Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - sprawdź oferty pracy
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/ijeab
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-22

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych [Konkurs 12] INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor uczelni DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika DATA OGŁOSZENIA: 20.05.2024r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.05.2024r. – 22.06.2024r. OKRES ZATRUDNIENIA: czas nieokreślony SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

Oczekiwania:

  • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika oraz wyróżniającego i uznanego w środowisku międzynarodowym dorobku naukowego w zakresie pedagogiki;
  • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu pedagogiki, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem w postaci autorstwa lub współautorstwa co najmniej 20 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 12 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu Uczelni, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 3 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie;
  • uzyskanie z działalności naukowej (w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych) średniorocznej liczby punktów przyznawanych za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego (minimalna średnioroczna liczba punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta wynosi 120 pkt.);
  • doświadczenie w kierowaniu projektem obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanego w trybie konkursowym przez instytucję krajową lub zagraniczną lub organizację międzynarodową lub odbycia łącznie co najmniej ośmiotygodniowego udokumentowanego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym;
  • posiadanie udokumentowanego dorobku dydaktycznego lub autorstwa podręczników lub kierowania projektami dydaktycznymi lub edukacyjnymi w ramach konkursów zewnętrznych instytucji finansujących badania;
  • posiadanie udokumentowanego dorobku w zakresie kształcenia kadr naukowych w postaci pełnienia funkcji promotora lub promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sprawowania opieki naukowej jako promotor lub promotor pomocniczy doktoranta w szkole doktorskiej lub sporządzenia co najmniej jednej recenzji rozprawy doktorskiej lub w postępowaniu habilitacyjnym;
  • posiadanie co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych; - posługiwania się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku.

Obowiązki:

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Mechanicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art, 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023, poz. 742, z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • Absolwent Szkoły Doktorskiej lub uczestnik Szkoły Doktorskiej na ostatnim roku kształcenia, realizowanej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 • Udokumentowany wysoki stopień postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
 • Udokumentowane prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami łącznie minimum 120h w przedmiotach dotyczących zagadnień inżynierii mechanicznej
 • Tytuł zawodowy magistra zarządzania i inżynierii produkcji lub technologii energii odnawialnej lub inżynierii systemów biotechnicznych lub mechaniki i budowy maszyn lub pokrewnych
 • Znajomość zagadnień związanych z diagnostyką techniczną, eksploatacją techniczną, mechaniką i budową maszyn, inżynierią mechaniczną, projektowaniem komputerowym
 • Dorobek patentowy lub dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych, szczególnie w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 • Posiadane doświadczenie w realizowaniu prac naukowo-badawczych lub poświadczony udział w badaniach laboratoryjnych, terenowych lub pracach przemysłowych
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym udział w konferencjach i seminariach, udział w szkoleniach podnoszących umiejętności naukowe i dydaktyczne, organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu zawodowemu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Oczekiwania:

 • posiada dyplom lekarza weterynarii, stopień doktora nauk lub równoważny
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie kliniczne z zakresu chorób zwierząt gospodarskich i koni
 • posiada dorobek publikacyjny w zakresie chorób zwierząt gospodarskich i koni
 • posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie fizjologii i patologii rozrodu zwierząt, biotechnologii rozrodu, chorób wewnętrznych koni i zwierząt gospodarskich
 • doświadczenie w zakresie realizacji badań naukowych z wykorzystaniem metod biotechnologii rozrodu
 • umiejętność prowadzenia eksperymentalnych badań naukowych na zwierzętach, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz pracy laboratoryjnej popartej dorobkiem naukowym
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z rozrodem dużych zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Oczekiwania:

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chorób zwierząt gospodarskich i chorób koni oraz andrologii
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
 • doświadczenie kliniczne w pracy z końmi i zwierzętami gospodarskimi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z chorobami zwierząt gospodarskich, chorobami koni na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Centrum Immunoterapii Komórkowych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-27

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

Oczekiwania:

 • dobra ogólna znajomość zagadnień z zakresu biologii komórki, fizjologii, biologii komórki nowotworowej, immunologii, patofizjologii
 • dobra znajomość technik biologii molekularnej, hodowli komórkowej
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego (na poziomie C1)
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, BioRender, GraphPad
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Rolnictwa, Katedra Agronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Oczekiwania:

 • stopnień doktora w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo),
 • zainteresowania naukowe w zakresie produkcji roślinnej,
 • doświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu produkcji roślinnej
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie przygotowywanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i dyscyplina pracy,
 • wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim
 • realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań
 • współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni
 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-08

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa. Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w Statucie Uczelni (§ 89 i załącznik nr 2).

Oczekiwania:

 • posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne (tożsame) lub dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 • jest przygotowany(-a) do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu dokumentacji konserwatorskiej i kosztorysowania prac, materiałów niedrzewnych w zabytkach, technik zdobniczych mebli, historii architektury drewnianej i meblarstwa, konserwacji mebli.
 • jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4,
 • uzyskał(-a) pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskał(-a) pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
 • posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • kierował(-a) lub kieruje lub złożył(-a) projekt badawczy, obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł.

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej. Kształcenie i wychowywanie studentów.
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni.
 • Prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-19

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów w Instytucie Ekonomii i Finansów, SGGW w Warszawie SŁOWA KLUCZOWE: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza. LICZBA ETATÓW: 1 DATA OGŁOSZENIA: 05/04/2024 – 05/05/2024 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/05/2024 – 19/05/2024

Oczekiwania:

 • Od kandydata/kandydatki oczekuje się:
 • posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
 • wykazania zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych,
 • spełniania dodatkowych wymagań, w tym konkretnych celów i zadań badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych, określonych w szczegółowych warunkach konkursu, jako dodatkowe wymagania (poniżej).
 • Dodatkowe wymagania:
 • opublikowanie minimum 3 publikacji naukowych,
 • dorobek publikacyjny z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej
 • aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i/lub za granicą,
 • posiadania co najmniej dobrej znajomości języka polskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • wykazuje aktywność w działalności organizacyjnej
 • *dodatkowym atutem będzie posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia/finanse/ekonomia i finanse

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Instytutu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-19

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie sława kluczowe: finanse publiczne, bankowość Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia/ekonomia i finanse,
 • opublikował co najmniej cztery monografie naukowe lub artykuły naukowe (jako autor lub współautor), które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4, a w przypadku dziedziny nauk społecznych jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie
 • uzyskał w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych średniorocznie liczbę punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższą niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego,
 • uzyskał pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskała pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie
 • posiada udokumentowaną dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • kierował projektem badawczym lub też złożył projekt badawczy w konkursie do instytucji finansujących badania
 • posiada dorobek publikacyjny z zakresu: finanse publiczne, bankowość
 • zrealizował staż naukowy w zagranicznej jednostce naukowo-dydaktycznej
 • wykazuje aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i za granicą
 • wykazuje aktywność w działalności organizacyjnej

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Instytutu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-14

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk weterynaryjnych lub doktora nauk rolniczych ze specjalnością weterynaryjne nauki przedkliniczne
 • zainteresowania naukowe związane z farmakologią i toksykologią weterynaryjną oraz użytkowaniem zwierząt laboratoryjnych
 • przynajmniej 2 letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu toksykologii lub farmakologii zwierząt,
 • przynajmniej 6 letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej
 • dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 8 publikacjami naukowymi, które ukazały się w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie właściwego Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego, w części A, zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wskaźnik Hirsch co najmniej 4 według Web of Science Core Collection. Dorobek naukowy powinien odzwierciedlać zainteresowania związane z farmakologią i toksykologią weterynaryjną
 • doświadczenie w realizacji grantów badawczych o zasięgu co najmniej krajowym
 • doświadczenie we współpracy oraz wspólne publikacje z naukowymi ośrodkami zagranicznymi
 • znajomością pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
 • doświadczenie w zarządzaniu zwierzętarnią, jako osoba nadzorująca wykonywanie eksperymentów na zwierzętach, nadzorująca dobrostan zwierząt oraz jako osoba nadzorująca osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami
 • biegła znajomością języka polskiego
 • język angielski w stopniu co najmniej średniozaawansowanym, poparty stosownym certyfikatem
 • posługiwanie się komputerowymi programami użytkowymi niezbędnymi do prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej
 • umiejętności niezbędne w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi

Obowiązki:

 • uczestnictwo w przedsięwzięciach Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz osiąganie doskonałości w badaniach naukowych (w tym badaniach naukowych prowadzonych na zwierzętach), nauczaniu akademickim i w innych obowiązkach zawodowych oraz pracy organizacyjnej
 • aktywności w aplikowaniu o granty badawcze także we współpracy międzynarodowej, w prowadzeniu projektów naukowych, w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z farmakologią i toksykologią na kierunku Weterynaria oraz na innych wydziałach SGGW
 • aktywność w podnoszeniu kwalifikacji naukowych i zawodowych (na przykład przez udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach w kraju i zagranicą), samodzielne pisać publikacje naukowe, a także przedstawiać wyniki badań na konferencjach międzynarodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-17

Asystent badawczo-dydaktyczny – ekonomia i finanse w Katedrze Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów Liczba etatów: 2

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • wykazał/ła zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania
 • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • posługuje się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Instytutu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-15

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie konstrukcji mostowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu konstrukcji budowlanych (obejmujące zagadnienia związane z krajową, europejską normalizacją w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji mostowych),
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MNiSW
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji d.s. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w ILL SGGW.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu konstrukcji budowlanych
 • pisanie artykułów naukowych
 • prowadzenie zagadnień związanych z krajową, europejską normalizacją w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji mostowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-17

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów LICZNA ETATÓW: 2 SŁOWA KLUCZOWE: ekonometria, statystyka, matematyka, metody ilościowe, prognozowanie, wielowymiarowa analiza danych, inżynieria finansowa, badania operacyjne, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, biometria

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada co najmniej stopień doktora,
 • jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4, a w przypadku dziedziny nauk społecznych jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie,
 • w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych uzyskała średniorocznie liczbę punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższą niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego,
 • uzyskała pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskała pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
 • e) posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • f) kierowała lub kieruje lub złożyła projekt badawczy, obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł,
 • g) spełnia dodatkowe wymagania, w tym konkretne cele i zadania badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne, określone w warunkach konkursu, przy czym dodatkowym atutem będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-15

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (preferowany kierunek inżynieria lądowa),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • bardzo dobra znajomość j. polskiego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym i prawa budowlanego,
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym i prawa budowlanego,
 • pisanie artykułów naukowych zarówno po polsku jak i po angielsku
 • praca z programami do kosztorysowania i harmonogramowania robót inżynierskich

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Ekonomii i Finansów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-17

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu – 1/2 etatu SŁOWA KLUCZOWE: konkurencyjność rynków, ekonomia rolna, ekonomia międzynarodowa, metody ilościowe, ceny rolno-żywnościowe

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • wykazał/a zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • posługuje się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę,
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Instytutu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-14

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (architektura),
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu budownictwa zrównoważonego, budownictwa drewnianego, projektowania architektoniczno – budowlanego, projektowania konstrukcji, BIM, wykorzystania metod numerycznych,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu budownictwa zrównoważonego, projektowania architektoniczno – budowlanego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie, realizowanych na kierunku architektura oraz budownictwo, w tym Civil Engineering,
 • znajomość procedur związanych z projektowaniem parametrycznym oraz procesów optymalizacji architektoniczno – konstrukcyjnej,
 • potwierdzone umiejętności związane z zarządzaniem projektami (Project Management),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi współpracy interdyscyplinarnej, w tym Rhinoceros/Grasshopper i Robot Structural Analysis, Revit,
 • umiejętność posługiwania się programami komputerowymi do modelowania parametrycznego i analiz konstrukcyjnych, w tym modelowanie 3D oraz programy wspomagające optymalizację architektoniczno – konstrukcyjną,
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki (w tym m.in. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection),

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu budownictwa zrównoważonego, budownictwa drewnianego, projektowania architektoniczno – budowlanego, projektowania konstrukcji, BIM, wykorzystania metod numerycznych,
 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu budownictwa zrównoważonego, projektowania architektoniczno – budowlanego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie
 • prowadzenie zajęć w trybie niestacjonarnym
 • publikowanie artykułów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent / adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-14

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora z zakresu architektury lub architektury i urbanistyki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz ukończone studia magisterskie z zakresu architektury lub architektury i urbanistyki,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego, geometrii wykreślnej oraz grafiki inżynierskiej,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie, realizowanych na kierunku architektura oraz budownictwo, w tym Civil Engineering,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz programów do projektowania (AutoCAD, ArchiCAD, Revit)
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki (w tym m.in. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection),
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego, geometrii wykreślnej oraz grafiki inżynierskiej,
 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie
 • prowadzenie zajęć w trybie niestacjonarnym

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-14

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (architektura),
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego, geometrii wykreślnej oraz grafiki inżynierskiej,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie, realizowanych na kierunku architektura oraz budownictwo, w tym Civil Engineering,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz programów do projektowania, m.in. AutoCAD, ArchiCAD,

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego, geometrii wykreślnej oraz grafiki inżynierskiej,
 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie
 • prowadzenie zajęć w trybie niestacjonarnym

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-14

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • uczestnik Szkoły Doktorskiej,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, zagrożeń środowiskowych, rekultywacji i ochrony środowiska w zagadnieniach budowlanych, postępowań środowiskowych w budownictwie,
 • umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej (spektrometr, mierniki wieloparametrowe) oraz doświadczenie praktyczne w prowadzeniu prac naukowo – badawczych, w szczególności z zakresu analiz próbek środowiskowych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, Surfer, Operat FB oraz programów pokrewnych z zakresu modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku,

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, zagrożeń środowiskowych, rekultywacji i ochrony środowiska w zagadnieniach budowlanych, postępowań środowiskowych w budownictwie
 • obsługa aparatury laboratoryjnej (spektrometr, mierniki wieloparametrowe)
 • prowadzenie prac naukowo – badawczych, w szczególności z zakresu analiz próbek środowiskowych,
 • prowadzenie zajęć w trybie niestacjonarnym

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywności
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-08

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW) SŁOWA KLUCZOWE: technologia żywności, inżynieria żywności, techniki suszarnicze, innowacyjne techniki nietermiczne

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu technologii żywności/inżynierii żywności, udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym, w tym co najmniej 20 publikacji posiadających indeks wpływu IF,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, dotyczących technik suszarniczych, innowacyjnych operacji wstępnych z zastosowaniem m.in. ultradźwięków, pulsacyjnego pola elektrycznego, pulsacyjnego światła, zimnej plazmy; doświadczenie w zakresie analiz żywności i materiałów opakowaniowych; umiejętność oznaczania jakościowego i ilościowego składników żywności metodami klasycznymi, chromatograficznymi, spektroskopowymi, badania struktury wewnętrznej przy użyciu technik mikroskopowych i tomografii komputerowej umiejętność obsługi aparatury technologicznej oraz analitycznej - z zakresu oznaczeń właściwości fizycznych oraz chemicznych żywności
 • udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w języku polskim i angielskim z zakresu przedmiotów specjalistycznych w obszarze inżynierii żywności
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiającą samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz prowadzenie badań w zagranicznych jednostkach naukowych.
 • odbycie badawczego stażu zagranicznego

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych [Konkurs 11] INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor uczelni DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 20.05.2024r. OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika oraz wyróżniającego i uznanego w środowisku międzynarodowym dorobku naukowego w zakresie pedagogiki;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu pedagogiki, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem w postaci autorstwa lub współautorstwa co najmniej 20 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 12 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu Uczelni, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 3 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie;
 • uzyskanie z działalności naukowej (w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych) średniorocznej liczby punktów przyznawanych za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego (minimalna średnioroczna liczba punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta wynosi 120 pkt.);
 • doświadczenie w kierowaniu projektem obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanego w trybie konkursowym przez instytucję krajową lub zagraniczną lub organizację międzynarodową lub odbycia łącznie co najmniej ośmiotygodniowego udokumentowanego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • posiadanie udokumentowanego dorobku dydaktycznego lub autorstwa podręczników lub kierowania projektami dydaktycznymi lub edukacyjnymi w ramach konkursów zewnętrznych instytucji finansujących badania;
 • posiadanie udokumentowanego dorobku w zakresie kształcenia kadr naukowych w postaci pełnienia funkcji promotora lub promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sprawowania opieki naukowej jako promotor lub promotor pomocniczy doktoranta w szkole doktorskiej lub sporządzenia co najmniej jednej recenzji rozprawy doktorskiej lub w postępowaniu habilitacyjnym;
 • posiadanie co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku.

Obowiązki:

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych [Konkurs 10] INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor uczelni DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 20.05.2024r. OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika oraz wyróżniającego i uznanego w środowisku międzynarodowym dorobku naukowego w zakresie pedagogiki;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu pedagogiki, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem w postaci autorstwa lub współautorstwa co najmniej 20 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 12 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu Uczelni, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 3 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie;
 • uzyskanie z działalności naukowej (w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych) średniorocznej liczby punktów przyznawanych za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego (minimalna średnioroczna liczba punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta wynosi 120 pkt.);
 • doświadczenie w kierowaniu projektem obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanego w trybie konkursowym przez instytucję krajową lub zagraniczną lub organizację międzynarodową lub odbycia łącznie co najmniej ośmiotygodniowego udokumentowanego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • posiadanie udokumentowanego dorobku dydaktycznego lub autorstwa podręczników lub kierowania projektami dydaktycznymi lub edukacyjnymi w ramach konkursów zewnętrznych instytucji finansujących badania;
 • posiadanie udokumentowanego dorobku w zakresie kształcenia kadr naukowych w postaci pełnienia funkcji promotora lub promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sprawowania opieki naukowej jako promotor lub promotor pomocniczy doktoranta w szkole doktorskiej lub sporządzenia co najmniej jednej recenzji rozprawy doktorskiej lub w postępowaniu habilitacyjnym;
 • posiadanie co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku.

Obowiązki:

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego [Konkurs 9] INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa MIASTO: Warszawa STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 06.05.2024r. OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu magistra i/lub stopnia naukowego doktora w dyscyplinie pedagogika oraz dorobku w zakresie pedagogiki;
 • zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania;
 • posiadanie udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku;
 • pełna dyspozycyjność.

Obowiązki:

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych [Konkurs 7] INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa MIASTO: Warszawa STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 06.05.2024r. OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu pedagogiki, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, czyli autorstwa lub współautorstwa co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu SGGW;
 • uzyskanie (w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych) średniorocznej liczby punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego w SGGW (Minimalna średnioroczna liczba punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta wynosi 80 pkt);
 • pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie;
 • posiadanie udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • kierowanie lub złożenie projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskania, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł.;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • znajomość języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.

Obowiązki:

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych [Konkurs 6] INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa MIASTO: Warszawa STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 06.05.2024r. OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu pedagogiki, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, czyli autorstwa lub współautorstwa co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu SGGW;
 • uzyskanie (w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych) średniorocznej liczby punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego w SGGW (Minimalna średnioroczna liczba punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta wynosi 80 pkt);
 • pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie;
 • posiadanie udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • kierowanie lub złożenie projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskania, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł.;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • znajomość języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.

Obowiązki:

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie profesora badawczo-dydaktycznego [Konkurs 5] INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 20.05.2024r. OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia SŁOWA KLUCZOWE: nauki socjologiczne, socjologia

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (socjologia), oraz wyróżniającego i uznanego w środowisku międzynarodowym dorobku naukowego w zakresie nauk socjologicznych;
 • co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • znajomość języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.

Obowiązki:

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych [Konkurs 4] INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor uczelni DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 20.05.2024r. OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia SŁOWA KLUCZOWE: nauki socjologiczne, socjologia

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne oraz wyróżniającego i uznanego w środowisku międzynarodowym dorobku naukowego w zakresie nauk socjologicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu nauk socjologicznych, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem w postaci autorstwa lub współautorstwa co najmniej 20 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 12 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu Uczelni, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 3 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie;
 • uzyskanie z działalności naukowej (w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych) średniorocznej liczby punktów przyznawanych za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego (minimalna średnioroczna liczba punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta wynosi 120 pkt.);
 • doświadczenie w kierowaniu projektem obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanego w trybie konkursowym przez instytucję krajową lub zagraniczną lub organizację międzynarodową lub odbycia łącznie co najmniej ośmiotygodniowego udokumentowanego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • posiadanie udokumentowanego dorobku dydaktycznego lub autorstwa podręczników lub kierowania projektami dydaktycznymi lub edukacyjnymi w ramach konkursów zewnętrznych instytucji finansujących badania;
 • posiadanie udokumentowanego dorobku w zakresie kształcenia kadr naukowych w postaci pełnienia funkcji promotora lub promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sprawowania opieki naukowej jako promotor lub promotor pomocniczy doktoranta w szkole doktorskiej lub sporządzenia co najmniej jednej recenzji rozprawy doktorskiej lub w postępowaniu habilitacyjnym;
 • posiadanie co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku.

Obowiązki:

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych [Konkurs 3] INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa MIASTO: Warszawa STANOWISKO: profesor uczelni DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 20.05.2024r. OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia SŁOWA KLUCZOWE: socjologia, nauki socjologiczne

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne oraz wyróżniającego i uznanego w środowisku międzynarodowym dorobku naukowego w zakresie nauk socjologicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu nauk socjologicznych, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem w formie autorstwa lub współautorstwa co najmniej 20 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 12 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu Uczelni, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 3 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie;
 • uzyskanie z działalności naukowej (w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych) średniorocznej liczby punktów przyznawanych za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego (minimalna średnioroczna liczba punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta wynosi 120 pkt.);
 • doświadczenie w kierowaniu projektem obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanego w trybie konkursowym przez instytucję krajową lub zagraniczną lub organizację międzynarodową lub odbycia łącznie co najmniej ośmiotygodniowego udokumentowanego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • posiadanie udokumentowanego dorobku dydaktycznego lub autorstwa podręczników lub kierowania projektami dydaktycznymi lub edukacyjnymi w ramach konkursów zewnętrznych instytucji finansujących badania;
 • posiadanie udokumentowanego dorobku w zakresie kształcenia kadr naukowych w postaci pełnienia funkcji promotora lub promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sprawowania opieki naukowej jako promotor lub promotor pomocniczy doktoranta w szkole doktorskiej lub sporządzenia co najmniej jednej recenzji rozprawy doktorskiej lub w postępowaniu habilitacyjnym;
 • posiadanie co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku.

Obowiązki:

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych [Konkurs 2] INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa MIASTO: Warszawa STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 06.05.2024r. OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia SŁOWA KLUCZOWE: socjologia, nauki socjologiczne

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne;
 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych) z zakresu nauk socjologicznych, które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie (o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu SGGW);
 • uzyskanie w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych za publikacje naukowe co najmniej 240 punktów (zgodnie z punktacją przewidzianą w obowiązujących przepisach);
 • pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskania pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie;
 • posiadanie udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • kierowanie lub złożenie projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskania, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł.;
 • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku;
 • posiadanie doświadczenia w kształceniu studentów.

Obowiązki:

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych [Konkurs 1] INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa MIASTO: Warszawa STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 06.05.2024r. OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia SŁOWA KLUCZOWE: socjologia, nauki socjologiczne

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne;
 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych) z zakresu nauk socjologicznych, które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie (o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu SGGW);
 • uzyskanie w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych za publikacje naukowe co najmniej 240 punktów (zgodnie z punktacją przewidzianą w obowiązujących przepisach);
 • pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskania pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie;
 • posiadanie udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • kierowanie lub złożenie projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskania, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł.;
 • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku;
 • posiadanie doświadczenia w kształceniu studentów.

Obowiązki:

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sztucznej Inteligencji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień doktora nauk technicznych lub otwarty przewód doktorski
 • Posługuje się biegle językiem polskim (na poziomie co najmniej C1)
 • Posługuje się biegle językiem angielskim (na poziomie co najmniej B2)
 • Posiada minimum 1 publikacje indeksowaną w bazie Scopus/WoS w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub potwierdzenie przyjęcia publikacji w czasopiśmie indeksowanym przez bazy Scopus/WoS
 • Uzyskała pozytywną opinię wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych; osoby z zewnątrz – pozytywną opinię komisji za referat wygłoszony w Instytucie/Katedrze
 • Posiada doświadczenie w zakresie stosowania metod sztucznej inteligencji
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z informatyką

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat jest magistrem matematyki lub informatyki
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych
 • posługuje się językiem polskim
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji