Jak wygląda matura ustna z polskiego 2023? Pytania jawne, niejawne i zasady zdawania egzaminu ustnego przydadzą się przed maturą poprawkową

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Terminy, zasady, pytania jawne i niejawne na maturę ustną z polskiego w 2023 roku.
Terminy, zasady, pytania jawne i niejawne na maturę ustną z polskiego w 2023 roku. Tomasz Czachorowski/ Polska Press
Matura ustna z języka polskiego odbyła się w dniach 10-23 maja. W tym roku na trochę innych zasadach. Zmiany dotyczyły uczniów, zdających formułę 2023. Oprócz niejawnych pytań z zakresu literatury, kultury i języka, pojawiały się także pytania jawne, z którymi uczeń powinien zapoznać się przed egzaminem. Na 21 sierpnia została zaplanowana ustna matura poprawkowa. Warto przypomnieć sobie, jak wygląda egzamin z języka polskiego.

Spis treści

Matura poprawkowa z języka polskiego 2023. Termin

Matura poprawkowa ustna z języka polskiego (ale także z języka obcego nowożytnego) została zaplanowana na 21 sierpnia 2023 roku. Mogą przystąpić do niej uczniowie, którzy w terminie głównym lub dodatkowym nie zdali jednego egzaminu i spełnili określone warunki. Poprawka ustna będzie wyglądała podobnie, jak egzamin w maju, warto więc powtórzyć sobie najważniejsze zasady przebiegu egzaminu.

Matura ustna z języka polskiego 2023. Przebieg egzaminu

Matura ustna z języka polskiego w 2023 roku wyglądała inaczej niż ta w formule 2015. Co się zmieniło? Przede wszystkim doszła pula pytań jawnych na maturę>>

Jak wyglądała matura ustna z języka polskiego w 2023 roku? Oto przebieg egzaminu:

 1. Uczeń losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich dotyczy lektury obowiązkowej (pytanie jawne) drugie innych tekstów kultury, zdający omawia je na podstawie tekstu np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne).
 2. Na przygotowanie się do odpowiedzi uczeń ma 15 minut. W tym czasie może stworzyć notatki i przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, które będzie chciał omówić w trakcie swojej wypowiedzi.
 3. Następnie na podstawie przygotowanych materiałów uczeń przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową.
 4. Na koniec zdający odpowiada na pytania egzaminatorów. Na tę część egzaminu przewidziano około 5 minut.
,

Cała matura ustna z języka polskiego 2023 trwa więc około 30 minut. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć, wynosi 30. Przypomnijmy, że w przypadku tego egzaminu obowiązuje próg zdawalności i wynosi on 30 procent.

Matura ustna w formule 2015. Tak wyglądał egzamin

Uczniowie po technikum przystępowali do matury ustnej w formule 2015. Nie obowiązują ich więc pytania jawne, a jedynie pytania niejawne. Poza tym przebieg egzaminu jest podobny, jak w formule 2023.

– Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut) – czytamy na stronie CKE.

Kiedy jest matura ustna 2023? Terminy

Matura ustna przeprowadzana została w terminie od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja). Dokładne daty dla wszystkich uczniów ustalane były indywidualnie, w szkołach.

Matura ustna z polskiego - pytania jawne. Lista wszystkich zagadnień

Nowością na maturze ustnej w formule 2023 były jawne pytania. Lista tych zagadnień została nieco zmniejszona. Warto zapoznać się z nią wcześniej i zacząć opracowywać pytania. Poniżej znajduje się pełna lista jawnych pytań na maturę ustną w 2023 roku:

Aktualne jawne pytania na maturę 2023.

Pytania jawne na maturę ustną z polskiego 2023. Wszystkie py...

(Przy niektórych zagadnieniach znajdują się także proponowane rozwiązania).

Niejawne pytania na maturze ustnej z polskiego 2023. Przykłady. Jak je rozwiązywać?

Uczeń musiał zmierzyć się także z niejawnym pytaniem na maturze ustnej z polskiego. Takie zadanie składało się z:

 • polecenia (w formie twierdzenia lub pytania, zawierające zdanie z czasownikiem „omów” informujące, że w wypowiedzi należy odwołać się do załączonego do zadania tekstu, np. ikonicznego, językowego czy literackiego oraz innego wybranego utworu);
 • tekstu literackiego, językowego lub ikonicznego powiązanego z tematem wypowiedzi.

Przykładowe pytania niejawne na maturze z polskiego 2023 znajdują się na stronie cke.gov.pl. Poniżej podajemy dwa z nich wraz z przykładowymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez CKE:

1. Czy sztuka powinna naśladować, czy też kreować rzeczywistość? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego.

Ignacy Krasicki „Malarze”
Dwaj portretów malarze słynęli przed laty: Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty. Piotr malował wybornie, a głód go uciskał, Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał. Dlaczegoż los tak różny mieli ci malarze? Piotr malował podobnie, Jan piękniejsze twarze.
Ignacy Krasicki, Malarze, [w:] tegoż, Bajki, Wrocław 1989.

Przykładowa realizacja:
Wstęp: Przywilejem artysty jest swoboda twórczej ekspresji, zatem w ogóle nie należy mówić o tym, jakie są obowiązki sztuki. Może ona zarówno naśladować rzeczywistości, jak i ją swobodnie kreować.
Rozwinięcie: Realizm bajki „Malarze” Ignacego Krasickiego:

 • ponadczasowa tematyka utworu – artysta a oczekiwania odbiorcy
 • specyficzna sytuacja dwóch malarzy – obaj tworzą portrety
 • trafne spostrzeżenie dotyczące ludzkiej natury, zawarte w epigramatycznej formie: ludzie są próżni, dlatego lubią być upiększani.
 • malarz o imieniu Jan w wynikający z pragmatyzmu życiowego sposób pojmuje kreacyjną rolę swojej sztuki – dodaje urody portretowanym postaciom i dzięki temu radzi sobie bardzo dobrze finansowo (ma dużo zamówień)
 • drugi malarz, Piotr, jest bardzo rzetelny w odtwarzaniu wizerunków – robi to realistycznie i z tego powodu ponosi finansową klęskę (ludzie nie chcą oglądać swojego prawdziwego oblicza).

Kreacja na wzór świata rzeczywistego – trylogia J.R.R. Tolkiena:

 • Tolkienowski świat jest światem baśniowym, charakterystycznym dla fantastyki – zamieszkują go postaci niespotykane w codziennym życia, cała struktura stworzona przez Tolkiena jest wzorowana na świecie rzeczywistym. Świat fantastyczny otrzymuje atrybuty świata realnego: język, mitologię, topografię, system społeczny i świat wartości
 • artysta, kreując, jednocześnie naśladuje – ten element odnosi się zwłaszcza do elementów etycznych, ideowych, postaw i wartości wpisanych w tekst. To, co nierzeczywiste ma tłumaczyć to, co dostępne poznaniu powszechnemu.

Podsumowanie: Sztuka kreuje własną rzeczywistość. Zwyczajne naśladownictwo (np. natury) trudno nazwać sztuką, to co najwyżej zwykłe rzemiosło. Jednak sztuka realistyczna może być najwyższej próby, jeśli w dziele artysta przekazał jakąś cząstkę własnej wrażliwości.

2. Czy pragnienie bliskości z drugim człowiekiem jest rzeczywiście obce elektronicznym formom komunikacji? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego, albo własnych doświadczeń komunikacyjnych.

Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Prawdziwy list musi mieć adresata. Prawdziwy list pisany jest zawsze do kogoś, choćby ten, kto pisze, do siebie pisał. No, i prawdziwy list musi być pisany ręcznie. Słowo pisane ręcznie jest bowiem innym słowem niż na maszynie czy komputerze. Tak jakby krwi własnej pieczęć. Jakaż to różnica, ktoś powie, a dużo szybciej na maszynie, tym bardziej na komputerze, a o ileż wygodniej. Otóż istotna to różnica. W liście pisanym ręcznie czytamy nie tylko to, o czym ktoś nam donosi. Czytamy również to, co kryje się w kształcie słów czy nawet poszczególnych liter, w ich pochyłości, rozwlekłości, gęstości. Czytamy, czy te litery drżały w trakcie ich pisania, czy się poddawały lub stawiały opór, czy wypływały na papier pospieszne, podniecone lub rozgoryczone, czy w mozole dopływały do ręki. To nam nieraz więcej mówi niż to, o czym list donosi. Pozwala niekiedy się domyślać, co list próbował zataić lub czego nie byłoby zdolne przekazać żadne słowo. Prawda listu kryje się i w papierze, na którym został napisany, i w kopercie, w której został wysłany. List pisany ręcznie potrafi zdradzić nawet to, do czego ktoś zmuszał słowa, żeby kłamały. Czasem zastanawiam się, czy list nie wziął się z pragnienia dotknięcia kogoś, gdy było to fizycznie niemożliwe. Ale, być może, to już przebrzmiałe pragnienia, dlatego list umiera.
Na podstawie: Wiesław Myśliwski, „Ostatnie rozdanie”, Kraków 2013.

Przykładowa realizacja:
Wprowadzenie: Rozwój techniki umożliwił porozumiewanie się na odległość (telegraf, telefon), a współczesna technologia informacyjna (przede wszystkim internet) sprawiła, że świat stał się globalną wioską. Z powyższego wynikają zmiany we współczesnej komunikacji: listy tradycyjne zastąpione zostały przez elektroniczne sposoby komunikowania się. Rozwój cywilizacyjny przyspieszył i poszerzył możliwości komunikowania się ludzi ze sobą.
Teza: Według mnie pragnienie autentycznej bliskości z drugim człowiekiem jest obce elektronicznym formom komunikacji.
Argumentacja: Wiesław Myśliwski Ostatnie rozdanie:

 • listy pisane ręcznie zawierają więcej informacji niż pisane na maszynie: (można rozpoznać „gęstość” informacji; „rozwlekłość” liter może nieść ze sobą określone informacje, np. brak pośpiechu przy pisaniu albo wiek nadawcy; łatwo dostrzec emocje nadawcy towarzyszące mu przy pisaniu; list pozwala czytać między wierszami („Pozwala niekiedy się domyślać, co list próbował zataić”), list pisany ręcznie jest prawdziwszy („potrafi zdradzić nawet to, do czego ktoś zmuszał słowa, żeby kłamały”);prawda listu kryje się m.in. w papierze i w kopercie, np. oryginalny papier listowy czy oryginalna koperta mogą świadczyć o szacunku do adresata.
 • zdaniem Myśliwskiego kiedyś pisanie listu wynikało z potrzeby bliskości; obecnie to pragnienie zamiera, dlatego ludzie nie piszą listów ręcznie.

Własne doświadczenia:
telefonia komórkowa – współcześni ludzie powszechnie korzystają z telefonów komórkowych, pisząc SMS-y. Komunikacja z użyciem telefonów komórkowych ma zalety i wady (zalety: szybkość kontaktu; możliwość porozumiewania się z niemal każdego miejsca, z niemal każdą osobą; kontakt jest żywy, spontaniczny; wady: powierzchowność, zdawkowość; łatwość kontaktu za pomocą SMS-ów prowadzi czasami do unikania kontaktu bezpośredniego).
internet – sprawia, że świat stał się „globalną wioską”, za jego pomocą można przesyłać m.in. komunikaty pisane – e-maile, które zastępują tradycyjne listy (zalety komunikacji w internecie: duży zasięg; możliwość przesyłania obrazów i filmów; dostęp do wielu różnych społeczności; wady komunikacji w internecie: niedbałość o sposób wypowiadania się, zastępowanie świata realnego światem wirtualnym.
Podsumowanie: Rozwój cywilizacyjny przyspieszył i bardzo poszerzył możliwości komunikowania się między ludźmi, ale równocześnie sprawił, że komunikowanie się jest schematyczne, a ludzie czują się ze sobą mniej związani. Szybkość komunikowania się we współczesnym świecie sprawia, że często pozbawione jest ono refleksji. Kontakty stają się powierzchowne, choć częste, a uczestnikom aktu komunikacji zależy bardziej na szybkim kontakcie, niż na prawdziwej bliskości.

Przygotowania do matury ustnej 2023. Wymagania CKE

Matura ustna w 2023 roku była bardziej wymagająca, niż ta, która odbywała się przed pandemią. Wszystko przez obecność jawnych pytań, z którymi muszą zapoznać się uczniowie. Ważnym elementem przygotowań do matury ustnej było więc opracowanie pytań egzaminacyjnych, a także ich regularne powtarzanie. Jak relacjonowali maturzyści egzaminy nie okazały się jednak tak trudne, a egzaminatorzy byli bardzo wyrozumiali.

Równie ważne było przygotowanie się do drugiego zadania – niejawnego. Dobrym pomysłem na przygotowanie się było rozwiązywanie przykładowych zadań. Znajdują się one m.in. na stronie cke.gov.pl. Można było także sprawdzić swoją odpowiedź, porównując ją z przykładową realizacją. Na maturze ustnej z języka polskiego przydały się umiejętności, które powinny być ćwiczone na zajęciach, a więc: analiza i interpretacja utworu, tworzenie notatki lub konspektu, wykorzystanie wiedzy z zakresu historii i teorii literatury.

Ile procent trzeba mieć, żeby zdać maturę ustną?

W przypadku matur ustnych w 2023 roku obowiązuje próg zdawalności i jest on taki sam, jak na egzaminach pisemnych, a więc wynosi 30 procent. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć to 30, żeby więc zdać maturę ustną, uczeń musi zdobyć przynajmniej 9 punktów. Osoby, którym nie udało się zdać egzaminu, mogą przystąpić do matury poprawkowej. W przypadku egzaminu ustnego odbędzie się ona 21 sierpnia.

Mniej pytań jawnych. Ułatwienia na maturze ustnej

Przypominamy, że na na maturze ustnej obowiązywały ułatwienia. Zmniejszyła się liczba pytań jawnych z ponad 200 do 110. Pełna lista znajduje się na stronie cke.gov.pl>>

Zmiany te zapowiadane były już od jakiegoś czasu:

– W przyszłym tygodniu ogłosimy przyjemną informację dla maturzystów, dot. zakresu materiału i skali trudności na egzaminach ustnych. Pójdzie w kierunku zmniejszenia liczby zadań, jawnych również i wyboru tych zadań. Ogłosimy to we wtorek – mówił na antenie RMF FM Przemysław Czarnek.

Łagodniejsze wymagania na maturze ustnej z polskiego

Sporo osób zastanawiało się, egzamin ustny w 2023 roku w ogóle się odbędzie. Potwierdził to Przemysław Czarnek na konferencji prasowej, która odbyła się 26 stycznia 2023 roku.

– W tym roku wracamy do egzaminu ustnego i od tego odejścia nie ma. W ubiegłym roku rezygnacja w egzaminów ustnych wynikała tylko z powodów sanitarnych – mówił minister edukacji. – Przypominam, że egzamin ustny nie podlega ocenie egzaminatorów CKE, ale nauczycieli prowadzących przedmioty. Po maturach próbnych widzimy, że młodzież jest do egzaminu dobrze przygotowana.

FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji