Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Politechnika Wrocławska

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Wrocławska
Wolne stanowiska pracy - Politechnika Wrocławska gettyimages.com/fizkes
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Wrocławska. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Wrocławska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-27

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Górnictwa. Nowozatrudniona osoba będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne na kierunku Geoinformatyka z zakresu informatyki, w szczególności programowania oraz algorytmów i struktur danych. Ponadto zatrudniona osoba będzie prowadziła badania naukowe w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka z zakresu zastosowania informatyki i matematyki w górnictwie.

Oczekiwania:

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:
 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie informatyki lub matematyki;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy;
 • znajomość języka angielskiego;

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe.
 • Kształcenie i wychowywanie studentów.
 • Podnoszenie kwalifikacji.
 • Wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki.
 • Przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-03

Katedra Matematyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku profesora uczelni badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie matematyka, w specjalności matematyka finansowej i uczenie maszynowe. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadziła badania naukowe i zajęcia dydaktyczne oraz wykonywała prace organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki Stosowanej, Wydziału Matematyki oraz Politechniki Wrocławskiej.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego z matematyki
 • dorobek naukowy w dyscyplinie matematyka, specjalności matematyka finansowa i uczenie maszynowe, potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki finansowej i uczenia maszynowego
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim i angielskim
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Architektury
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-22

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko adiunkta/ki badawczo-dydaktycznego/j w dwóch dyscyplinach naukowych: architektura i urbanistyka oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone obowiązki badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni. Szczególnie pożądanym obszarem działalności kandydata lub kandydatki jest system planistyczny w ujęciu teoretycznym, prawnym i praktycznym, w tym doskonała znajomość bieżących zmian ustawowych zachodzących w Polsce.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz Statucie Politechniki Wrocławskiej.
 • Ukończone studia wyższe na kierunku gospodarka przestrzenna.
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
 • Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy – autorstwo lub współautorstwo publikacji z wykazu MEiN, w tym publikacji w j. angielskim, w tym z Impact Factorem.
 • Udokumentowany udział w projektach badawczych.
 • Biegła znajomość zagadnień planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, w szczególności z zakresu systemu planistycznego w ujęciu teoretycznym, prawnym i praktycznym, w tym bieżących zmian ustawowych zachodzących w Polsce.
 • Członkostwo w ogólnopolskich organizacjach i gremiach o charakterze naukowym i zawodowym.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania urbanistycznego
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy w środowiskach nieakademickich.
 • Udokumentowana działalność organizacyjna.
 • Udokumentowany czynny udział (prezentacja, poster) w konferencjach lub seminariach naukowych.
 • Biegła znajomość j. polskiego i j. angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań.
 • Aktywność w zakresie pozyskiwania grantów badawczych
 • Współpraca krajowa i międzynarodowa z ośrodkami naukowymi.
 • Wymiana wiedzy ze środowiskiem praktyków w zakresie gospodarki przestrzennej, w tym przedstawicielami samorządów.
 • Kształcenie i wychowanie studentów na I i II stopniu studiów gospodarki przestrzennej oraz architektury i urbanistyki w języku polskim i angielskim.
 • Podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • Aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału i Uczelni.
 • Upowszechnianie wiedzy naukowej w środowiskach nieakademickich.
 • Przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego PWr.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-21

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geodezji i Geoinformatyki. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu geodezji i geoinformatyki, a w szczególności kartografii i statystycznej analizy danych w modelowaniu obiektów i zjawisk przestrzennych oraz geodezji inżynieryjnej i geodezji wyższej.

Oczekiwania:

 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej,
 • tytuł naukowy doktora,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy,
 • znajomość języka angielskiego,
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie prac rozwojowych,
 • przygotowywanie publikacji naukowych,
 • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe,
 • udział w pracach zleconych prowadzonych przez Katedrę,
 • kształcenie i wychowywanie studentów,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry,
 • przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Elektroniki , Fotoniki i Mikrosystemów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-22

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, oraz brał czynny udział w pracach organizacyjnych w Katedrze Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Elektroniki,
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej,
 • bardzo dobra (biegła) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie umożlwiającym zrozumienie i redagowanie publikacji naukowych,
 • posiadanie umiejętności generowania i przygotowywania danych pod opieką promotora,
 • prowadzenie badań pod opieką promotora,
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej,
 • znajomość modelowania fizycznego i matematycznego zagadnień transportu ciepła w układach elektronicznych,
 • umiejętność analizy numerycznej danych eksperymentalnych,
 • znajomość tematyki z zakresu systemów pomiarowych, aparatury wirtualnej, zastosowania środowiska LabVIEW w akwizycji i przetwarzaniu danych,
 • znajomość czujników i przetworników wielkości nieelektrycznych,
 • biegłość w użytkowaniu oprogramowania: MS Windows, Matlab, LabVIEW, C/C++, Java, Linux, MS Office,
 • umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych (oscyloskop cyfrowy, analizator widma, multimetr cyfrowy).

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji z zagadnień związanych z pomiarami i modelowaniem fizyko-matematycznym w procesie poznawczym, uwarunkowań numerycznych problemu odwrotnego w zagadnieniach medycznych, aplikacji techniki mikroprocesorowej i informatycznej do rozwiązywania. A także analizy i przetwarzanie obrazów oraz ich zastosowania we współczesnej metrologii optycznej, szczególnie w badaniu przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem anemometrii obrazowe oraz opracowania przemysłowych metod nieinwazyjnej charakterystyki światłowodów i włókien kompozytowych z wykorzystaniem niskospójnego światła rozproszonego,
 • przygotowywanie wniosków o granty badawcze,
 • kształcenie studentów,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-12

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów tego kierunku, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry oraz Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia biofizycznych i biooptycznych metod charakteryzacji struktur biologicznych (również na poziomie komórkowym) zgodne z profilem naukowym Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, w szczególności: mikroskopia konfokalna, mikroskopia holotomograficzna, mikroskopia sił atomowych, spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni z transformatą Fouriera, spektroskopia ramanowska z transformatą Fouriera, technika pęsety optycznej.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w zakresie inżynierii biomedycznej fizyki lub chemii
 • istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych mię-dzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat, w zakresie inżynierii biomedycznej lub zagadnień pokrewnych dyscyplinie,
 • kompetencje dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym kursów prowadzonych w języku angielskim.
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • przygotowywanie wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-12

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki biomedycznej i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów tego kierunku (w języku angielskim), a także angażował się w prace organizacyjne Katedry oraz Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia informatyki biomedycznej zgodne z profilem naukowym Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, w szczególności: techniki bioinformatyczne, uczenie maszynowe oraz analiza obrazów i sygnałów biomedycznych.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w zakresie inżynierii biomedycznej, informatyki, elektroniki lub fizyki,
 • istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat, w zakresie inżynierii biomedycznej lub zagadnień pokrewnych dyscyplinie; dodatkowym atutem będzie znajomość nowoczesnych technik informatycznych, w tym zagadnień związanych z uczeniem maszynowym,
 • kompetencje dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko rozumianej informatyki biomedycznej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym kursów prowadzonych w języku angielskim.
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • przygotowywanie wniosków o granty badawcze,
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Nazwa stanowiska: adiunkt badawczo-dydaktyczny Dziedzina: Nauki Techniczne Dyscyplina: Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Nr referencyjny: AD/4/W02/K07/2023 Miejsce pracy: Wrocław Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: 4/4 Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Budownictwa Ogólnego K07W02D06 Rodzaj stanowiska: adiunkt badawczo-dydaktyczny Profil stanowiska naukowego: R2 Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 15.12.2023r. do godziny 15.00 Data wygaśnięcia ogłoszenia: 15.12.2023 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2024r. Planowany termin zatrudnienia: Luty 2024 r. Okres Zatrudnienia i Wynagrodzenie: zatrudnienie zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm. na czas określony Opis stanowiska: Adiunkt badawczo – dydaktyczny będzie odpowiedzialny za prowadzenie badań naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych I

Oczekiwania:

 • Kandydat na stanowisko adiunkt badawczo – dydaktycznego musi spełniać następujące wymagania: stopień naukowy doktora nauk technicznych na kierunku Budownictwo, minimum 10-letnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej w specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa lub Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych poparte udokumentowaną praktyką w przemyśle budowlanym; umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespołach badawczych, dydaktycznych i zawodowych, zarówno w organizacjach uczelnianych jak i pozauczelnianych; umiejętność projektowania zawodowego i nauczania dydaktycznego w podejściu 3D-BIM narzędziami Revit for Structural Engineering lub Tekla Structures; umiejętność planowania robót budowlanych i tworzenia harmonogramów w pakiecie Microsoft Project w nauczaniu dydaktycznym i w praktyce zawodowej; umiejętność kosztorysowania w budownictwie oraz analizy kosztów procesów inwestycyjnego i wyznaczania efektywności ekonomicznej przedsięwzięć budowalnych; umiejętność korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza Excel wraz z elementami statystyki matematycznej; umiejętność praktycznego posługiwania się technicznym językiem angielskim na poziomie minimum średnio zaawansowanym (B2);

Obowiązki:

 • Adiunkt badawczo – dydaktyczny będzie wypełniał następujące obowiązki: samodzielne i zespołowe prowadzenie badań naukowych i walidacja ich zastosowań w praktyce budowlanej; aplikacja i pozyskiwanie funduszy na ze źródeł krajowych i europejskich na badania naukowe ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji ich wyników w inżynierii budowlanej; publikowanie wyników badań naukowych własnych i we współpracy z innymi jednostkami uczelnianymi i doświadczalnymi oraz w zgodności z zasadami ewaluacji Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; prowadzenie wszystkich form zajęć dydaktycznych na kursach I i II stopnia w Katedrze Budownictwa Ogólnego wzbogaconych o przykłady aplikacji treści technicznych i inżynierskich w praktyce projektowej i realizacyjnej; opieka nad dyplomami inżynierskimi i magisterskimi na kierunku Budownictwo w specjalności Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-15

Nazwa stanowiska: asystent badawczo-dydaktyczny Dziedzina: nauki techniczne Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport Nr referencyjny: AS/3/W02/K11/2023 Miejsce pracy: Wrocław Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: 4/4 Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej K11W02D06 Rodzaj stanowiska: asystent Profil stanowiska naukowego: R1 Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 14.12.2023 r. do godziny 15. Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.12.2023 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2024 r. Planowany termin zatrudnienia: luty 2024r. Okres Zatrudnienia i Wynagrodzenie: zatrudnienie zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.- na czas określony Opis stanowiska: Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu mechaniki budowli.

Oczekiwania:

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi: - określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej, - tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie budownictwa, - predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, - znajomość języka angielskiego, - podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obowiązki:

 • Do obowiązków asystenta należy m.in.: - prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na poziomie akademickim, - kształcenie i wychowywanie studentów, - wykonywanie prac organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry, - przestrzeganie zasad etyki – akademicki kodeks etyczny Politechniki Wrocławskiej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-14

Nazwa stanowiska: ASYSTENT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY Dziedzina: NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE Dyscyplina: INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT Nr referencyjny: AS/2/W02/K82/2023 Miejsce pracy: WROCŁAW Rodzaj umowy: UMOWA O PRACĘ Wymiar etatu: 4/4 Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO / KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁÓW I PROCESÓW BUDOWLANYCH – K82 Rodzaj stanowiska: ASYSTENT Profil stanowiska naukowego: R1 Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: DO DNIA 14.12.2023 R., DO GODZINY 15:00 Data wygaśnięcia ogłoszenia: 11.12.2023r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: GRUDZIEŃ 2023/STYCZEŃ 2024 Planowany termin zatrudnienia: 01.02.2024 R. Okres Zatrudnienia i Wynagrodzenie: ZATRUDNIENIE ZGODNE Z PRZEPISAMI KODEKSU PRACY, USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE, DZ.U. Z 2022, POZ. 574 Z PÓŹN. ZM. NA CZAS OKREŚLONY Opis stanowiska: ZATRUDNIONA OSOBA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z

Oczekiwania:

 • Wymagania: DO KONKURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMOGI: OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 85 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ W STATUCIE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ. TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA INŻYNIERA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA. PREDYSPOZYCJE DO PRACY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO. POSIADANIE W DOROBKU PUBLIKACJI NAUKOWYCH Z ZAKRESU INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ZNA, NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ PODSTAWOWYM , INŻYNIERSKIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE. MILE WIDZIANE POSIADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ ODBYCIE ZAGRANICZNEGO STAŻU NAUKOWEGO. DEKLARUJE PODJĘCIE PRACY NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE.

Obowiązki:

 • DO OBOWIĄZKÓW ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO NALEŻY M.IN.: PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA POZIOMIE AKADEMICKIM W ZAKRESIE KURSÓW REALIZOWANYCH PRZEZ KATEDRĘ, PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ PRZYGOTOWYWANIE PUBLIKACJI NAUKOWYCH, UDZIAŁ W PRZYGOTOWYWANIU WNIOSKÓW O GRANTY BADAWCZE I BADAWCZO-ROZWOJOWE, KSZTAŁCENIE I WYCHOWYWANIE STUDENTÓW, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, WYKONYWANIE PRAC ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KATEDRY, PRZESTRZEGANIE ZASAD ETYKI, A ZWŁASZCZA AKADEMICKIEGO KODEKSU ETYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-02

Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za tworzenie wkładu w rozwój nauki w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości w obszarze finansów przedsiębiorstw i rachunkowości, prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie oraz wykonywanie zadań organizacyjnych związanych z tymi aktywnościami.

Oczekiwania:

 • 1 Posiadany stopień naukowy doktora
 • Znajomość metod ilościowych i jakościowych na potrzeby prowadzenia badań naukowych i obsługi projektów
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, w tym prowadzenia zajęć w języku angielskim, w obszarze rachunkowości i finansów lub pokrewnych.
 • Znaczący dorobek publikacyjny w obszarze rachunkowości i finansów lub pokrewnym, indeksowany w bazie Scopus oraz Web of Science, w czasopismach posiadających Impact Factor lub z CiteScore > 1).
 • Przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach finansowych.
 • Aktywny udział w konferencjach naukowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w obszarze dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości (indywidualne, jak i zespołowe prowadzenie prac naukowo-badawczych w charakterze członka zespołu, jak i koordynatora tych prac). Tworzenie i współtworzenie publikacji naukowych.
 • Aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.
 • Inicjowanie, pozyskiwanie i koordynowanie projektów badawczych.
 • Współpraca w zakresie prac naukowo-badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach pierwszego i drugiego stopnia PWr zwłaszcza w obszarze rachunkowości i zarządzania finansami na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, a także w zakresie kursów ogólnouczelnianych oraz prowadzenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • Prowadzenie prac dyplomowych w języku angielskim na pierwszym i drugim stopniu kształcenia na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Elementów Lekkich, Odlewnictwa i Automatyki (K54W10D07) poszukuje osobę na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w obszarze technik wytwarzania, opracowywania i analizy wyników badań, projektowania i przeprowadzania eksperymentu. Mile widziane umiejętności w zakresie modelowania 3D i prowadzenia symulacji z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku inżynieria mechaniczna lub pokrewnym (inżynieria materiałowa, chemiczna, biomedyczna)
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim
 • umiejętność przygotowania materiałów dydaktycznych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań

Obowiązki:

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie/specjalności
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Wydział Mechaniczny, Katedra Obrabiarek i Technologii Mechanicznych (K59W10D07) poszukuje osobę na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna. Od Kandydata oczekuje się, że po zatrudnieniu będzie czynnie prowadzić badania naukowe związane z profilem Katedry Obrabiarek i Technologii Mechanicznych (głównie zagadnienia konstruowania oraz sterowania obrabiarek i procesów technologicznych) oraz publikować ich wyniki a także prowadzić zajęcia dydaktyczne, podejmować zadania organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału. Dodatkowym atutem będzie aktywność w pozyskiwaniu grantów krajowych i zagranicznych.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera na kierunku: mechanika i budowa maszyn lub robotyka i automatyzacja procesów
 • stopień naukowy doktora nauk-inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań
 • rozwijanie umiejętności językowych, komunikacji społecznej, szczególnie w kontekście międzynarodowym
 • posiadanie usystematyzowanej wiedzy oraz znajomości metod badań w danej dziedzinie
 • umiejętne opracowywanie koncepcji, projektowanie i wykonywanie badań naukowych
 • wkład w publikacje, patenty w postaci oryginalnych badań, które poszerzają wiedzę
 • umiejętność oceniania oraz dokonywanie krytycznej analizy nowych, złożonych koncepcji
 • umiejętność wyjaśniania znaczenia wyników badań społeczności naukowej
 • odpowiedzialność za rozwój własnej ścieżki naukowej
 • wyznaczanie sobie celów zawodowych do osiągnięcia oraz identyfikowanie sposobów zwiększenia szans zatrudnienia
 • współautorstwo publikacji i materiałów konferencyjnych

Obowiązki:

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-20

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów (K56W10D07) poszukuje osobę na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w obszarze: • umiejętność prowadzenia badań naukowych, sporządzanie raportów z badań i sprawozdań w obszarze materiałoznawstwa, • wiedzę w zakresie materiałoznawstwa, • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych, • umiejętność pracy w laboratorium badawczym, • umiejętność obsługi mikroskopów metalograficznych, • umiejętność obsługi twardościomierzy, • umiejętność wykonywanie prac przygotowawczych do badań materiałoznawczych, • dbałość o utrzymanie porządku w Pracowni zgodnie ze standardami laboratorium badawczego, • umiejętność pracy w zespole,

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim
 • umiejętność przygotowania materiałów dydaktycznych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań

Obowiązki:

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie/specjalności
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-02

Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za tworzenie wkładu w rozwój nauki w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości w obszarze psychologii społecznej, psychologii zarządzania i psychologii pracy i organizacji, prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie oraz wykonywanie zadań organizacyjnych związanych z tymi aktywnościami.

Oczekiwania:

 • Posiadany stopień naukowy doktora psychologii albo stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (lub według klasyfikacji sprzed 2018 r. w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) uzupełniony o dodatkowe wykształcenie z zakresu psychologii społecznej, psychologii zarządzania i psychologii pracy.
 • Znaczący dorobek publikacyjny w obszarze psychologii społecznej, psychologii zarządzania i psychologii pracy lub pokrewnym, indeksowany w bazie Scopus/Web of Science, w czasopismach posiadających Impact Factor lub z CiteScore > 1.
 • Znajomość metod ilościowych i jakościowych na potrzeby prowadzenia badań naukowych i obsługi projektów
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, w obszarze psychologii i psychologii zarządzania
 • Aktywny udział w konferencjach naukowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • . Płynna znajomość języka polskiego

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii zarządzania, psychologii pracy i organizacji oraz psychologii społecznej w obszarze dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości (indywidualne, jak i zespołowe prowadzenie prac naukowo-badawczych w charakterze członka zespołu, jak i koordynatora tych prac). Tworzenie i współtworzenie publikacji naukowych.
 • Aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.
 • Inicjowanie, pozyskiwanie i koordynowanie projektów badawczych.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i języku angielskim na studiach pierwszego i drugiego stopnia zwłaszcza z obszaru psychologii i psychologii zarządzania, na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, a także w zakresie kursów ogólnouczelnianych oraz prowadzenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • Prowadzenie prac dyplomowych na pierwszym i drugim stopniu kształcenia w języku polskim i angielskim na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania.
 • Wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Zespołu, Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Charytatywny trening z mistrzem Europy w Wągrowcu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji