Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Uniwersytet Warszawski

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Warszawski
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Warszawski gettyimages.com/ijeab
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Warszawski. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Warszawski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-28

Post-doc zatrudniony na stanowisku adiunkta będzie realizował zadania w ramach projektu NCN Opus: „Od badania procesów zachodzących w sensorach jonoselektywnych w warunkach prądowych z wykorzystaniem fluorymetrii – do jonoselektywnej spektrofluoroelektrochemii”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Michalska- Maksymiuk.

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk w zakresie nauk przyrodniczych, preferowany w zakresie chemii uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (zgodnie z wymogami NCN)
 • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • doświadczenie w pracy naukowej, w tym eksperymentalnej, udokumentowane publikacjami naukowymi
 • umiejętność pracy zespołowej
 • doświadczenie w dziedzinie elektrochemii i/lub metod spektroskopowych (UV-Vis, fluorymetria), szczególnie w wykorzystaniu metod elektrochemicznych/ spektroskopowych do konstrukcji/ badania/ stosowania sensorów, poświadczone publikacjami naukowymi w czasopismach z „listy filadelfijskiej”
 • doświadczenie w wykorzystaniu technik komputerowych do rejestracji i przetwarzania danych eksperymentalnych

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej w tym badań eksperymentalnych związanych z realizacją projektu – a zwłaszcza otrzymywanie i badanie układów, w tym nanostrukturalnych, o aktywności elektrochemicznej i optycznej
 • otrzymywanie i badanie sensorów jonowych wykorzystujących opracowane układy, w tym badania korelacji sygnałów elektrochemicznych i optycznych,
 • opis teoretyczny obserwowanych procesów, monitorowanie literatury naukowej z zakresu projektu
 • udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-15

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z Kierownikiem Projektu ogłaszają otwarcie konkursu na stanowisko doktoranta w Laboratorium Modelowania Biomolekularnego – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: From ancestral peptides to contemporary proteins: folding and stability of protein building blocks Kierownik projektu: dr Piotr Setny Numer konkursu: CeNT-26.4-2023 Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.

Oczekiwania:

 • basic knowledge of Linux operating system and scripting language (e.g. Python, Perl)
 • good knowledge of English
 • previous experience with molecular modelling would be welcome, although it is not strictly necessary
 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the National Science Centre for Sonata Bis 10 grant.
 • MSc degree in physics, chemistry, biology or related discipline. The MSc degree should be obtained before the date of starting work in the project.
 • Confirmed status of a PhD student in Poland (on the date of starting work in the project at the latest).

Obowiązki:

 • setting up and conducting molecular dynamics simulation
 • developing custom analysis methods
 • preparing scientific presentations and manuscript drafts
 • participating in seminars and conferences

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-22

Oczekiwania:

  1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: - ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; - Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS-20 (LAP)
  1. Kandydat musi posiadać stopień doktora nauk chemicznych, nauk fizycznych, materiałoznawstwa, nanotechnologii lub pokrewnych;
  1. Kandydat powinien posiadać:  doświadczenie zawodowe w dziedzinie chemii obliczeniowej;  doskonałe umiejętności komunikacji ustnej/pisemnej w języku angielskim;  dobrą znajomość symulacji systemów niskowymiarowych i doświadczenie w podejściu do symulacji wieloskalowych (tj. MD, CG, QM/MM, QM).
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie. Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Obowiązki:

  1. Symulacje MD materiałów niskowymiarowych
  1. obliczenie ab initio właściwości absorpcyjnych/emisyjnych składników zespołu
  1. Obliczenia QM/MM i analiza właściwości optoelektronicznych i transportowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-20

Wybrany kandydat dołączy do zespołu badawczego realizującego projekt SONATA 18 pt. „Modyfikowane (oligo)nukleotydy do foto-kontrolowanej manipulacji mRNA” (2022/47/D/ST4/00386), finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest opracowanie i scharakteryzowanie narzędzi molekularnych pozwalających na czasowo-przestrzenną manipulację cząsteczkami informacyjnego RNA (mRNA) za pomocą światła. Badacz będzie zaangażowany w badanie właściwości biofizycznych i biochemicznych modyfikowanych cząsteczek RNA w warunkach in vitro oraz w modelach komórkowych. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie biofizyki, biologii molekularnej, chemii organicznej/medycznej lub pokrewnych dziedzin
 • Płynna znajomość języka angielskiego oraz zainteresowaniem biologią nukleotydów i mRNA
 • Pożądane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z preparatami białkowymi i/lub RNA
 • Istotny w ocenie kandydata będzie jego dorobek publikacyjny, w szczególności związany z tematyką projektu
 • Dobre umiejętności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • Enzymatyczna synteza modyfikowanych cząsteczek RNA
 • Ekspresja i oczyszczanie białek wiążących mRNA
 • Identyfikacja produktów reakcji fotochemicznych
 • Przygotowanie próbek do badań proteomicznych
 • Charakteryzacja koniugatów mRNA w modelach komórkowych
 • Raportowanie otrzymanych wyników
 • Przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-20

Zapraszamy do składania zgłoszeń naukowców posiadających udokumentowane doświadczenie w biochemii białek, fizjologii roślin, bioremediacji i/lub spektroskopii. Kandydaci powinni posiadać tytuł doktora2 w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej, fizjologii roślin lub pokrewnej dyscypliny. Powinni oni wykazać się wiedzą w dziedzinach fizjologii i biochemii komórkowej, wnikliwością badawczą oraz udokumentowanymi umiejętnościami technicznymi w zakresie charakterystyki biochemicznej, spektroskopowej i/lub proteomicznej komórek eukariotycznych. Pożądane będzie posiadanie potwierdzonego doświadczenia praktycznego w zakresie mikroskopii konfokalnej. Dodatkowe fundusze są dostępne na udział w odpowiednich warsztatach oraz międzynarodowych konferencjach i stażach naukowych.

Oczekiwania:

 • Kandydaci na staż podoktorancki powinni posiadać stopień doktora lub jego odpowiednik z dziedziny biochemii, biofizyki, biologii molekularnej lub pokrewnej dyscypliny. Stopień doktora powinien być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie;
 • dostarczyć listę publikacji i streszczeń konferencyjnych;
 • wykazać się wyjątkową kreatywnością i umiejętnością rozwiązywania problemów badawczych; skrupulatnością w pracy doświadczalnej, dokładnym prowadzeniem dokumentacji laboratoryjnej, a także silną etyką pracy i determinacją w szybkiej realizacji celów badawczych.

Obowiązki:

 • Wybrany w drodze konkursu wnioskodawca przeprowadzi biochemiczną, mikroskopową i spektroskopową charakterystykę aparatu fotosyntetycznego oraz transporterów membranowych w dwóch gatunkach mikroglonów Cyanidiales poddanych działaniu metali ciężkich i wysokiej zawartości soli

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-01
 1. Genomics data analysis for iBLESS, ChIA-PET, ChIA-Drop, Hi-C and HiChIP experimental data; 2. Three-dimensional computational modeling using ChIA-PET, ChIA-Drop, Hi-C and HiChIP experimental data; 3. Statistical analysis of epigenomic data, ATAC-seq, ChIP-seq, RNAseq experimental data; 4. Analyzing the simulations results, formulating biophysical hyphothesis; 5. Commitment and full-time effort to the project; 6. Initiative in identifying and resolving problems relating to the research; 7. Management of his or her work efficiently and increase the visibility through the publications; 8. Active participation in weekly lab meetings, scientific seminars and international conferences; 9. Publications and individual Young Researchers grants preparation

Oczekiwania:

 • MSc degree in molecular biology, biophysics, bioinformatics or related discipline. The MSc degree should be obtained before the date of employment in the project. We can wait till MSc thesis defense, if needed;
 • Confirmed status of a PhD student on the day of starting the work in the project. We can wait till PhD student status is acquired, if needed;
 • Excellent knowledge of English;
 • Team work skills and experience;
 • Documented experience with the whole genome sequence data, epigenomic and 3D genomics dataset;
 • Bioinformatics and biological knowledge of chromatin-related genomics: DNA sequencing, epigenomics, RNAseq, ATAC-seq data analysis, HiC, HiChIP, ChIA-PET, iBLESS;
 • Priority will be given to candidates with expertise relevant to the OPUS project and in agreement with the general profile of the laboratory. Preliminary work done by applicant in the context of 3DGenomics will be treated as the strong asset;
 • Essential requirements cover the ability to work in collaboration with others, within a large research team, performing several parallel scientific tasks, independent thinking and finally the ability to deliver publishable results;
 • Needed the highly motivated individuals willing to work in an interdisciplinary environment under stress and with strict deadlines.

Obowiązki:

 • Genomics data analysis for iBLESS, ChIA-PET, ChIA-Drop, Hi-C and HiChIP experimental data;
 • Three-dimensional computational modeling using ChIA-PET, ChIA-Drop, Hi-C and HiChIP experimental data;
 • Statistical analysis of epigenomic data, ATAC-seq, ChIP-seq, RNAseq experimental data;
 • Analyzing the simulations results, formulating biophysical hyphothesis;
 • Commitment and full-time effort to the project;
 • Initiative in identifying and resolving problems relating to the research;
 • Management of his or her work efficiently and increase the visibility through the publications;
 • Active participation in weekly lab meetings, scientific seminars and international conferences;
 • Publications and individual Young Researchers grants preparation

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-12
 1. Symulacje MD materiałów niskowymiarowych 2. obliczenie ab initio właściwości absorpcyjnych/emisyjnych składników zespołu 3. Obliczenia QM/MM i analiza właściwości optoelektronicznych i transportowych.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: - ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; - Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS-20 (LAP)
 • Kandydat musi posiadać stopień doktora nauk chemicznych, nauk fizycznych, materiałoznawstwa, nanotechnologii lub pokrewnych;
 • Kandydat powinien posiadać: - doświadczenie zawodowe w dziedzinie chemii obliczeniowej; - doskonałe umiejętności komunikacji ustnej/pisemnej w języku angielskim; - dobrą znajomość symulacji systemów niskowymiarowych i doświadczenie w podejściu do symulacji wieloskalowych (tj. MD, CG, QM/MM, QM). Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie. Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Obowiązki:

 • Symulacje MD materiałów niskowymiarowych
 • obliczenie ab initio właściwości absorpcyjnych/emisyjnych składników zespołu
 • Obliczenia QM/MM i analiza właściwości optoelektronicznych i transportowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, samozatrudnienie (B2B), umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-15

SOB/D110/2023/1/PA/60-0936216 Warunki zatrudnienia Wybrany kandydat/ka zostanie zatrudniony/a na pełen etat na czas określony na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 12 miesięcy), rozpoczynający się pomiędzy 1 listopada 2023 r. a 1 marca 2024 r. – do ustalenia z wybranym kandydatem. Wynagrodzenie na stanowisku wynosi ok. 10000 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze ok. 7500 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe). Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrany kandydat/ka będzie pracować nad zagadnieniami z przecięcia strukturalnej teorii grafów, projektowania algorytmów i logiki w informatyce.

Oczekiwania:

 • Oczekujemy, że kandydat/ka w momencie zatrudnienia będzie posiadał/a stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyka lub informatyka (lub równoważne uprawnienia uzyskane zagranicą), oraz będzie miał/a doskonałe przygotowanie w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin:  strukturalna teoria grafów;  projektowanie i analiza algorytmów; lub  automaty i logika.
 • Doświadczenie badawcze w następujących tematach będzie dodatkowym atutem:  algorytmy parametryzowane;  schematy aproksymacyjne w grafach planarnych;  algorytmy w klasach grafów;  dynamiczne struktury danych;  algorytmy dla problemu sprawdzania modelu;  teoria modeli, zwłaszcza skończona teoria modeli lub teoria stabilności;  teoria minorów;  strukturalna teoria grafów rzadkich (pojęcia ograniczonej ekspansji i nigdzie-gęstości);  dekompozycje drzewiaste, w szczególności szerokość drzewiasta i klikowa
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zm.)

Obowiązki:

 • Projekt BOBR ma na celu badanie dekompozycji grafów i ich zastosowań w projektowaniu efektywnych algorytmów, w szczególności dla problemów pochodzących z teorii grafów i z teorii modeli skończonych. Badania w projekcie będą się koncentrować na następujących czterech kierunkach:
  1. Grafy rzadkie i strukturalnie rzadkie: będziemy badać abstrakcyjne pojęcia rzadkości w grafach (ograniczona ekspansja i nigdzie-gęstość) w celu zrozumienia implikowanej przez nie struktury i wykorzystania jej do projektowania efektywnych algorytmów. Będziemy również pracować nad konstrukcją strukturalnej teorii grafów gęstych o prostej strukturze, bazującą na osiągnięciach teorii grafów rzadkich i sięgającą do teorii stabilności.
  1. Dynamiczne parametryzowane struktury danych: Zastosujemy koncepcję parametryzacji do systematycznego badania struktur danych dla dynamicznych problemów parametryzowanych w grafach
  1. Algorytmy w grafach planarnych: Będziemy projektować nowe algorytmy parametryzowane i aproksymacyjne dla problemów w grafach planarnych, skupiając się na łączeniu technik z tych dwóch dziedzin.
  1. Algorytmy w dziedzicznych klasach grafów: Będziemy badać strukturalne własności w klasach grafów zdefiniowanych poprzez wykluczanie indukowanych podgrafów, w celu opracowywania efektywnych algorytmów parametryzowanych, aproksymacyjnych i dokładnych działających dla grafów z takich klas.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-11

Oczekiwania:

 • praktyczne doświadczenie w syntezie, funkcjonalizacji i sieciowaniu polisiloksanów, silseskwioksanów i żywic
 • wiedza na temat stabilności termicznej, przewodności i innych właściwości fizycznych materiałów polimerowych
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność przygotowywania manuskryptów

Obowiązki:

 • Realizacja zadań badawczych w projekcie „Inteligentne materiały pasywne zdolne do grzania lub chłodzenia do temperatur odmiennych od otoczenia bez dodatkowego zasilania:”
 • wytwarzanie funkcjonalizowanych polisiloksanów i silseskwioksanów oraz opcjonalnie żywic
 • udział w opracowywaniu związków polimerowych oraz opartych na polimerach nano- i mikrostruktur 3D o pożądanych właściwościach radiacyjnych (optycznych), mechanicznych i termicznych
 • charakteryzowanie właściwości optycznych, termicznych i mechanicznych materiałów
 • współpraca z doktorantami zatrudnionymi w projekcie oraz z partnerami projektu
 • przygotowywanie publikacji, raportów, prezentacji konferencyjnych, itp.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-31

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie fizyki wysokich energii lub pokrewnej wymagany przed data podpisania umowy
 • doświadczenie w analizie danych w dziedzinie fizyki wysokich energii lub pokrewnej
 • umiejętność programowania w językach C++ i Python
 • doświadczenie we współpracy w dużym projekcie badawczym
 • stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy dla osoby, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie (w przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich). Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • osoba przewidziana do zatrudniania na stanowisku typu post-doc musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
 • zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Obowiązki:

 • zrozumienie i stosowanie algorytmów do oscylacji: neutrin atmosferycznych, neutrin z wiązki T2K,
 • opracowanie nowego algorytmu identyfikacji leptonu tau w oparciu o techniki uczenia maszynowego, zastosowanie nowego algorytmu selekcji leptonu tau do analizy oscylacji neutrin atmosferycznych celem polepszenia czułości na hierarchie mas neutrin,
 • oszacowanie różnych źródeł niepewności systematycznych wymaganych w analizie,
 • pomoc w koordynacji pracy doktoranta, dla którego jest przewidziane stypendium w ramach tego projektu.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-11

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. zm.). Poszukujemy kandydata na pracownika naukowego do projektu NCN pt. „Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych” nr UMO-2022/46/A/ST7/00238 realizowanego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę do 48 miesięcy, nie dłużej niż do 13.04.2027. W przypadku przedłużenia projektu, możliwe przedłużenie zatrudnienia.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, preferowany doktorat z nauk fizycznych, matematycznych lub tech-nicznych w dziedzinie elektroniki lub informatyki.
 • doświadczenie w modelowania metodami uczenia głębokiego lub w pracach badawczych (teoretycz-nych lub doświadczalnych) w zakresie światłowodów pasywnych i aktywnych oraz telekomunikacji
 • doświadczenie w prowadzeniu badań i upowszechnianiu wyników;
 • doświadczenie w pracy w zespołach badawczych;
 • znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB, Python, PyTorch lub TensorFlow;
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc.

Obowiązki:

 • rozwój nowych metod numerycznych do modelowania światłowodów specjalnych typu free-form, modelowa-nie zjawisk zachodzących w światłowodach typu free-form, udział w badaniach eksperymentalnych z opraco-wywaniem i testowaniem nowych rodzajów światłowodów pod katem ich zastosowań w telekomunikacji.
 • współpraca z zespołem technologicznym oraz młodymi naukowcami i studentami;
 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Badacz wizytujący

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Stanowisko typu post-doc w projekcie, który ma na celu wykorzystanie zalet fotonicznych układów kwantowych do połączenia obu paradygmatów: demonstracji kwantowych sieci neuronowych, które wykorzystują nowatorskie kwantowe urządzenia memrystorowe do wprowadzenia sterowalnych nieliniowych operacji bramkowych i pamięci krótkotrwałej. Zintegrowany procesor fotoniczny zostanie zrealizowany na szklanym podłożu za pomocą mikroobrobku laserowego femtosekundowego, techniki, która zapewnia wyjątkowe zalety, takie jak rekonfigurowalność obwodu, niskie straty wtrącenia, szybkie prototypowanie i trójwymiarowa topologia obwodu, z których wszystkie mają kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Procesor kwantowy będzie w stanie wykonywać programowalne skończone dyskretne transformacje matematyczne. Łącząc uzupełniającą się wiedzę w zakresie fotonicznych obliczeń kwantowych, zintegrowanej fotoniki kwantowej i kwantowej teorii informacji, zbudujemy przestrajalną fotoniczną kwantową sieć memrystorową.

Oczekiwania:

 • Kandydat na stanowisko powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy na tym stanowisku. Ten okres może być wydłużony na wniosek kandydata o rok na każde urodzone lub adoptowane dziecko, które było pod osobistą opieką kandydata.
 • Doświadczenie w badaniach z zakresu: fotoniki kwantowej, przetwarzania informacji kwantowej, obliczeń kwantowych, obliczeń rezerwuarowych, kwantowego uczenia maszynowego.
 • Praktyka programowania numerycznego i dobra znajomość narzędzi matematycznych (np. Matlab lub Wolfram Mathematica) oraz ogólnego oprogramowania komputerowego (np. Microsoft Office, Skype) oraz środowiska składu LaTeX.
 • Płynność w pisanym i mówionym angielskim (co najmniej poziom B2 lub C1).
 • Podczas zatrudnienia pracownik nie powinien otrzymywać innych środków z tytułu umowy o pracę od żadnego innego pracodawcy.
 • Kandydaci na to stanowisko powinni być osobami ambitnymi, pracowitymi, z wolą samorozwoju i dużą motywacją do pracy naukowej.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań pod nadzorem Kierownika Projektu.
 • Wykonywanie obliczeń.
 • Przygotowanie manuskryptów.
 • Udział w konferencjach i wizytach badawczych.
 • Publikowanie wyników prac.
 • Regularne studiowanie literatury i sugerowanie rozwiązań problemów naukowych.
 • Wykonywanie pomocniczych zadań organizacyjnych i administracyjnych.
 • Raportowanie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-05

WCH.1210-16/2022 Oferta pracy dla postdoka w projekcie NCN SONATA: Dynamiczna krystalografia kwantowa dla dokładnych struktur, entropii i innych właściwości termodynamicznych kryształów molekularnych Celem projektu jest opracowanie nowej metody udokładniania danych rentgenowskich, dzięki której możliwe będzie uzyskanie właściwości termodynamicznych kryształów molekularnych, które uwzględniają wkład entropii oscylacyjnej i konfiguracyjnej do energii swobodnej dla kryształów molekularnych. Uzyskanie właściwości termodynamicznych z obliczeń teoretycznych oraz danych dyfrakcji rentgenowskiej byłoby znaczącym przełomem – zrozumienie stabilności molekularnego ciała stałego jest nadal jednym z najgorętszych tematów w krystalografii, chemii, farmacji i fizyce.

Oczekiwania:

 • Doktorat z krystalografii, chemii obliczeniowej lub dziedziny pokrewnej
 • Znajomość DFT
 • Znajomość zasad dyfrakcji rentgenowskiej monokryształu
 • Samodzielność, proaktywność, kreatywność
 • Zorganizowanie, sumienność i rzetelność, umiejętność pracy w grupie
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne umożliwiające dzielenie się złożonymi pomysłami i wynikami z osobami nie będącymi ekspertami
 • Biegła znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

 • przeprowadzanie obliczeń teoretycznych (głównie DFT dla układów periodycznych)
 • prowadzenie dokumentacji naukowej
 • tworzenie publikacji z wyników badań
 • dzielenie się wiedzą z doktorantami i studentami w zakresie chemii teoretycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-04

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w dyscyplinie historia w grupie pracowników badawczych na Wydziale Historii, w Zakładzie Historii XX wieku, w projekcie badawczym NCN OPUS-24 „Przyczółek: Chiny, Azja Południowo-Wschodnia i globalna rewolucja na peryferiach, 1949-1954” (nr umowy: 2022/47/B/HS3/02745) Planowane zatrudnienie na pełny etat na 24 miesiące. Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto brutto: 280 000 zł / 24 miesiące + fundusz na kwerendy zagraniczne Zatrudnienie od 1 października 2024.

Oczekiwania:

  1. Stopień naukowy doktora (preferowane będą następujące tematy: XIX- i/lub XX- -wieczna historia Azji południowo-wschodniej, historia globalna ze specjalizacją w dziejach Azji Południowo-Wschodniej i/lub Birmy). Stopień doktora musi być nadany przez inną instytucję niż Uniwersytet Warszawski najdalej 7 lat przed podpisaniem umowy o zatrudnienie (1.10.2024).
  1. Pełna płynność w języku angielskim (w mowie i piśmie).
  1. Publikacje odpowiednie do stopnia kariery naukowej.
  1. Kandydaci ze znajomością języka birmańskiego będą preferowani.
  1. Kandydaci ze znajomością języka tajskiego będą preferowani.

Obowiązki:

  1. Prowadzenie indywidualnych badań naukowych na temat odnośny do postkolonialnej historii Birmy/Mjanmy (1948-1962) lub historii relacji między Birmą/Mjanmą i Tajlandią lub Birmą/Mjanmą i Chinami od lat 40. do lat 60. XX w.
  1. Przygotowywanie i publikowanie artykułów naukowych.
  1. Prezentowanie wyników badań na międzynarodowych konferencjach.
  1. Asystowanie kierownikowi grantu w niektórych zadaniach związanych z jego badaniami naukowymi (np. przygotowywanie bibliografii, wyszukiwanie źródeł i literatury przedmiotu).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-03

Projekt przyczyni się do wypracowania nowych sposobów wsparcia wnioskowania w naukach humanistycznych i społecznych. Korzystając z 25-letniego doświadczenia w pracach badawczych i rozwojowych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS), prowadzonych w USA i Niemczech, prof. Francis Harvey proponuje wprowadzanie nowych, innowacyjnych teorii, metod i perspektyw badawczych do prezentacji informacji przestrzennych w humanistyce. W ramach realizacji projektu powstanie narzędzie cyfrowej obróbki danych, wspierające interpretację analityczną danych historycznych, oraz narzędzie pozwalające na wizualizację interpretowanych danych. W realizacji projektu wykorzystywane są następujące narzędzia i programy: Nodegoat, Gephi, CATMA, QGIS oraz Neo4j.

Oczekiwania:

 • Kompetencje w zakresie humanistyki cyfrowej.
 • Kompetencje w łączeniu wizualizacji danych, modelowania semantycznego, reprezentacji geograficznej, graphDB oraz ilościowych i jakościowych metod badań historycznych.
 • Znajomość historii Polski/Europy.
 • Udokumentowana umiejętność przeprowadzania analizy i syntezy wielu źródeł danych.
 • Doświadczenie w publikowaniu prac naukowych.
 • Wiedza na temat historycznych podejść do badań interpretacyjnych, kartografii.
 • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem humanistyki przestrzennej i doświadczenie w analizie grafów/sieci.
 • Stopień doktora z historii, kognitywistyki lub niezależne doświadczenie w badaniach historycznych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca współpracę z kierownikiem projektu, prezentowanie wyników projektu i przygotowywanie publikacji.
 • Zdolność i chęć do pracy w zespole, dzielenia się wynikami badań, sumienności i terminowość.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych na potrzeby publikacji i warsztatów z instytucjami dziedzictwa kulturowego.
 • Publikacja artykułów naukowych uwzględniających informacyjne podejście do interpretacyjnych badań historycznych.
 • Przygotowywanie prezentacji naukowych na konferencje lub warsztaty.
 • Pomoc w organizacji warsztatów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Post-doc

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-08-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-31

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW. Tytuł projektu: Rekonstrukcja i kalibracja drzewa filogenetycznego rodzaju Microtus z wykorzystaniem sekwencji genomów ze Środkowego Plejstocenu Kierownik projektu: dr hab. Mateusz Baca Numer konkursu: CeNT-33-2023 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2342/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • The competition is open to persons who meet the conditions specified in: - Article 113 of the Act of 20 July 2018 Law on higher education and science (Journal of Laws of 2023, item 742 with later amendments) and the Statutes of the University of Warsaw, and the Regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the National Science Centre for OPUS 20 grant,
 • PhD degree in biological sciences (biology, biotechnology or molecular biology or similar). The candidate should hold a PhD degree for no longer than 7 years before the date of signing an employment agreement in the project. PhD degree should be obtained in a country of the EU, EFTA, OECD or nostrified on the date of employment in the project at the latest
 • Good knowledge of molecular genetics, basic experience in laboratory work. Experience in ancient DNA oriented laboratory procedures is welcome
 • Experience in working with OS based on unix core and from the command line. Documented experience in bioinformatic processing of sequencing data and phylogenomic analyses. Experience in processing of ancient DNA genomic data very welcomed
 • Motivation to work
 • Knowledge of English at a level allowing to communicate freely, to read specialized literature with understanding and to prepare scientific publications

Obowiązki:

 • The primary task of the employee will be bioinformatic analysis of high throughput sequencing data of modern and ancient mammals (mostly voles)
 • The employee may be asked to help students with the analysis of their own data.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Post-doc

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-08-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-31

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Spektroskopii NMR. Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Zaawansowana Niestacjonarna Spektroskopia NMR Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kazimierczuk, prof. ucz. Numer konkursu: CeNT-39.1-2023 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2412/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • Doktorat z nauk chemicznych, nauk fizycznych lub dziedzin pokrewnych
 • Podstawowa wiedza w zakresie teorii i praktyki uczenia maszynowego (najlepiej w kontekście NMR).
 • Zaawansowane umiejętności programowania (preferowane środowisko: Python).
 • Zrozumienie podstawowych pojęć matematycznych wielowymiarowej spektroskopii NMR.
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie. Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Obowiązki:

 • Postdoc zaimplementuje sieci neuronowe do przetwarzania niestacjonarnych sygnałów NMR. Sieci będą dostosowywane w trakcie projektu do wymagań konkretnych aplikacji - wiązania białko-ligand, dynamiki białek, monitorowania reakcji i innych. Dane wyjściowe z sieci będą analizowane standardowymi programami do analizy widm NMR.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-08-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-30

WB-K-16/2022 – konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii

Oczekiwania:

 • Dorobek naukowy w dziedzinach związanych z biologią molekularną i/lub procesami komórkowymi u roślin udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych z listy JCR

Obowiązki:

 • Praca eksperymentalna
 • Opracowanie i publikacja otrzymanych wyników

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie