Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Aktualne oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Aktualne oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gettyimages.com/mapo
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Zwierzętach
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-14

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze Instytutu Nauk o Zwierzętach Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych, weterynaryjnych lub nauk przyrodniczych
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w aktualnych wykazach MEiN, a jeśli ukazały się przed 2019 r. to ujętych w wykazie MNiSW w części A, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w ww. wykazach
 • kierowanie lub złożenie projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł
 • udokumentowana co najmniej dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • predyspozycje do pracy naukowej (przede wszystkim będą brane pod uwagę opublikowane artykuły, złożone projekty badawcze, uczestnictwo w konferencjach naukowych, staże i stypendia zagraniczne, udokumentowana krajowa i międzynarodowa współpraca naukowa)
 • doświadczenie w badaniach na rybach w zakresie doświadczeń żywieniowych
 • obsługa komputera w zakresie podstawowych programów MS Office ,w tym MS Teams
 • potwierdzony udział w projektach naukowych o charakterze badań podstawowych i/lub aplikacyjnych
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu histologii w języku polskim
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW– uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW
 • pozytywne cechy osobowości, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność współpracy w zespole

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności dydaktycznej. kształcenie i wychowywanie studentów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Leśnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-12

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera leśnictwa albo równorzędny
 • zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolność do ich rozwijania
 • minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomiki leśnictwa i technologii informacyjnej
 • biegła znajomość języka polskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, realizowanie zajęć dydaktycznych, aplikację o zewnętrzne granty naukowe oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • doświadczenie w samodzielnym kierowaniu zespołami ludzkimi – co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym
 • wykształcenie dodatkowe (podyplomowe) w zakresie administrowania funduszami unijnymi,
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, monitorowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych przez UE (w tym projektów środowiskowych)
 • doświadczenie w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków UE oraz prowadzenia szkoleń z zakresu wdrażania projektów
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office oraz znajomość oprogramowania bazodanowego (w tym znajomość języka SQL)
 • kandydat(-ka) powinien(-na) wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność pracy zespołowej, kompromisowość, orientację na zadania oraz zdolności analityczne.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z ekonomiką leśnictwa, zarządzaniem gospodarstwem leśnym, zarządzaniem zasobami ludzkimi i technologią informacyjną zarówno w języku polskim jak i angielskim na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Biologii- Katedra Fizyki i Biofizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-12

Kandydat(-tka) ubiegający(-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII – Pracownicy SGGW). Do obowiązków kandydata(-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z fizyką i biofizyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW w Katedrze Fizyki i Biofizyki

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub fizycznych (do 10 lat od otrzymania stopnia naukowego),
 • doświadczenie w prowadzeniu badań nad opracowywaniem biosensorów elektrochemicznych i wykorzystujących nanomateriały
 • doświadczenie w elektrochemicznej i spektroskopowej detekcji środków odurzających, psychotropowych oraz nowych psychoaktywnych substancji (NPS)
 • doświadczenie w wykorzystywaniu metod chemicznych i fizykochemicznych do modyfikacji jak i charakterystyki powierzchni (np. IR, Raman, SEM, TEM)
 • kandydat(-ka) posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z fizyki ze studentami, w tym zajęć zdalnych
 • kandydat(-ka) posiada udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe np. otrzymane/złożone projekty/wnioski w konkursach grantowych NCN lub w innych podobnych instytucjach finansujących badania
 • kandydat(-ka) był(-a) uczestnikiem stażu podoktorskiego w instytucjach krajowych lub zagranicznych
 • kandydat(-ka) posiada dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 14 publikacjami naukowymi, które ukazały się w czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego
 • kandydat(-ka) posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie
 • kandydat(-ka) posiada udokumentowaną znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku
 • kandydat(-ka) posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • kandydat(-ka) posługuje się komputerowymi programami użytkowymi (MS TEAMs, MS Word, MS Excel, MS Power Point oraz pocztą elektroniczną).

Obowiązki:

 • Do obowiązków kandydata(-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z fizyką i biofizyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW w Katedrze Fizyki i Biofizykih studiów realizowanych w SGGW w Katedrze Fizyki i Biofizyki
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • kształcenie i wychowywanie studentów, uczestniczenie w kształceniu doktorantów, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie innych prac związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym studentów i doktorantów
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym udział w konferencjach i seminariach, udział w szkoleniach podnoszących umiejętności naukowe i dydaktyczne, organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu zawodowemu
 • opieka nad pracowniami i salami dydaktycznymi jednostki
 • uczestnictwo w Komisjach Nauki, Dydaktycznych, Rekrutujących, Doktorskich wspomagających prace jednostki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-09

Kandydat powinien posiadać dyplom magistra nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka i stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia oraz być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu żywienia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących: epidemiologii żywieniowej, metodologii badań żywieniowych, interwencyjnych badań żywieniowych, żywienia osób starszych.

Oczekiwania:

 • udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, minimum 9 publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR, opublikowanych w latach 2019-2023 o wskaźniku Impact Factor co najmniej 50,0
 • udokumentowane doświadczenie międzynarodowe i współpracę z ośrodkami zagranicznymi
 • minimum 4-letnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu różnych aspektów żywienia człowieka; dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z żywienia osób starszych, epidemiologii żywienia, metodologii badań żywieniowych
 • odbycie szkoleń/kursów z zakresu żywienia człowieka, w tym żywienia osób starszych oraz zaawansowanych metod statystycznych wykorzystywanych w badaniach epidemiologicznych
 • doświadczenie w zastosowaniu zaawansowanych metod w badaniach epidemiologicznych (w tym metod statystycznych)
 • odbycie szkoleń/kursów z zakresu przygotowywania publikacji naukowych
 • udokumentowane doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach międzynarodowych
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie programów MS OFFICE, programów statystycznych (STATISTICA, STATA) oraz program do oceny wartości odżywczej jadłospisów (DIETA 6,0)

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • udział w pracach badawczych
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • promotorstwo prac dyplomowych
 • udział w działaniach organizacyjnych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-05

Oczekiwania:

 • Posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie weterynaria, dietetyka, lub pokrewnej
 • Posiada udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR
 • Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dietetyki, fizjologii (fizjologii zwierząt)
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Posiada doświadczenie w stosowaniu metod badawczych z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej, dietetyki
 • Posiada dobrą znajomość języka angielskiego umożliwiającą samodzielne pisanie prac naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku oraz czynne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukow
 • działalność organizacyjna
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z dietetyką weterynaryjną oraz fizjologią zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sztucznej Inteligencji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień doktora nauk technicznych lub otwarty przewód doktorski
 • Posługuje się biegle językiem polskim (na poziomie co najmniej C1)
 • Posługuje się biegle językiem angielskim (na poziomie co najmniej B2)
 • Posiada minimum 1 publikacje indeksowaną w bazie Scopus/WoS w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub potwierdzenie przyjęcia publikacji w czasopiśmie indeksowanym przez bazy Scopus/WoS
 • Uzyskała pozytywną opinię wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych; osoby z zewnątrz – pozytywną opinię komisji za referat wygłoszony w Instytucie/Katedrze
 • Posiada doświadczenie w zakresie stosowania metod sztucznej inteligencji
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z informatyką

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat jest magistrem matematyki lub informatyki
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych
 • posługuje się językiem polskim
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień naukowy doktora
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych
 • posługuje się językiem polskim
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • posiada dorobek publikacyjny: co najmniej 4 publikacje naukowe, które ukazały się w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w wykazie MNiSW
 • doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym lub złożenie wniosku w konkursie do instytucji finansujących badania o wartości co najmniej 50 000 zł
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Informatycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień naukowy doktora
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów informatycznych
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • dorobek publikacyjny: co najmniej 4 publikacje naukowe, które ukazały się w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w wykazie MEiN
 • kierownictwo projektem badawczym lub złożenie wniosku w konkursie do instytucji finansujących badania
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-30

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Informatycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień magistra nauk technicznych
 • wykazał zainteresowanie naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Centrum Immunoterapii Komórkowych SGGW w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

Oczekiwania:

 • dobra ogólna znajomość zagadnień z zakresu biologii komórki, fizjologii, biologii komórki nowotworowej, immunologii, patofizjologii
 • dobra znajomość technik biologii molekularnej, cytometrii przepływowej, mikroskopii konfokalnej
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego (na poziomie C1)
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, BioRender, FlowJo, GraphPadumiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Potrzeba zatrudnienia w Katedrze Dietetyki osoby z doświadczeniem dydaktycznym i analitycznym w zakresie dietetyki oraz metabolomiki związana jest z zakresem dydaktycznym na kierunkach Dietetyka oraz Żywienie Człowieka i Ocena Żywności jak również z realizacją w Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka następujących projektów: NCN OPUS, KGHM Polska Miedź oraz projektu siedmioletniego – European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals, initiative of the European Union (EU).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora z jednego z wymienionych kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, biologia, diagnostyka laboratoryjna
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • doświadczenie i brak przeciwwskazań do pracy w laboratorium analitycznym
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • uczestnictwo w realizacji projektów naukowych realizowanych w Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka (analizy laboratoryjne, zbieranie materiału biologicznego itp.)
 • działalność naukowa związana z aplikowaniem o projekty naukowe, przygotowywanie publikacji
 • pogłębianie wiedzy z zakresu nowoczesnych technik analitycznych z wykorzystaniem chromatografii i spektrometrii mas

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chemii budowlanej, materiałów budowlanych oraz przedmiotów pokrewnych związanych z zastosowaniem chemii w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu chemii budowlanej,
 • doświadczenie praktyczne w prowadzeniu laboratoryjnych prac naukowo-badawczych, w szczególności z zakresu badań betonu, materiałów odpadowych oraz remediacji środowiska gruntowo-wodnego,
 • widoczna aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym; w tym mile widziane odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu chemii budowlanej, materiałów budowlanych oraz przedmiotów pokrewnych związanych z zastosowaniem chemii w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu chemii budowlanej,
 • prowadzenie laboratoryjnych prac naukowo-badawczych, w szczególności z zakresu badań betonu, materiałów odpadowych oraz remediacji środowiska gruntowo-wodnego,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji