Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024. Przebieg i wyniki. Zasady odwołania. Ważne terminy

Barbara Wesoła
Barbara Wesoła
Zakończył się kolejny etap rekrutacji do szkół średnich. Kandydaci dostarczyli do szkół świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Sprawdź najważniejsze informacje o tegorocznym naborze do szkół: terminy, wyniki, rekrutacja uzupełniająca.
Zakończył się kolejny etap rekrutacji do szkół średnich. Kandydaci dostarczyli do szkół świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Sprawdź najważniejsze informacje o tegorocznym naborze do szkół: terminy, wyniki, rekrutacja uzupełniająca. Wojciech Wojtkielewicz
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych zakończona. Młodzież już uzupełniła wnioski do szkół średnich. W większości województw świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru trzeba było dostarczyć do 10 lipca (poniedziałek). Wyjątek stanowili uczniowie województwa mazowieckiego. Teraz trwa nabór uzupełniający. Niektórzy odwołują się od wyników rekrutacji. Przypominamy najważniejsze informacje.

Spis treści

Do kiedy rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023? Najważniejsze informacje o terminach

Nabór do szkół ponadpodstawowych rozpoczął się w połowie maja. Wnioski można było składać w większości szkół do 19 czerwca. Podanie jest pełne dopiero po uzupełnieniu go o zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty i świadectwo szkolne, na co uczniowie mieli czas do 10 lipca do godziny 15. Wyjątek stanowi województwo mazowieckie. Tam świadectwo i zaświadczenie o wynikach trzeba było dostarczyć do środy 12 lipca.

Szczegóły dotyczące rekrutacji dla konkretnej szkoły powinno być opublikowane na stronie internetowej placówki. Dla danego województwa: na stronie danego kuratorium.

Jak przebiegała rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024?

Rekrutacja do szkoły średniej jest kilkuetapowa i rozpoczęła się już w maju. O przyjęciu do szkoły decydowała liczba uzyskanych punktów, na które składają się wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz z oceny ze świadectwa.

O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko suma uzyskanych punktów. Wnioski należało jednak złożyć w terminie - do 19 czerwca. Tylko do 10 lipca (poza woj. mazowieckim - 12 lipca) należało uzupełnić podanie o świadectwo i zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Sposób przeliczania punktów w procesie rekrutacyjnym został określony w Rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać to 200, w tym za świadectwo można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Do kiedy można było składać podanie do liceum i technikum? Szczegółowe zasady rekrutacji

Terminy otwarcia rekrutacji do szkół średnich ustala kuratorium danego województwa. W większości szkół rekrutacja rozpoczęła się 15 maja (poniedziałek) i zakończyła się 19 czerwca. Inne terminy dotyczyły kandydatów ubiegających się o miejsce w szkołach i oddziałach dwujęzycznych, sportowych czy artystycznych, gdzie wymagane było przeprowadzenie testu sprawności fizycznej lub predyspozycji językowych itp.

Dla przykładu na stronie kuratorium oświaty we Wrocławiu, w zakładce „Rekrutacja” zostało opublikowane rozporządzenie, z którego wynika, że uczniowie w woj. dolnośląskim mogli składać podania o przyjęcie do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia od 15 maja do 19 czerwca. Natomiast uzupełnienie podań o świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty można będzie rozpocząć 23 czerwca.

W dokumencie są też informacje dotyczące terminów do innych typów szkół i oddziałów. Podobne informacje znajdują się na stronach wszystkich kuratoriów. Wybierz kuratorium i sprawdź zasady rekrutacji dla twojego województwa:

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, kiedy pełniło funkcję Gimnazjum Męskiego. Zdjęcie datowane na okres 1920-1939.

Najstarsze licea ogólnokształcące w Polsce. Te mury pamiętaj...

Do ilu szkół średnich można było złożyć dokumenty i jakie są etapy rekrutacji 2023/2024?

Większość ósmoklasistów w Polsce mogła wziąć udział w rekrutacji do maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych, chyba że dany samorząd ustali inaczej np. w Warszawie uczniowie nie mają takiego limitu. Etapy rekrutacji można podzielić na:

 • otwarcie rekrutacji i złożenie wniosku,
 • uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • uzupełnienie podania o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • publikacja listy zakwalifikowanych kandydatów,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

W przypadku osób, które starają się o miejsce w szkole dwujęzycznej lub oddziale dwujęzycznym, a także na kierunkach, w których wymagana jest odpowiednia sprawność fizyczna, rekrutacja była rozbudowana o dodatkowe etapy np. sprawdzian kompetencji językowych.

Absolwent szkoły podstawowej może (zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe) ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech wybranych szkół ponadpodstawowych, chyba że organ prowadzący (za organizację sieci szkół ponadpodstawowych odpowiada powiat art. 39 ust. 7 ww. ustawy Prawo oświatowe) dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych - przypomina MEiN w komunikacie na temat tegorocznej rekrutacji

Do ilu oddziałów można było składać wnioski?

Co ważne, w ramach wybranych szkół warto wybrać więcej klas. Na przykład:

 • 1 klasa (wymarzona)
 • 2 klasa (też fajna)
 • 3 - 4 klasa (na wszelki wypadek)

Czsami, jeśli uczeń nie dostał się do wymarzonej klasy np. biologiczno-chemicznej, ale jego punkty pozwoliły na umieszczenie go w klasie o innym profilu w tej samej szkole, kandydat decydował się pozostać w placówce w oddziale o innnym profilu.

Ostateczny skład klas w szkołach średnich będzie wiadomy po rekrutacji uzupełniającej. Być może uczniowie dostaną możliwość przeniesienia do innej klasy w późniejszym etapie rekrutacji.

Widać to po statystykach chętnych. Bywa, że dany oddział jest pierwszym wyborem we wniosku dla kilkunastu uczniów, ale łącznie został zaznaczony w kilkudziesięciu wnioskach.

Pamiętajmy, że w roku szkolnym 2023/2024 o przyjęcie do szkół będzie się ubiegało więcej uczniów. Półtora rocznika to wyzwanie dla szkół, ponieważ brakuje kadry, a także miejsca. MEiN wystosowało tymczasowe rozwiązania, które mają ułatwić organizację nauki. Jednak duża liczba kandydatów to także większa konkurencja. Po zakończonej głównej rekrutacji nie brakuje głosów przejętych rodziców i uczniów, którzy nie dostali się do żadnej z wybranych we wniosku szkół.

Jakie dokumenty były potrzebne do rekrutacji do szkoły średniej?

Podanie o przyjęcie do szkoły średniej składa się z:

 • wniosku o przyjęcie,
 • zaświadczeniu o wynikach z egzaminu ósmoklasisty,
 • świadectwa ukończenia ósmej klasy.

Co ważne, dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność z oryginałem maksymalnie trzech kopii świadectwa ukończenia podstawówki oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Warto zaznaczyć, że w przypadku szkół branżowych rekrutacja może się różnić w zależności od wybranego kierunku, np. może być wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Etapy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Ważne terminy

 • 15 maja - 19 czerwca - składanie wniosków (najczęściej w systemie elektonicznym),
 • od 23 czerwca do 10 lipca (12 ipca dla woj. mazowieckiego) - uzupełnianie wniosku o dane ze świadectwa ukończenia szkoły oraz dostarczenie świadectwa do szkoły pierwszego wyboru,
 • od 3 lipca do 10 lipca - uzupełnianie wniosku o wyniki z egzaminu ósmoklasisty,
 • od 6 lipca - odbiór zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty ze szkoły podstawowej,
 • od 6 lipca do 10 lipca* - dostarczenie świadectwa zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru,
 • 17 - 18 lipca - wyniki rekrutacji (publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia, dla woj. łódzkiego wyniki były znane już 12 lipca),
 • 18-25 lipca - potwierdzanie woli podjęcia nauki,
 • 26 lipca - ostateczne wyniki rekrutacji - publikacja list przyjętych.

Do wniosku w szkole pierwszego wyboru należało dostarczyć kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty, które to dokumenty uzyskaliśmy w swojej szkole podstawowej (kopie poświadczone z orginałem przez dyrekcję).

Daty zamknięcia rekrutacji, wywieszenia list czy też terminy potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły mogą się różnić między województwami.

Egzamin ósmoklasisty. Terminy podania wyników w 2023 roku

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 23-25 maja (język polski, matematyka, język angielski), a jego wyniki uczniowie poznali 3 lipca. Dopiero jednak 6 lipca (czwartek) powinni jak najszybciej udać się do szkoły, odebrać zaświadczene o wynikach egzaminu, a następnie dodać zaświadczenie do podań, które złożyli w szkołach.

CKE opublikowało podsumowanie wyników w poniedziałek 3 lipca o godzinie 10. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty pokazują, że uczniowie najlepiej poradzili sobie z językiem polskim i językiem angielskim (średni wynik ogólnopolski z tych przedmiotów to 66 proc.).

Trwa głosowanie...

Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Tego się spodziewałeś?

Kiedy wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024?

Ostateczna publikacja list uczniów na nowy rok szkolny w danej placówce będzie możliwa dopiero po 25 lipca. Wcześniej jednak uczniowie musza plinować ważnych terminów, aby sprawdizć, czy są zakwalifikownai w szkołach, do których składali wnioski i potwierdzić wolę przyjęcia. Oto ważne daty:

 • Od 23 czerwca do 10 lipca (a dla woj. mazowieckiego 12.07) - dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Należało je złożyć w szkole pierwszego wyboru. W tym terminie kandydat ma jeszcze możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i złożenia nowego wniosku.
 • 12 - 18 lipca - szkoły publikują listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • 14 lipca - 25 lipca - uczniowie potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwlifikowani poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 21 - 27 lipca - szkoły ogłaszją listy przyjętych.

Terminy są różne w zależności od województwa. Sprawdź na stronie kuratorium, w szkole lub systeimie elektornicznego naboru, jak jest u ciebie.

Rekrutacja uzupełniająca 2023/2024. Ratunek dla spóźnialskich?

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego kuratorzy oświaty ogłaszają wykaz szkół ponadpodstawowych, w których będzie otwarta rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Postępowanie uzupełniające przeprowadzane jest na warunkach i zasadach określonych dla postępowania rekrutacyjnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami - informuje MEiN

Rekrutacja uzupełniająca w większości szkół rozpocznie się po 26 lipca. Do tego dnia szkoły opublikują listę przyjętych kandydatów.

Z rekrutacji uzupełniającej mogą skorzystać:

 • osoby, które nie złożyły wniosków w terminie,
 • osoby, których wnioski zostały odrzucone przez np. braki formalne, brak uzupełnienia wniosku,
 • osoby, które nie dostały się do wskazanych we wniosku szkół,
 • osoby, które zmieniły zdanie i chciałyby jednak wybrać inną szkołę.

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do wszystkich szkół na wszystkie wolne miejsca nieobsadzone w ramach postępowania rekrutacyjnego. Do postępowania uzupełniającego mogą przystępować wszyscy kandydaci niezależnie od tego do jakich szkół aplikowali w ramach zakończonego postępowania rekrutacyjnego, w tym kandydaci, którzy potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły - przypomina MEiN

Niektóre szkoły nie prowadzą rekrutacji uzupełniającej, ponieważ wszyscy zakwalifikwani kandydaci potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły i placówki nie mają wolnych miejsc.

Kiedy odbywa się egzamin ósmoklasisty w 2023 roku? Poznaj terminy i najważniejsze informacje o egzaminie: daty publikacji arkuszy, odpowiedzi i wyników.

Egzamin ósmoklasisty 2023: polski, matematyka, angielski. Ar...

od 7 lat
Wideo

Najwięksi przegrani wyborów do Europarlamentu 2024

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji