Czy można ucznia nie dopuścić do matury? Kiedy uczeń nie ma prawa zdawać egzaminu dojrzałości?

Małgorzata Meszczyńska
Małgorzata Meszczyńska
Do matury ma prawo podejść każdy, kto otrzymał świadectwo ukończenia szkoły średniej. To również uczeń samodzielnie decyduje o wyborze przedmiotów (poza przedmiotami obowiązkowymi), z jakich zamierza zdawać egzamin.
Do matury ma prawo podejść każdy, kto otrzymał świadectwo ukończenia szkoły średniej. To również uczeń samodzielnie decyduje o wyborze przedmiotów (poza przedmiotami obowiązkowymi), z jakich zamierza zdawać egzamin. Lucia Macedo/unsplash
W jakiej sytuacji uczeń klasy maturalnej nie może zdawać egzaminu dojrzałości? Czy wybór rozszerzeń na maturze musi zaakceptować nauczyciel prowadzący ten przedmiot albo dyrekcja? Co robić, jeśli nauczyciel namawia do zmiany maturalnej deklaracji? Czy można dostać negatywną ocenę na koniec roku, jeśli pomimo sugestii chcemy zdawać maturę z przedmiotu, z którego mamy słabe wyniki? Czy możemy zdawać maturę z przedmiotu, z którego nie mamy w szkole rozszerzenia? Oto, co mówią na ten temat przepisy.

Spis treści

Czy można nie zostać dopuszczonym do matury?

W jakiej sytuacji uczeń może być niedopuszczony do matury? Uczeń ostatniej klasy szkoły średniej nie będzie dopuszczony do matury tylko w jednym przypadku - jeśli nie uzyska świadectwa ukończenia szkoły średniej w danym roku szkolnym. To oznacza, że aby dostać takie świadectwo, musi mieć pozytywne oceny z wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego.

Świadectwo jest więc niejako przepustką do egzaminu dojrzałości. I to niezależnie od tego, kiedy się takie świadectwo uzyskało. Do egzaminu maturalnego można więc podejść w każdym wieku. Wiele osób podejmuje to wyzwanie po kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach od ukończenia liceum czy technikum.

Czy można zdawać maturę z przedmiotu którego się nie rozszerzało?

Wybór przedmiotów na maturze zależy wyłącznie od ucznia. Nikt - ani nauczyciel, ani dyrekcja nie może zabronić przystąpienia do matury z wybranego przedmiotu.

Znacie przypadki, że uczeń klasy maturalnej jest stawiany pod ścianą i nauczyciel stawia mu warunek wystawienia pozytywnej oceny na koniec roku, jeśli zrezygnuje ze zdawania matury z prowadzonego przez niego przedmiotu? Czy świadectwo ukończenia liceum albo technikum można „wytargować” za obietnicę, że nie będzie się w tym roku zdawało egzaminu dojrzałości? To niestety częste sytuacje – i choć są zupełnie niezgodne z przepisami, zjawisko nie znika. Dlaczego?

Czy nauczyciel może zmusić do zmiany deklaracji maturalnej?

Wiele szkół średnich, walcząc o wysokie miejsca w rankingach, co przekłada się oczywiście na ich popularność podczas rekrutacji, stara się zadbać o dobre wyniki matur. Uczeń, który ma raczej słabe noty, a wybiera jeden z flagowych w szkole przedmiotów, najpewniej zaniży wyniki i rankingowe noty. Stąd biorą się najczęściej naciski na uczniów, aby zmienili deklarację maturalną. W tym roku ostateczną decyzję odnośnie do wyboru przedmiotów maturalnych uczniowie musieli podjąć do 7 lutego.

Po maturach próbnych nauczyciele widzą, kto ich zdaniem „nie rokuje” – i nierzadko próbują skłonić ucznia do zmiany decyzji. Zdarza się też, że uczeń otrzymuje „propozycję nie do odrzucenia” – warunek zaliczenia przedmiotu, jeśli do matury nie podejdzie wcale. Egzamin dojrzałości zdawany przez ucznia rok później nie będzie już rzutował na wyniki szkoły. Co więcej – taki uczeń nie tylko nie zaniży wyników, ale też, gdyby miał maturę zawalić, nie zepsuje rankingu mniejszą tzw. zdawalnością egzaminu. Szkoła będzie mogła chwalić się 100 proc. zdawalności, a „słabeusz” zniknie ze statystycznych słupków.

Takie działania Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów, które tropi szkolne nieprawidłowości, wprost nazywa szkolną patologią i podkreśla, że nie ma w prawie oświatowym takiego czegoś, jak niedopuszczenie ucznia do matury. Natomiast można osiągnąć skutek w postaci niedopuszczenia ucznia do matury.

- Wystarczy tylko złamać prawo i naruszyć zasady ustalania ocen. Jak to się robi? Zgodnie z art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty (u.s.o.) egzamin maturalny jest egzaminem przeprowadzanym dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. Żeby móc się takim wykształceniem legitymować, trzeba ukończyć właściwą szkołę. Żeby szkołę ukończyć, nie można w klasie programowo najwyższej uzyskać żadnej oceny niedostatecznej (czyli uzyskać wyłącznie pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne – por. art. 44q ust. 1 pkt 1 u.s.o.). Jeśli na świadectwie pojawi się „jedynka” – no to klops. Trzeba powtarzać klasę (por. art. 44q ust. 4 u.s.o.) - wyjaśnia Łukasz Korzeniowski.

Czy umowa z nauczycielem o rezygnacji z matury za pozytywną ocenę jest wiążąca?

- Reszta wydaje się już prosta. Ustalamy uczniowi ocenę niedostateczną z przedmiotu, uczeń jest zmuszony powtarzać klasę, do matury zatem nie podejdzie. Często uczniowie dostają kuszące oferty: są informowani, że otrzymają na koniec roku „jedynkę”, chyba że zrezygnują z matury, lub zdawania konkretnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wydaje się, że to wręcz działanie na korzyść uczniów: dostają szansę na ukończenie szkoły „w terminie”, jeśli zrobią małe ustępstwo – opisuje mechanizm członek Stowarzyszenia Umarłych Statutów.

Choć sprawa jest delikatna i naruszenia prawa są subtelne, nie zmienia to faktu, że tymi naruszeniami są.

- Musimy wyjść od tego, co decyduje o tym, jaką uczeń ma ocenę na świadectwie. Zgodnie z art. 44b ust. 6 pkt 1 u.s.o nauczyciele – w ramach oceniania wewnątrzszkolnego – formułują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych. Otrzymanie konkretnej oceny rocznej uzależnione jest więc od spełnienia przez ucznia sformułowanych wcześniej wymagań na tę ocenę. Nie jest więc możliwe swobodne dryfowanie ucznia pomiędzy oceną negatywną (niedostateczną) a pozytywną (dopuszczającą i wyższą), uzależnioną od tego, czy uczeń podejdzie do matury (i to, z jakich przedmiotów będzie ją pisał). W żaden sposób nie może determinować to ustalenie oceny. Jeśli tak się dzieje, to mamy do czynienia z łamaniem prawa – podkreśla Korzeniowski.

Co zatem ma zrobić uczeń, który „poszedł na układ” z nauczycielem i według jego zapewnień otrzyma świadectwo, ale w czasie matur ma nie wychodzić z domu? Umowa taka jest nieważna. Zatem maturzysta bez żadnych konsekwencji może do matury przystąpić. Nie musi się obawiać ewentualnej „zemsty” – zakodowane arkusze sprawdzane są przez egzaminatorów, którzy nie mają pojęcia, czyją pracę oceniają.

FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

źródło: umarlestatuty.pl

Eko pracownia w Zespole Szkół w Niebocku

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie