Uniwersytet Łódzki - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Łódzki
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Łódzki gettyimages.com/fizkes
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Łódzki. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Łódzki - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-28

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Malarstwa i Rzeźby. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 16.01.2024.

Oczekiwania:

 • Doktorat z obszaru nauk humanistycznych, w dyscyplinie: historia lub historia sztuki
 • Dorobek naukowy w zakresie historii ubioru oraz metod udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnościami
 • Ze względu na profil badawczy Katedry i realizowane zadania dydaktyczne poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w problematyce rozwoju sztuki oraz mody w regionie łódzkim, a także posiadający doświadczenie w realizacji projektów mających na celu upowszechnianie wiedzy o sztuce wśród osób z niepełnosprawnościami
 • Opublikowany w ciągu ostatnich dwóch lat artykuł w wysoko punktowanym czasopiśmie (min. 140 pkt) z listy MEiN
 • Udokumentowane doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych (Horyzont, NCBiR)
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu i organizacji zajęć terenowych dla studentów historii sztuki
 • Ukończenie kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego
 • Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, ażeby przyszły adiunkt mógł publikować swoje artykuły w czasopismach anglojęzycznych, wygłaszać referaty na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzić zajęcia dla studentów w tym języku
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Uczestnictwo w konferencjach naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych)

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii sztuki (w szczególności ubioru oraz sztuki użytkowej od XIX w.) oraz metod udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnościami
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z historii sztuki nowoczesnej, historii ubioru oraz metod udostępniania jej osobom z niepełnosprawnościami
 • Prowadzenie zajęć terenowych dla studentów
 • Uczestniczenie w życiu organizacyjnym Katedry Historii Malarstwa i Rzeźby

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-28

ekologia molekularna, ekologia behawioralna, genetyka populacyjna, immunologia, ornitologia

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria i posiadać: stopień naukowy doktora nauk biologicznych uznawany w Polsce; poparte publikacjami doświadczenie naukowe z dziedziny ekologii molekularnej, ekologii behawioralnej, genetyki populacyjnej, immunologii oraz ornitologii; całkowity dorobek publikacyjny obejmujący publikacje ≥100 pkt. MEiN dające łącznie ≥300 pkt. MEiN, w tym co najmniej jedną publikację ≥100 pkt. MEiN w roli pierwszego kub korespondującego autora; doświadczenie w prowadzeniu i współprowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczeń laboratoryjnych) z zakresu nauk ekologicznych i genetycznych; biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie; dobrą znajomość zaawansowanych narzędzi statystycznych i bioinformatycznych oraz technik laboratoryjnych; umiejętność pracy z dzikimi zwierzętami, w tym doświadczenie z inwazyjnym pobieraniem materiału biologicznego od zwierząt; udokumentowaną umiejętność aplikacji o fundusze na badania naukowe (min. 1 aplikacja o grant na szczeblu ogólnokrajowym).

Obowiązki:

 • Kandydat jest zobowiązany do: wypełniania obowiązków zgodnie ze strategią Uczelni i Wydziału; prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz opracowywanie materiałów do zajęć; dbałości o wysoką jakość kształcenia; prowadzenia i uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwania środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; rozpowszechniania wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; realizacji międzynarodowej mobilności w celach badawczych; wykazywania inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki; wypełniania innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków organizacyjnych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydzial Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Bezkręgowców
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-27

konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych

Oczekiwania:

 • Posiadanie uznawanego w Polsce stopnia naukowego doktora nauk biologicznych lub ściśle pokrewnych
 • Posiadanie istotnych osiągnięć w postaci ponad 100 prac z biologii i ekologii ryb opublikowanych w czasopismach z listy JCR
 • Wykazanie się prowadzeniem badań w co najmniej trzech krajach.
 • Wykazanie się kierowaniem lub koordynowaniem grantów międzynarodowych
 • Przedstawienie planu ambitnych badań w UŁ.

Obowiązki:

 • Od kandydata oczekuje się aplikowania o granty badawcze w konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
 • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports.
 • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • Realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych
 • Wykazywanie inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki.
 • Inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łodź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-28

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 16.01.2024

Oczekiwania:

 • Magisterium z obszaru nauk humanistycznych, w dyscyplinie: historia
 • Dorobek naukowy w zakresie historii Polski po II wojnie światowej, a zwłaszcza publikacje w czasopismach punktowanych z listy MNiSW
 • Udokumentowane uczestnictwo w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych)
 • Ze względu na profil badawczy Katedry i realizowane zadnia dydaktyczne poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w problematyce dziejów politycznych i społecznych Polski po II wojnie światowej, w tym polityce zagranicznej PRL i III RP oraz historii Łodzi i regionu, aby kandydat mógł prowadzić zajęcia dydaktyczne obejmujące dzieje Polski po 1945 r. oraz tematykę związaną ze specjalnością turystyczną
 • Pożądana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, ażeby przyszły asystent mógł publikować swoje artykuły w czasopismach anglojęzycznych, wygłaszać referaty na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzić zajęcia dla studentów w tym języku
 • Potrzeby badawcze, w tym tematyka miejsca powojennej Polski w Europie Środkowo-Wschodniej, wymagają także od kandydata znajomości w stopniu co najmniej podstawowym języka niemieckiego lub rosyjskiego
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych z historii Polski po 1945 r.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym na specjalności turystycznej
 • Uczestniczenie w życiu organizacyjnym Katedry Historii Polski i Świata po 1945 r.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filologiczny, Katedra Dramatu i Teatru
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-12

konkurs na stanowisko asystenta

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii lub nauki o sztuce uczelni polskiej
 • specjalizacja oraz posiadaniedorobek naukowy w zakresie badań teatralnych, badań nad sztuką współczesną;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie historii teatru i dramatu, teatru i dramatu współczesnego, badań nad performatyką, teatrem muzycznym (minimum 1 rok);
 • posiadanie ogólnejwiedzy na temat prowadzenia badań naukowych
 • biegla znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

Obowiązki:

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN,
 • w zakresie pracy dydaktycznej - prowadzenie zajęć na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk (m.in. praktycznych warsztatów, konwersatoriów dot. współczesnego teatru i dramatu, seminariów licencjackich),
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz katedry, instytutu i wydziału,
 • obecność przez co najmniej trzy dni robocze w Łodzi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Pracownia Biobank
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-09

OPIS STANOWISKA: Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki zatrudni bioinformatyka do realizacji celów badawczych projektów naukowych i naukowo komercyjnych realizowanych w Pracowni Biobank. Praca będzie polegać na analizie danych z sekwencjonowania i genotypowania DNA, analizach genetycznych, analizach polimorfizmów człowieka i ich związków z określoną cechą bądź chorobą. Pracownik będzie zobowiązany do pisania i publikowania artykułów w wysoko punktowanych czasopismach, składania aplikacji grantowych oraz będzie zaangażowany w działalność promocyjną Wydziału BiOŚ (warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, festyny naukowe i inne).

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać: Stopień naukowy magistra nauk ścisłych i przyrodniczych 500 punktów z publikacji ≥ 100 pkt MEiN

Obowiązki:

 • ‒ prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; ‒ pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; ‒ rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; ‒ aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; ‒ wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez bezpośredniego przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-08

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 18.12.2023 r. Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Oczekiwania:

 • stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie historia
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru historii Polski XIX w., dziejów Łodzi, historii miast udokumentowane w postaci publikacji naukowych
 • udział w projektach badawczych z zakresu historii
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym
 • doświadczenie współpracy z instytucjami kultury i nauki
 • umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej
 • zdolności interpersonalne

Obowiązki:

 • wypełnianie obowiązków zgodnie ze strategią Wydziału i Uczelni
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
 • publikowanie wyników badań w prestiżowych czasopismach naukowych dla dyscypliny
 • realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
 • organizowanie i udział w akcjach promocyjnych na rzecz Uczelni i Wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-08

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 18.12.2023 r. Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dyscyplinie archeologia
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru archeologii później starożytności
 • udział w projektach badawczych z zakresu archeologii lub kierowanie takimi projektami
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach naukowych oraz ich komitetach organizacjyjnych
 • znajomość przynajmniej jednego (najlepiej dwóch) języka obcego, w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym
 • doświadczenie współpracy z instytucjami kultury
 • umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz motywacja do pracy naukowo-dydaktycznej
 • zdolności interpersonalne

Obowiązki:

 • Wypełnianie obowiązków zgodnie ze strategia Wydziału i Uczelni
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
 • Publikowanie wyników badań w prestiżowych czasopismach naukowych dla dyscypliny
 • Realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
 • Organizowanie i udział w akcjach promocyjnych na rzecz Uczelni i Wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-08

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 18.12.2023 r. Zastrzeżenie – Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie historia
 • doświadczenie w prowadzeniu badań historycznych, potwierdzone publikacjami naukowymi oraz wystąpieniami na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z dydaktyki historii i dydaktyki wiedzy o społeczeństwie
 • doświadczenie w organizowaniu i nadzorowaniu przedmiotowych i psychologiczno-pedagogicznych nauczycielskich praktyk dla studentów (zarówno śródrocznych, jak i ciągłych)
 • doświadczenie w realizacji projektów dydaktycznych
 • biegłe posługiwanie się językiem angielskim (co najmniej na poziomie C1), tak aby publikować artykuły w anglojęzycznych czasopismach naukowych, prezentować referaty na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzić zajęć dla studentów w tym języku
 • minimum 10-letni staż pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym jako nauczyciel historii
 • minimum stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich wyników poprzez publikowanie tekstów naukowych i udział w konferencjach naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów, zwłaszcza specjalności nauczycielskiej (w języku polskim i angielskim)
 • organizacja i nadzór nad nauczycielskimi praktykami studenckimi śródrocznymi i ciągłymi
 • udział w pracach organizacyjnych i działaniach na rzecz popularyzacji nauki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: profesor wizytujący

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-11-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-08

konkurs na stanowisko profesora wizytującego

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu chemii, w szczególności krystalografii, chemii obliczeniowej (artykuły naukowe, monografie, uczestnictwo w konferencjach naukowych), wskazujący na możliwość naukowego rozwoju;
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej w jednostce naukowej poza granicą Pol-ski
 • artykuły naukowe opublikowane w renomowanych czasopismach zagranicznych z listy JCR o tematyce związanej z krystalografią, chemią teoretyczną lub fizyczną. Wskazane jest, aby kan-dydat/kandydatka był/była wiodącym współautorem publikacji i miał/miała dominujący udział w wykonywaniu części eksperymentalnej oraz opracowaniu wyników publikacji. Dodatkowym atutem będzie, jeśli kandydat/kandydatka występuje jako autor korespondencyjny w publika-cjach naukowych.
 • czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, preferowany udział w formie referatów;
 • biegła w mowie i piśmie znajomość języka angielskiego
 • Przewiduje się, że kandydat będzie prowadził badania z wykorzystaniem dyfraktometru rent-genowskiego lub lokalnych komputerów dużej mocy. Zatem doświadczenie w pracy na któ-rymś z tego typu urządzeń będzie dodatkowym atutem.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w renomowanych pismach o zasięgu międzynarodowym
 • starania o środki na badania poza uniwersytetem
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Zakładu i Wydziału,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

Praca będzie polegać na prowadzeniu działalności naukowej, obejmującej pracę koncepcyjną i laboratoryjną oraz działalności dydaktycznej. Ponadto, praca polegać będzie na podejmowaniu działań na rzecz Wydziału i Uczelni (promocja, organizacja wydarzeń, udział w komisjach).

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać: stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnych uznawany w Polsce; udokumentowany dorobek naukowy z zakresu biologii roślin w postaci publikacji w uznanych międzynarodowych czasopismach: 300 pkt. MEiN z publikacji JCR ≥ 100 pkt. lub patentów, w tym co najmniej jednej publikacji ≥ 100 pkt. MEiN w roli pierwszego autora lub autora korespondencyjnego; dobrą znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie fizjologii i biochemii roślin oraz biologii stresu roślin; doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności w badaniach biologii roślin na poziomie fizjologicznym, biochemicznym i molekularnym; dobrą znajomość metod analizy aktywności metabolicznej komórki roślinnej w warunkach in vivo i in vitro; umiejętność analizy danych przy pomocy narzędzi matematyczno-statystycznych; gotowość do pozyskiwania środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; gotowość do realizacji międzynarodowej mobilności w celach badawczych; biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu zaawansowanym umożliwiającym prowadzenie konwersacji oraz przygotowanie publikacji naukowych;

Obowiązki:

 • wypełnianie obowiązków zgodnie ze strategią Wydziału i Uczelni, - przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, - opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć, - prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, - pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym, - publikowanie wyników badań w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports, - realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych, - aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, - organizowanie i udział w akcjach promocyjnych na rzecz Uczelni i Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Katedra Ekofizjologii Roślin
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-01

Katedra prowadzi badania w zakresie ekofizjologii, fizjologii, biochemii i biotechnologii roślin na wszystkich poziomach ich organizacji (testy fizjologiczne, cytologiczne, biochemiczne, biologia molekularna roślin). Prowadzimy adekwatne zajęcia akademickie na studiach I, II i III stopnia, na kierunkach: Biologia, Biotechnologia, Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne oraz EkoMiasto.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria i posiadać: dyplom doktorski w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych, uznawany w Polsce (lub stosowne zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora); udokumentowany dorobek naukowy z zakresu biologii, w postaci publikacji w uznanych międzynarodowych czasopismach; co najmniej 300 pkt. MEiN za publikacje ≥ 100 pkt. MEiN, w tym w co najmniej jednej publikacji za 100 pkt. MEiN w roli pierwszego autora i/lub autora korespondującego; wolę uczestniczenia w badaniach dotyczących regulacji wzrostu i rozwoju roślin, ich odporności i adaptacji do warunków stresowych – prowadzonych na różnych poziomach organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod biologii eksperymentalnej. Atutem będzie znajomość: technik z zakresu kultur tkankowych i komórkowych (hodowle in vitro), biochemicznych metod analizy materiału roślinnego (m.in. enzymatycznych, histochemicznych, rozdziałów HPLC), technik biologii molekularnej; dobrą znajomość języka angielskiego; ze względu na obowiązek dydaktyczny, od Kandydata oczekuje się podstawowej wiedzy w obszarze: fizjologii, biochemii i biotechnologii roślin, jak również gotowości do prowadzenia laboratoryjnych zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad pracami dyplomowymi; ze względu na obowiązki dydaktyczne, a także administracyjne w Katedrze, Kandydat będący obcokrajowcem musi władać językiem polskim, zarówno w piśmie jak i w mowie; atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów krajowych i/lub międzynarodowych oraz udokumentowany naukowy staż zagraniczny. Od kandydata oczekuje się profesjonalizmu, zaangażowania, kreatywności, umiejętności pracy w zespole.

Obowiązki:

 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW BADAWCZYCH: ‒ prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; ‒ pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych; ‒ rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie ich w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; ‒ udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); ‒ realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych. ‒ doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego; ‒ wypełnianie ww. obowiązków oraz innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, zgodnych ze strategią Uczelni i Wydziału. ZAKRES OBOWIĄZKÓW DYDAKTYCZNYCH: ‒ prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych; ‒ udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; ‒ opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; ‒ prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; ‒ podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; ‒ dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; ‒ wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-12-08

konkurs na stanowisko adiunkta

Oczekiwania:

 • Kandydat/kandydatka na ww. stanowisko powinien/powinna spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 wraz ze zm.)
 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych (specjalność chemia organiczna lub metaloorganiczna).
 • Maksimum 8 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk chemicznych.
 • Udokumentowana publikacjami (publikacje proszę załączyć do dokumentacji) znajomość syntezy organicznej w aspekcie planowania i przeprowadzania reakcji organicznych w skali laboratoryjnej.
 • Praktyczna znajomość spektroskopowych metod badawczych stosowanych w chemii organicznej (NMR, IR, MS, UV/Vis).
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2.
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców).
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej.
 • Biegła znajomość obsługi komputera (programy pakietu MS Office) oraz programów specjalistycznych (ChemDraw, TopSpin).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Kreatywność, zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność.

Obowiązki:

 • w zakresie pracy dydaktycznej obowiązki kandydata obejmują prowadzenie zajęć z zakresu chemii organicznej,
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Katedry Chemii Organicznej oraz Wydziału Chemii,
 • w zakresie działalności naukowej obowiązki Kandydata/Kandydatki obejmują prowadzenie badań naukowych w zakresie chemii metaloorganicznej, redakcja publikacji oraz projektów grantowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Oczekiwania:

 • Posiadanie tytułu magistra psychologii
 • Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych lub nauk o zdrowiu
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań w paradygmacie korelacyjnym i/lub eksperymentalnym, udokumentowane publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych
 • Zainteresowania z zakresu psychologii klinicznej i/lub psychologii różnic indywidualnych;
 • Dobra znajomość statystyki i posługiwanie się programami do statystycznej analizy danych (np. SPSS, Statistica, R etc.);
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację działalności naukowej w międzynarodowych zespołach badawczych
 • Doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne - np. prowadzenie zajęć, warsztatów, uczestnictwo w organizacji wydarzeń o charakterze naukowym lub popularyzującym naukę, opieka nad studentami.
 • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegła znajomość tego języka w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
 • Praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Oczekiwania:

  1. Posiadanie tytułu magistra psychologii
  1. Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych, medycznych lub nauk o zdrowiu;
  1. Wykazanie się zainteresowaniami z zakresu psychologii zdrowia
  1. Sprecyzowane plany badawcze dotyczące aktualnych problemów psychologii zdrowia
  1. Doświadczenie badawcze, udokumentowane publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych
  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym i wyższym;
  1. Znajomość zaawansowanej statystyki i obsługa programów statystyczne (SPSS, JASP, R, itp.)
  1. Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
  1. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegłe władanie językiem polskim w mowie i piśmie.

Obowiązki:

  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • 2.Terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
  1. Udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  1. Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych
  1. Opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
  1. Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
  1. Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
  1. Przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo;
  1. Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
  1. Zapewnianie jakości kształcenia, wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
  1. Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
  1. Praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Łódzki: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
 • Wydział: Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-10-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-01-05

REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO w Zakładzie Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Oczekiwania:

  1. Tytuł magistra psychologii i stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych lub nauk o zdrowiu w dyscyplinie psychologia
  1. Zainteresowania naukowe dotyczące problematyki psychologii osobowości i różnic indywidualnych
  1. Publikacje w renomowanych i znaczących w obiegu naukowym czasopismach polskich i zagranicznych
  1. Doświadczenie w przygotowywaniu, składaniu i realizacji projektów, kierowaniu projektami badawczymi i pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych
  1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim na kierunku psychologia oraz doświadczenie promotora prac magisterskich i doktorskich.

Obowiązki:

  1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.);
  1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;
  1. Przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
  1. Dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienie oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje
od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji