Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gettyimages.com/Tero Vesalainen
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Post-doc

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Centrum Zaawansowanych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Celem naukowym projektu SONATA „Dwuwymiarowe kowalencyjne szkielety organiczne jako wysokowydajne elektrody w bateriach cynkowych i glinowych” UMO-2022/47/D/ST5/00261 jest opracowanie nowych dwuwymiarowych sprzężonych kowalencyjnych szkieletów organicznych (COF) oraz zbadanie ich wydajności elektrochemicznej jako akumulatorów cynkowych oraz glinowych W ramach realizacji projektu osoba zatrudniona na stanowisku Post-doc będzie prowadziła badania naukowe obejmujące zagadnienia wymienione powyżej. Dodatkowo, będzie również zobowiązany do przygotowywania na podstawie uzyskanych wyników raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania:
 • Stopień doktora nauk chemicznych lub w dziedzinie pokrewnej, uzyskany w podmiocie innym niż UAM, nie wcześniej niż 2 lata przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
 • Wiedza z zakresu syntezy organicznej i elektrochemii
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowch z chemii
 • Wystąpienia na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • język angielski, poziom płynny w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • W ramach realizacji projektu osoba zatrudniona na stanowisku Post-doc będzie prowadziła badania naukowe obejmujące zagadnienia wymienione powyżej. Dodatkowo, będzie również zobowiązany do przygotowywania na podstawie uzyskanych wyników raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Klasycznej UAM jest związane z prowadzeniem zajęć na kierunku studia śródziemnomorskie (stopień pierwszy i drugi) w języku polskim i angielskim. W pensum dydaktycznym znajdować się będą zajęcia związane z nauczaniem kultury i języka Hiszpanii oraz na specjalności turystyka kulturowa Śródziemnomorza (pierwszy stopień). Osoba zatrudniona będzie prowadzić prace licencjackie, a także zajęcia fakultatywne związane z ww. specjalnością w języku polskim i angielskim. Ponadto będzie opiekunem praktyk specjalnościowych.

Oczekiwania:

 • Tytuł magistra filologii klasycznej lub studiów śródziemnomorskich
 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • Udokumentowany dorobek naukowy
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej (inne niż praktyki zawodowe na studiach doktorskich)
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z turystyką lub instytucjami kultury nie krótsze niż pięć lata
 • Udokumentowane przygotowanie (kursy, szkolenia, certyfikaty) do nauczania wybranych przedmiotów na specjalności turystyka kulturowa Śródziemnomorza
 • Certyfikat z języka hiszpańskiego na poziomie nie niższym niż C1 wraz z przygotowaniem do nauczania języka obcego

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań w zakresie nauk humanistycznych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w IFK w języku polskim i angielskim, opieka nad praktykami
 • zadania organizacyjne w IFK

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wykładowca

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Etnolingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-05

Oferta jest skierowana do kandydata/tki, który/a spełnia następujące wymogi: – posiada tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie hebraistyki (w dyscyplinie językoznawstwo); – jest rodzimym użytkownikiem języka hebrajskiego izraelskiego; – ma kompetencje do nauczania języka hebrajskiego izraelskiego na poziomie akademickim; – ma doświadczenie dydaktyczne w zakresie praktycznego nauczania języka hebrajskiego izraelskiego.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania: - tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie hebraistyki (w dyscyplinach językoznawstwo, literaturoznawstwo lub pokrewnych); - potwierdzone doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka hebrajskiego izraelskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć z języka hebrajskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-02

Adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Pracodawca oczekuje prowadzenia badań w zakresie nauk humanistycznych (zorientowanych na interdyscyplinarne badania literaturoznawcze w zakresie literatury serbskiej i chorwackiej), aplikowania o granty naukowe, publikowania artykułów i monografii, prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym warsztatowych z wykorzystaniem narzędzi intermedialnych. Od pracownika wymaga się również zaangażowania w pracę organizacyjną (o charakterze naukowym, jak konferencje oraz administracyjnym, jak działania w różnych komisjach i gremiach instytutowych oraz wydziałowych) i popularyzatorską.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia na kierunku kroatystycznym i/lub serbistycznym (studia II stopnia), stopień naukowy doktora w zakresie literaturoznawstwai nauk o kulturze i religii.
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
 • certyfikat znajomości języka angielskiego lub własne oświadczenie kandydata

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań w zakresie nauk humanistycznych
 • aplikowanie o granty naukowe
 • publikowanie artykułów i monografii
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • działalność organizacyjna i popularyzatorska

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Kalisz
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

Stanowisko adiunkta na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w Zakładzie Edukacji Plastycznej, który prowadzi działalność artystyczną/naukową, dydaktykę uniwersytecką w obszarze sztuki (sztuk plastycznych), zaangażowanego w działalność organizacyjną i popularyzatorską w macierzystej jednostce organizacyjnej.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w zakresie sztuk plastycznych oraz kompetencje do pracy artystycznej w obszarze sztuk pięknych;
 • Sprawność i doświadczenie organizacyjne w pracy ze studentami, w tym umiejętność uaktywniania ich poza zajęciami, m.in. przez uczestnictwo w akcjach promocyjnych na terenie Uczelni i poza nią
 • Znajomość realizacji technik fotograficznych - klasycznych i cyfrowych oraz doświadczenie w twórczości interdyscyplinarnej;
 • Zdolność prowadzenia samodzielnych ćwiczeń, warsztatów, plenerów na studiach I i II stopnia oraz prowadzenia zajęć na kursach lub studiach podyplomowych;
 • Znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz porozumiewania się w zakresie wymaganej dyscypliny w języku angielskim.

Obowiązki:

 • Prowadzenie twórczości artystycznej, badań twórczych, upublicznianie dokonań w kraju i zagranicą.
 • Pozyskiwanie grantów zewnętrznych.
 • Dydaktyka artystyczna w wymiarze 210 godzin rocznie w przedmiocie: Fotografia (minimum 7 godzin w tygodniu) oraz seminariów licencjackich/ magisterskich.
 • Organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów i plenerów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Poznań
 • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział: Instytut Orientalistyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

Oferta dotyczy osoby prowadzącej badania w dziedzinie językoznawstwa japońskiego, wykazującej wiedzę merytoryczną z zakresu dziedziny (w tym: języka i kultury japońskiej) oraz dysponującej odpowiednim doświadczeniem dydaktycznym i publikacyjnym w ramach istotnych dla aktualnego stanu dziedziny w kraju i na świecie. Nacisk zostanie położony także na przyszłą ścieżkę kariery kandydata, w tym na perspektywę awansu naukowego. Oczekujemy gotowości prowadzenia zajęć na pierwszym i drugim stopniu studiów (licencjackich i magisterskich). Pensum dydaktyczne wynosi 210 godzin lekcyjnych w ciągu roku akademickiego.

Oczekiwania:

  1. Ukończone studia magisterskie na specjalności japonistyka.
  1. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, z preferencją dla studiów japonistycznych.
  1. Dodatkowo wysoce wskazana perspektywa uzyskania w okresie najbliższych 5 lat stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, z preferencją dla studiów japonistycznych.
  1. znajomość języka japońskiego- poziom płynny
 • znajomość języka polskiego - poziom płynny
  1. Preferowana znajomość, w mowie i piśmie, języków istotnych współcześnie dla aktywności w dziedzinie badawczej z punktu widzenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta: angielskiego oraz ewentualnie również innych języków istotnych dla uprawianych dziedzin aktywności naukowej (językoznawstwo, japonistyka).
  1. Autorstwo i/lub współautorstwo artykułów i/lub monografii opublikowanej w czasopismach i wydawnictwach naukowych o zasięgu istotnym dla językoznawstwa japońskiego.
  1. Udokumentowana aktywność konferencyjna i grantowa na poziomie krajowym i międzynarodowym, w zakresie językoznawstwa japońskiego
  1. Udokumentowane co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej, obejmujące nauczanie przedmiotów stanowiących element studiów japonistycznych.
  1. Udokumentowane doświadczenie w zakresie opieki nad pracami dyplomowymi (licencjackimi i, ewentualnie, magisterskimi) na specjalności japonistyka oraz ewentualne inne doświadczenie dydaktyczne.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć na pierwszym i drugim stopniu studiów (licencjackich i magisterskich).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji