autor badania] found that...”,
 • „In conclusion”.

Oprócz tego należy pamiętać, że:

 • Argumenty za i przeciw można prezentować w różnej kolejności.
 • Poprawnie zbudowany argument powinien składać się ze zdania, które prezentuje argument i z uzasadnienia (dobrze jest użyć też jakiegoś przykładu np. z życia).
 • Nie używamy zwrotów potocznych i form skróconych, np. „She’s”; „They’ve”.
 • Używamy tylko zwrotów formalnych (np. form bezosobowych, strony biernej, inwersji).
 • Unikamy pospolitych wyrazów takich, jak: „nice”, „big”, „good”, „bad”.
 • Pierwszy akapit z rozwinięcia (niezależnie, czy jest „za” czy „przeciw”) rozpocznij od zwrotów takich, jak „Firstly…”, „First of all…”.
 • Kolejne argumenty wprowadzaj za pomocą następujących zwrotów „Secondly”, „Thirdly”. Ostatni argument wprowadź za pomocą zwrotu „Finally”.
Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji