Politechnika Warszawska - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Politechnika Warszawska
Aktualne oferty pracy - Politechnika Warszawska gettyimages.com/ijeab
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Politechnika Warszawska. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Politechnika Warszawska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

W ramach tego projektu zostaną wyprowadzone komórki oporne na inhibitory kinazy BRAF. Następnie dane transkryptomiczne pochodzące z komórek wrażliwych i opornych na inhibitory kinazy BRAF zostaną wygenerowane przy użyciu technologii RNA-seq. W celu przeprowadzenia predykcji kombinacji leków, które uwrażliwiają oporne linie, wykorzystane zostaną wyniki analiz transkryptomicznych oraz metoda SynGeNet służąca do szacowania efektu synergii oddziaływania par leków. Po wybraniu kombinacji leków na podstawie analizy transkryptomu, do ich weryfikacji zostanie wykorzystany szereg technik biologicznych. Po pierwsze, przetestowany zostanie wpływ kombinacji leków na żywotność i indukcję regulowanej śmierci komórkowej w komórkach czerniaka opornych i wrażliwych na inhibitory kinazy BRAF. Ponadto, zostanie sprawdzone czy wybrana kombinacja leków jest w stanie zmniejszyć właściwości migracyjne i inwazyjne komórek czerniaka, które promują postęp choroby.Korelacja danych eksperymentalnych z wynikam.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyki, biotechnologii lub dyscyplinach pokrewnych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja;
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 • doświadczenie w przynajmniej jednym spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
  • doświadczenie w bioinformatycznej analizie danych multiomicznych w szczególności transkryptomicznych
  • umiejętność programowania w języku R.
  • badania z udziałem linii komórkowych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Prowadzenie badań w zakresie chemii i technologii materiałów polimerowych. Charakteryzacja materiałów polimerowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych. Aplikacja materiałów polimerowych w zastosowaniach medycznych i inżynieryjnych. Rozwój technologii przyjaznych dla środowiska. Pisanie artykułów naukowych i patentów. Prezentacja wyników na konferencjach naukowych. Współpraca z przemysłem. Zdobywanie funduszy na badania. Praca dydaktyczna ze studentami.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub innej pokrewnej, nadanego nie później niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci co najmniej 10 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym co najmniej 5 jako autor korespondencyjny
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych (co najmniej raz jako kierownik projektu)
 • odbyty staż w zagranicznej jednostce naukowo-badawczej (co najmniej 3 miesiące)
 • posiadanie nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Profil naukowy i doświadczenie badawcze kandydata muszą być powiązane ze specjalizacją naukową Katedry, i w szczególności muszą dotyczyć:
  • badań nad wykorzystaniem dwutlenku węgla do syntezy polimerów, w szczególności bezizocyjanianowych poliuretanów z wykorzystaniem techniki polikondensacji oraz poliaddycji;
  • badań nad syntezą organicznych węglanów oraz oligowęglanodioli, w tym badania nad otrzymaniem 5- i 6-członowych mono- i multicyklicznych monomerów węglanowych;
  • badań nad syntezą oraz analizą struktury i właściwości witrymerów na bazie poli(hydroksy-uretanów);
  • znajomości technik charakterystyki materiałów polimerowych, w szczególności poliuretanowych, takich jak: NMR, FTIR, GPC, MALDI-TOF, DSC, TGA, DMA oraz pomiarów reologicznych.
  • badań nad aplikacją materiałów poliuretanowych w medycynie / inżynierii.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Nauczyciel akademicki prowadzący badania naukowe zajęcia dydaktyczne.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • zainteresowania naukowe wiążące się z wnioskowaniem statystycznym i analizą danych
 • znajomość metod i technik uczenia maszynowego
 • znajomość środowiska R i Python
 • doświadczenie w eksploracji danych
 • umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-22

Nauczyciel akademicki prowadzący badania naukowe zajęcia dydaktyczne.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • zainteresowania naukowe wiążące się z wnioskowaniem statystycznym i analizą danych
 • znajomość metod i technik uczenia maszynowego
 • znajomość środowiska R i Python
 • doświadczenie w eksploracji danych
 • umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Proponowane stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego obejmować będzie badania dotyczące metod otrzymywania oraz charakteryzacji właściwości strukturalnych i elektrycznych ceramicznych przewodników jonowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy lokalnej struktury. Badania będą dotyczyć charakteryzacji przewodników jonów tlenu w różnych warunkach pomiarowych (temperatura, atmosfera), w tym badania reakcji redukcji i utleniania oraz poszukiwania nowych metod badawczych tych materiałów. Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego, a także znajomości technik pomiarowych, takich jak dyfrakcja rentgenowska, dyfrakcja neutronów, absorpcja promieniowania rentgenowskiego oraz spektroskopia impedancyjna. Istotna także będzie praca ze studentami, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz prowadzenie prac dyplomowych. Kandydat powinien również posiadać udokumentowany dorobek naukowy.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,
 • dobra znajomość zagadnień związanych z fizyką ciała stałego;
 • znajomość technik pomiarowych do charakteryzacji ceramicznych przewodników jonowych, w tym metod pomiarów elektrycznych (stało i zmiennoprądowych) oraz strukturalnych opartych na dyfrakcji i absorpcji promieniowania rentgenowskiego i neutronów;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym w otrzymywaniu i charakteryzacji ceramicznych przewodników jonowych;
 • umiejętność analizy danych doświadczalnych w zakresie w/w technik eksperymentalnych;
 • umiejętność pracy zespołowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów naukowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektryczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-10

Oferujemy stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w obszarze elektrotechniki/energoelektroniki osobie doświadczonej w modelowaniu, projektowaniu i badaniach eksperymentalnych przekształtników energoelektronicznych. Szczególny nacisk w pracy badawczej obejmuje układy o topologii wielopoziomowej zbudowane z elementów na bazie SiC/GaN. Kandydata/-ka będzie prowadzić badania samodzielnie oraz w g ramach zespołu badawczego oraz publikować na konferencjach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu międzynarodowym W zakresie obowiązków pracownika na proponowanym stanowisku będzie także przygotowywanie wniosków projektowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w obszarze energoelektroniki i związane z tym przygotowywanie/aktualizacja materiałów dla studentów w zakresie prowadzonych zajęć. Oczekuje się także, że kandydat będzie w stanie nadzorować prowadzenie prac dyplomowych – inżynierskich oraz magisterskich.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Elektroniki Przemysłowej (energoelektronika);
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem przekształtników energoelektronicznych na bazie nowych technologii półprzewodnikowych w tym przekształtników wielopoziomowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu symulacyjnych i eksperymentalnych prac badawczych w obszarze energoelektroniki;
 • potwierdzona umiejętność przygotowywania publikacji naukowych;
 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków projektowych w konkursach uczelnianych oraz zewnętrznych (NCN, NCBiR);
 • odbyte staże naukowe w zagranicznych jednostkach naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-10

Tematyka badawcza związana będzie z realizacją projektu: Opracowanie mikroprzepływowego modelu bariery krew-mózg do badania zmian jej przepuszczalności przy zastosowaniu elektroporacji – nowe narzędzie do oceny skuteczności procedur terapeutycznych stosowanych w chorobach neurodegeneracyjnych. Celem prowadzonych badań będzie opracowanie modelu bariery krew-mózg umożliwiającego w czasie rzeczywistym prowadzenie pomiaru zmian jej przepuszczalności w efekcie działania impulsów elektrycznych. Prace te obejmować będą: – opracowanie konstrukcji mikrosystemu do badania wspomaganego transportu związków przez barierę krew-mózg; – dobór materiałów i metody wytwarzania mikrosystemu; – dobór parametrów elektroporacji prowadzonej w mikrosystemie na modelu bariery krew-mózg; – opracowanie metod wizualizacji i ilościowej analizy transportu związków; – badanie transportu wybranych związków stosowanych w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

Oczekiwania:

 • badania prowadzone na hodowlach komórkowych
 • barwienie fluorescencyjne i immunofluorescencyjne komórek i ich obserwacja mikroskopowa
 • prowadzenie testów biologicznych wykorzystywanych do oceny żywotności i aktywności metabolicznej komórek
 • dobrze widziane (nie wymagane) doświadczenie w wykorzystywaniu metody elektroporacji
 • dobrze widziane (nie wymagane) doświadczenie z systemami typu lab on-a-chip

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Elektryczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych (w języku polskim oraz angielskim) w zakresie zagadnień związanych z profilem kształcenia Zakładu takich jak: – algorytmy i struktury danych, – języki i metody programowania, – programowanie obiektowe, – obsługa programów do projektowania inżynierskiego oraz oprogramowania do symulacji obwodowych i polowych, – elektrotechnika.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,
 • znajomość oprogramowania do symulacji obwodowych i polowych;
 • znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianą informatyką (programowanie, przetwarzanie obrazów, uczenie maszynowe);
 • umiejętność posługiwania się narzędziami laboratoryjnymi (oscyloskop, sondy pomiarowe, multimetry);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Obowiązki:

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Chemiczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Celem pracy będzie synteza sonochemiczna nanostruktur SnS oraz SnS2. Dotychczas określono wpływu warunków syntezy sonochemicznej na właściwości proszków siarczków cyny i umożliwiających wytworzenie nanostruktur SnS lub SnS2 o rozmiarach krystalitów rzędu 2-5 nm. Celem obecnego projektu jest otrzymanie nanostruktur zawierających oba te związki jednocześnie. Planuje się wykonać syntezy z użyciem mieszaniny chlorków cyny (II) i (IV), jak również z wykorzystaniem jednego z nich oraz wcześniej przygotowanych struktur odpowiedniego siarczku. Mieszane struktury mogą wykazywać unikalne właściwości morfologiczne i optyczne w porównaniu do jednozwiązkowych. Otrzymane próbki zostaną scharakteryzowane za pomocą: XRD, XPS, FT-IR, Ramana, mikroskopii STEM i HRTEM, spektrofotometrii UV-Vis (metoda Tauca). Wytworzone nanostruktury zostaną użyte jako foto- i sonokatalizatory w procesie degradacji wybranych związków organicznych oraz porównane z pojedynczymi nanostrukturami pod kątem wydajności procesu.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora inżynierii chemicznej, nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja;
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 • doświadczenie w przynajmniej jednym spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
  • badania fizykochemiczne półprzewodników nieorganicznych
  • modelowanie matematyczne z udziałem obliczeń komputerowych
  • synteza materiałów nieorganicznych
  • przeprowadzanie eksperymentów katalitycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Warszawska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Politechnika Warszawska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Zatrudnienie do projektu pt. „Opracowanie dynamicznego modelu magazynu energii cieplnej zintegrowanego z elektrownią jądrową w celu przeanalizowania możliwości zmniejszenia zmienności obciążenia reaktora w odpowiedzi na fluktuacje zapotrzebowania na moc w systemie elektro-energetycznym” POSTDOC V (finansowanych w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła nie podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Oczekiwania:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub dyscyplinach pokrewnych (uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed zatrudnieniem);
 • udokumentowane doświadczenie naukowe związane z modelowaniem wymiany ciepła;
 • doświadczenie w pracy w jednostce badawczej na stanowisku naukowym i/lub badawczo-technicznym;
 • znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową;
 • autorstwo i/lub współautorstwo w artykułach opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych jako pierwszy lub korespondencyjny autor (w tym co najmniej jednego z górnego decyla wg CiteScore bazy Scoups);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji