Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Uniwersytet Warszawski

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Warszawski
Wolne stanowiska pracy - Uniwersytet Warszawski gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Warszawski. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Warszawski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Stypendysta

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-20

Project description: The aim of this project is to implement the Sulfur-Fluorine Exchange (SuFEx) reaction into the field of nucleosides, (oligo)nucleotides and mRNA. SuFEx in a novel click-type reaction that takes advantage of exceptional chemical properties of the S(VI)-F bond present in sulfonyl fluorides (R-SO2F), fluorosulfates (RO-SO2F) and sulfamoyl fluorides (RNH-SO2F). Apart from its utility in general organic chemistry SuFEx approach towards biomolecules creates unique opportunity by gaining them new functions and properties through introduction of “sufexable” units into their structure.

Oczekiwania:

 • Enrolled as a student of first cycle studies or second cycle studies conducted in a higher education institution on the territory of Poland in biology, chemistry, physics or related discipline.
 • Great communication skills and a passion for life sciences
 • Experience in organic chemistry techniques (bioorganic compounds synthesis, purification and identification) or in molecular biology techniques (Synthesis of mRNA by IVT method) is a big advantage

Obowiązki:

 • Synthesis of modified nucleotides and oligonucleotides with SuFEx group and their spectroscopic characterization.
 • Stability studies.
 • Synthesis of mRNA by IVT method.
 • Biophysical study on (oligo)nucleotides - protein interactions.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-23

SOB/D110/2024/1/57-0000268 Opis projektu W projekcie będziemy analizować wyniki eksperymentów ChIP-Seq i RNA-Seq dla mysich modeli chorób Alzheimera i Huntingtona w kierunku roli regulacji poszczególnych genów w kontekście różnorodnych warunków bytowania („environmental enrichment”) w kierunku znalezienia markerów pozwalających na badania przesiewowe pacjentów z chorobami neurodegenracyjnymi w celu kierowania ich na terapie ruchowe i/lub poznawcze.

Oczekiwania:

 • Oczekujemy kandydatów ze stopniem doktora uzyskanego w dziedzinie bioinformatyki lub pokrewnych (informatyka, biologia, biotechnologia), przy czym stopień doktora został uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 • Kilku lat doświadczenia w analizie danych typu OMICS udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych.

Obowiązki:

 • Wybrany kandydat/ka będzie pracował nad analizą danych typu OMICS pochodzących z eksperymentów na myszach.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-26

Do podstawowych obowiązków asystenta należy zabezpieczenie ciągłości zadań dydaktycznych, naukowych, technicznych i organizacyjnych Wydziału Chemii UW, w szczególności w zakresie realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2023 r., poz. 742).
 • Posiadanie stopnia doktora w zakresie chemii lub nauk pokrewnych, lub tytułu zawodowego magistra w zakresie chemii, lub nauk pokrewnych.
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne
 • Kryteria kwalifikacyjne: opinia samodzielnego pracownika nauki Wydziału Chemii UW, kierownika grupy badawczej, w której kandydat/ka planuje pracować,
 • Kryteria kwalifikacyjne: Proponowana tematyka badawcza oraz plany pozyskiwania funduszy na realizację własnego projektu badawczego (poza uczestniczeniem w projektach realizowanych przez samodzielnych pracowników nauki).

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie oraz rozwój własnej tematyki badawczej
 • Aktywność w staraniach o granty
 • Aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Chemii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-26

Do podstawowych obowiązków adiunkta należy zabezpieczenie ciągłości zadań dydaktycznych, naukowych, technicznych i organizacyjnych Wydziału Chemii UW, w szczególności w zakresie realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2023 r., poz. 742)
 • Posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych lub nauk pokrewnych
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne
 • Kryterium kwalifikacyjne: opinia samodzielnego pracownika nauki Wydziału Chemii UW, kierownika grupy badawczej, w której kandydat/ka planuje pracować
 • Kryterium kwalifikacyjne: proponowana tematyka badawcza oraz plany pozyskiwania funduszy na realizację własnego projektu badawczego (poza uczestniczeniem w projektach realizowanych przez samodzielnych pracowników nauki)
 • Kryterium kwalifikacyjne: prowadzenie badań naukowych na wysokim, światowym poziomie, potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych,
 • Kryterium kwalifikacyjne: potwierdzona aktywność w staraniach o granty
 • Kryterium kwalifikacyjne: aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym oraz organizacji i modernizacji zajęć dla studentów

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych na wysokim, światowym poziomie, potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych
 • Aktywność w staraniach o granty
 • Aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym oraz organizacji i modernizacji zajęć dla studentów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-20

Konkurs w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisko asystent w grupie pracowników dydaktycznych w zakresie językoznawstwa szwedzkiego i hiszpańskiego – zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu do 30.09.2026 r.

Oczekiwania:

 • Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie języka szwedzkiego i hiszpańskiego;
 • Doświadczenie w nauczaniu języka szwedzkiego oraz hiszpańskiego;
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej w zakresie nauczania języków obcych;
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego (język hiszpański i szwedzki);
 • Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do nauczania przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych;

Obowiązki:

 • Kształcenie i wychowywanie studentów.
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kom-petencji zawodowych.
 • Terminowe opracowanie szczegółowych programów do prowadzonych przedmiotów oraz podanie ich do wiadomości studentów. Program powinien wskazywać na elementy prak-tycznego zastosowania wykładanego materiału i zawierać informacje dotyczące form oce-niania i zaliczania zajęć. Realizacja rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych. Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycz-nym i metodycznym. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w szczególnych przy-padkach uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania. Prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny w tygo-dniu (dotyczy również okresu sesji egzaminacyjnych). Realizacja innych zadań zawodowych zgodnych z profilem Wydziału, w tym: a) praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych - na podstawie od-rębnych powołań; b) uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.; c) współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi, d) wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością nauko-wą i promocją Uczelni, Wydziału i jednostki organizacyjnej Wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-21

Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w ramach pensum w wysokości 360 godzin rocznie, dla studentów 1. i 2. stopnia i/lub zajęcia specjalistyczne. W szczególności od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć w obszarze finansów, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej w zakresie PIT, rachunkowości podatkowej w zakresie CIT. Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne w języku polskim i/lub angielskim. Wybrany kandydat będzie prowadził zajęcia zgodne w wymogami ACCA.

Oczekiwania:

 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami w języku polskim i angielskim (preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce z zakresu finansów, rachunkowości, opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych)
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, w szczególności w obszarze finansów, rachunkowości i opodatkowania

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w ramach pensum w wysokości 360 godzin rocznie, dla studentów 1. i 2. stopnia i/lub zajęcia specjalistyczne.
 • działalność organizacyjna związana z dydaktyką i popularyzacją nauki, w tym angażowanie się w prace wybranych ciał Uniwersytetu i Wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Stypendysta

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Ośrodek Badań nad Migracjami
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

KONKURS NA STYPENDYSTĘ/STYPENDYSTKĘ W PROJEKCIE NAUKOWYM FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI W OŚRODKU BADAŃ NAD MIGRACJAMI UNIWERSYTET WARSZAWSKI (ZESPÓŁ POLITYK MIGRACYJNYCH)

Oczekiwania:

 • status studenta studiów magisterskich lub doktoranta w szkole doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk społecznych (np. nauk ekonomicznych, nauk socjologicznych, nauk o polityce i administracji lub pokrewnych);
 • zainteresowanie funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz za granicą
 • dorobek badawczy, w tym publikacje naukowe (publikacje z zakresu systemu ochrony zdrowia będą dodatkowym atutem)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • zainteresowanie procesami migracyjnymi, w tym personelu medycznego

Obowiązki:

 • Udział w realizacji projektu naukowego pt. „Plany migracyjne studentów uczelni medycznych oraz ich faktyczna realizacja. Czy naprawdę wyjadą?”, w tym w szczególności:
 • przygotowywanie analiz statystycznych dotyczących procesów migracyjnych personelu medycznego w Polsce i za granicą
 • udział w realizacji oraz opracowywaniu wyników badań CAWI oraz prowadzenie pogłębionych wywiadów indywidualnych wśród personelu medycznego oraz ekspertów mających unikatową wiedzę na temat migracji osób wysokokwalifikowanych
 • przygotowywanie zestawień statystycznych dotyczących emigracji i imigracji personelu medycznego w Polsce
 • przygotowywanie materiałów zawierających wyniki badań realizowanych w projekcie
 • udział w przygotowywaniu tekstów naukowych do opublikowania w prestiżowych czasopismach naukowych
 • udział w konferencjach naukowych
 • wspieranie kierownika w innych pracach, związanych z realizacją projektu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-15

Problemem, który będzie rozwiązywany w tym projekcie jest opracowanie zaawansowanych metod obliczeniowych do ilościowej i immunoterapeutyczno-informacyjnej analizy pod-klonów nowotworowych i ich mikrośrodowiska w ultra-wysokiej rozdzielczości molekularnej i przestrzennej. Proponowane podejście opiera się na zintegrowanym uczeniu maszynowym i modelowaniu probabilistycznym danych, m.i.n.: 1) cyfrowych obrazów histopatologicznych, 2) transkryptomiki przestrzennej, 3) sekwencjonowania pojedynczych komórek RNA (scRNA-seq), 4) sekwencjonowania DNA (DNA-seq).

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie informatyki, matematyki, uczenia maszynowego, bioinformatyki lub fizyki, lub bliskiej daty obrony doktoratu (zatrudnienie nastąpi po nadaniu stopnia doktora)
 • Publikacje z okresu doktoratu
 • Udokumentowane doświadczenia w programowaniu, z kodem dostępnym do wglądu na publicznych stronach takich jak github
 • Zainteresowanie zastosowaniami rozwijanych metod w medycynie, w szczególności w onkologii
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Dobre umiejętności pisania publikacji i prezentacji

Obowiązki:

 • Prowadzenie własnego projektu badawczego
 • Współpraca z magistrantami i doktorantami
 • Aktywne dążenie do publikowania wyników projektu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-18

SOB/D110/2024/1/PS-228 Część projektu koncentruje się na badaniu singularności miar i dystrybucji. Główny nacisk kładziony jest na:  analizę spektralną operatorów Henkela w kontekście analizy spektralnej operatorów pseudoróżniczkowych;  analizę fourierowska na grupach lokalnie zwartych w kontekście problemu momentów;  analizę fourierowska w kwantowej teorii informacji.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami) i Statutem UW
 • Oczekujemy, że kandydat w momencie zatrudnienia będzie posiadał stopień doktora matematyki (lub dziedziny pokrewnej) oraz doskonałe przygotowanie w tej dziedzinie oraz dorobek naukowy w tematyce projektu udokumentowany publikacjami.
 • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Dodatkowym atutem będzie co najmniej roczny staż odbyty w jednym z wiodących ośrodków analizy.

Obowiązki:

 • Wybrany kandydat będzie badał własności nierefleksywnych przestrzeni Banacha przy użyciu analizy harmonicznej oraz teorii martyngałów, ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw oraz różnic wynikających z zastosowania obydwu tych podejść. W szczególności podobieństwa między podejściem fourierowskim i martyngałowym zostaną użyte do badania własności spektralnych operatorów Hankela i Toeplitza i ich analizy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

UW/IDUB/2024/04 „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Oczekiwania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190)
 • posiadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej matematyka/ informatyka/ ekonomia i finanse uzyskanego nie wcześniej niż 5 lat*) przed ogłoszeniem konkursu
 • odbycie staży poza Polską w ciągu ostatnich 36 miesięcy*) o łącznej długości co najmniej 15 miesięcy; do stażu zalicza się praca na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, wyjazdy naukowe finansowane z grantów, odbyte studia doktoranckie
 • posiadanie wyróżniającego dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami lub wystąpieniami na prestiżowych konferencjach
 • przedstawienie oryginalnego pomysłu na tematykę badawczą zgodną z Priorytetowym Obszarem Badawczym III
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w tematyce POB III (tj. w dyscyplinach: matematyka, informatyka, ekonomia i finanse)
 • nawiązywanie współpracy z grupami badawczymi wiodącymi w tematyce badań
 • czynne uczestnictwo w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nawiązywanie współpracy z innymi grupami badawczymi na Uniwersytecie Warszawskim
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań
 • aktywny udział we współpracy międzynarodowej w tym np. w organizacji projektów w ramach Tematycznych Programów Badawczych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

UW/IDUB/2024/06 „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Oczekiwania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190)
 • posiadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej matematyka/ informatyka/ ekonomia i finanse uzyskanego nie wcześniej niż 3 lata *) przed ogłoszeniem konkursu lub zaświadczenie od promotora, że rozprawa doktorska jest bliska ukończenia. Wymagane jest posiadanie stopnia doktora przez zaakceptowanego kandydata w momencie rozpoczęcia pracy
 • odbycie staży poza Polską w ciągu ostatnich 24 miesięcy *) o łącznej długości co najmniej 6 miesięcy; do stażu zalicza się praca na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, wyjazdy naukowe finansowane z grantów, odbyte studia doktoranckie
 • posiadanie wyróżniającego dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami lub wystąpieniami na prestiżowych konferencjach
 • przedstawienie oryginalnego pomysłu na tematykę badawczą zgodną z Priorytetowym Obszarem Badawczym III
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w tematyce POB III (tj. w dyscyplinach: matematyka, informatyka, ekonomia i finanse)
 • nawiązywanie współpracy z grupami badawczymi wiodącymi w tematyce badań
 • czynne uczestnictwo w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nawiązywanie współpracy z innymi grupami badawczymi na Uniwersytecie Warszawskim,
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań
 • aktywny udział we współpracy międzynarodowej w tym np. w organizacji projektów w ramach Tematycznych Programów Badawczych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

INSTYTUT AMERYK I EUROPY Uniwersytetu Warszawskiego z upoważnienia JM Rektora UW ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku ADIUNKTA w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) ze stopniem naukowym doktora na podstawie umowy o pracę na czas określony w grupie badawczo-dydaktycznej – 1 etat dziedzina naukowa: nauki społeczne, dyscyplina naukowa: geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk społecznych lub nauk o ziemi w dyscyplinie geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 • znajomość metod ilościowych w badaniach interdyscyplinarnych;
 • biegła znajomość pakietów GIS, w tym ArcGIS;
 • dobra znajomość języków programowania baz danych oraz pakietu R;
 • dorobek naukowy, w tym autorstwo (lub współautorstwo) co najmniej trzech artykułów opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports (posiadających Impact Factor);
 • dorobek naukowy ulokowany w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej miast i regionów, z uwzględnieniem kwestii rozwoju trwałego;
 • udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projektach badawczych finansowanych ze źródeł pozauczelnianych, w tym międzynarodowych;
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie uczelni wyższej;
 • znajomość języka polskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Obowiązki:

 • uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w zespole;
 • aplikowanie o granty europejskie i krajowe;
 • budowanie międzynarodowej sieci powiązań naukowych;
 • publikowanie prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • wzmacnianie marki i pozycji zespołu w strategicznie określonych obszarach;
 • opracowywanie programów zajęć i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko Adiunkta w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations (pełny etat w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk społecznych.
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego na studiach wyższych, związanych z komunikacją społeczną, a w szczególności w zakresie prowadzenia samodzielnych zajęć dydaktycznych z przedmiotów z obszaru public relations. Dodatkowym atutem będzie prowadzenie zajęć na uczelniach zagranicznych.
 • Doświadczenia badawczego w zakresie public relations.
 • Samodzielnej organizacji konferencji naukowych lub branżowych
 • Doświadczenia w działalności organizacyjnej prowadzonej w ramach uczelni, np. prowadzenie kół naukowych i inne.
 • Osiągnięć w formie monografii naukowych oraz artykułów w czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych lub raportów branżowych.
 • Znajomości języków obcych, w tym co najmniej jednego (angielski) w stopniu biegłym.
 • Biegle posługuje się językiem polskim

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie ich wyników, w tym także w obiegu międzynarodowym;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze 210 godz. dydaktycznych rocznie, w tym ćwiczeń i laboratoriów;
 • Gotowość do pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Oczekiwania:

 • Kandydaci powinni posiadać stopień doktora fizyki (lub otrzymać go przed rozpoczęciem zatrudnienia) ze specjalnością fizyki teoretycznej lub pokrewnej.
 • Znaczący dorobek naukowy potwierdzony opublikowanymi wynikami.
 • Międzynarodowe doświadczenie w pracy nad jednym z następujących tematów: Kwantowa Złożoność obliczeniowa w fizyce układów wielu ciał, Kwantowa informacja w teoriach pól kwantowych, Holografia i korespondencja AdS/CFT, kwantowa grawitacja.

Obowiązki:

 • W zależności od doświadczenia adiunkt będzie prowadził badania nad głównymi celami projektu, takimi jak rozwój i badanie złożoności obliczeniowej w kwantowych teoriach pola oraz w korespondencji AdS/CFT.
 • Ponadto, w trakcie okresu zatrudnienia, kandydat będzie miał możliwość pomocy w opiece naukowej nad studentem studiów doktoranckich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-08

Oczekiwania:

 • Od kandydatów oczekujemy propozycji nowoczesnej tematyki badawczej oraz wykazania się potencjałem do aplikowania o środki zagraniczne i krajowe w przyszłości.
 • spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie fizyka, chemia, astronomia, geologia, lub nauki o Ziemi (potwierdzone dyplomem);
 • przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań;
 • akceptacja planu badań i pozytywna rekomendacja ze strony samodzielnego pracownika naukowego UW do którego zespołu badawczego dołączy aplikant;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu;
 • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii UW
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-20

Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata. Zatrudnienie przewidziane jest od 1 września 2024.

Oczekiwania:

 • Specjalizacja w zakresie historii średniowiecznej.
 • Posiadanie stopnia doktora uzyskanego w ciągu minionych 7 lat.
 • Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników także w obiegu międzynarodowym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeń z historii Polski, ćwiczeń z historii powszechnej; nauk pomocniczych historii oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
 • Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN)
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-13

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia w Zakładzie Historii XIX wieku. Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata. Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5400 PLN. Zatrudnienie od 1 września 2024.

Oczekiwania:

 • Specjalizacja z zakresu historii XIX wieku Polski lub powszechnej.
 • Stopień doktora w dyscyplinie historia uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat.
 • Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników takżew obiegu międzynarodowym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeńz historii Polski, ćwiczeń z historii powszechnej; nauk pomocniczych historii oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
 • Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN).
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Neofilologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-07

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

Oczekiwania:

 • Od kandydata/kandydatki na to stanowisko wymaga się spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 r. z 742 z późn. zm.), a ponadto:
 • co najmniej stopnia doktora nauk społecznych lub humanistycznych (dyscypliny: nauki o kulturze, historia, nauki o polityce, językoznawstwo, pedagogika)
 • zainteresowań badawczych obejmujących język, kulturę, historię i politykę krajów latynoamerykańskich
 • co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy w szkole wyższej
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka hiszpańskiego na różnych poziomach nauczania na poziomie akademickim oraz zajęć z zakresu kultury, historii i polityki krajów latynoamerykańskich
 • merytorycznego przygotowania do nauczania języka hiszpańskiego jako obcego
 • doświadczenia w przygotowywaniu autorskich programów zajęć dydaktycznych
 • doświadczenia w pracy w grupach badawczych, w tym międzynarodowych
 • bardzo dobrej znajomości języka hiszpańskiego i języka polskiego (near to native)
 • dorobku naukowego w postaci aktualnych publikacji naukowych oraz potencjału do dalszego rozwoju naukowego
 • dodatkowym atutem będą zainteresowania badawcze obejmujące glottodydaktykę
 • deklaracji, że UW będzie stanowił podstawowe miejsce pracy

Obowiązki:

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum)
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz związanych z własnych rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników
 • kształcenie kadry naukowej
 • organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych
 • obowiązki organizacyjne np. udział w pracach komisji egzaminacyjnych, w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Orientalistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-22

Stanowisko, na które prowadzony jest nabór, będzie stanowiskiem badawczym, otwartym dla naukowców prowadzących badania w zakresie iranistyki (ze szczególnym uwzględnieniem historii i archeologii Iranu) na wczesnych etapach kariery naukowej, tj. do 10 lat po uzyskaniu doktoratu w chwili złożenia aplikacji (okres ten nie obejmuje urlopów rodzicielskich i wychowawczych).

Oczekiwania:

 • ● posiadanie stopnia doktora w dziedzinie badań nad historią i kulturą Iranu;
 • ● przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań
 • ● biegła znajomość języka perskiego
 • ● bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • ● gotowość do rozpoczęcia pracy 1lipca 2024 r.
 • ● gotowość do współpracy zakresie archeologii Iranu epoki sasanidzkiej i pierwszych wieków islamu.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu;
 • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii UW
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-05

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia w Zakładzie Historii XX wieku. Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata. Zatrudnienie jest możliwe od 1 lipca 2024.

Oczekiwania:

 • Specjalizacja w zakresie historii XX wieku.
 • Posiadanie stopnia doktora uzyskanego w ciągu minionych 7 lat.
 • Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników także w obiegu międzynarodowym.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeń z historii Polski, ćwiczeń z historii powszechnej, nauk pomocniczych historii oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
 • Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN).
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-02-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-07

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata. Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5400 PLN. Zatrudnienie jest możliwe od 1 lipca 2024.

Oczekiwania:

 • Specjalizacja w zakresie nauk pomocniczych historii i historii średniowiecza.
 • Posiadanie stopnia doktora uzyskanego w ciągu minionych 7 lat.
 • Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników także w obiegu międzynarodowym
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeń z historii Polski, ćwiczeń z historii powszechnej; nauk pomocniczych historii oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
 • Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN)
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-31
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-01

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Niskowymiarowe nanoarchitektury dla emisji światła i konwersji światła w energię elektryczną Kierownik projektu: dr hab. Silvio Osella Numer konkursu: CeNT-49.1-2023 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2619/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: 1) ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; 2) Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS-20 (LAP)
 • Kandydat musi posiadać stopień doktora nauk chemicznych, nauk fizycznych, materiałoznawstwa, nanotechnologii lub pokrewnych
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie chemii obliczeniowej
 • doskonałe umiejętności komunikacji ustnej/pisemnej w języku angielskim
 • dobrą znajomość symulacji systemów niskowymiarowych i doświadczenie w podejściu do symulacji wieloskalowych (tj. MD, CG, QM/MM, QM)
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie. Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Obowiązki:

 • Symulacje MD materiałów niskowymiarowych
 • Obliczenie ab initio właściwości absorpcyjnych/emisyjnych składników zespołu
 • Obliczenia QM/MM i analiza właściwości optoelektronicznych i transportowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zrekrutowana osoba na stanowisko adiunkta będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”. Głównym celem Działania jest stworzenie programu badawczego wykorzystującego nowe rodzaje danych w innowacyjnych badaniach poświęconych determinantom, pomiarowi i skutkom mobilności terytorialnej, mobilności społecznej i nierówności ekonomicznej.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych
 • posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych (przynajmniej 2 prace opublikowane w czasopismach z listy JCR);
 • posiadanie doświadczenia w badaniach empirycznych w zakresie zagadnień mobilności i nierówności;
 • biegła znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych wykorzystywanych w badaniach mobilności i nierówności;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych w naukach społecznych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • możliwość podjęcia pracy nie później niż we wrześniu 2024

Obowiązki:

 • prowadzenie prac badawczych nad tworzeniem lub harmonizacją nowych źródeł danych w dziedzinie mobilności lub nierówności
 • stworzenie i udostępnienie innym badaczom bazy zawierającej nowe lub zharmonizowane dane dotyczące mobilności lub nierówności
 • przygotowywanie i składanie publikacji naukowych związanych z celami Działania do renomowanych czasopism naukowych należących do górnego kwartyla, tj. 25% tytułów najbardziej cytowanych czasopism na świecie indeksowanych w Scopus
 • grantowej z zewnętrznym wobec UW, krajowym lub zagranicznym finansowaniem, poświęconej badaniom związanym z celami Działania
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji celów Działania
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych z prezentacją wyników badań przeprowadzonych w ramach działania
 • współpraca w przygotowaniu na UW międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce migracji i nierówności
 • uczestnictwo w seminariach na UW, które będą popularyzowały bazy danych lub metody badawcze będące efektem realizacji działania

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

Projekt dotyczy gier, w których rozgrywka trwa w nieskończoność, lecz rozrywanych albo na grafach skończonych, albo na grafach nieskończonych posiadających skończony opis. Będziemy koncentrować się głównie na grach parzystości, ale zamierzamy rozważać także inne typy gier takie jak gry typu mean-payoff, discounted-payoff, simple stochastic. Celem jest zaprojektowanie nowych, lepszych algorytmów rozwiązujących takie gry, a także udowodnienie dolnych ograniczeń. Jest to projekt teoretyczny, zorientowany na dowodzenie twierdzeń.

Oczekiwania:

 • Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będą mieli doskonałe przygotowanie w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin: ● języki formalne i teoria automatów, ● logika informatyczna, ● algorytmiczna teoria gier.

Obowiązki:

 • Wybrany kandydat będzie pracować nad algorytmami służącymi do rozwiązywania gier nieskończonych (takich jak gry parzystości, gry typu mean-payoff itp.) oraz nad problemami związanymi z tym tematem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Post-doc

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Badań Andyjskich, Uniwersytet Warszawski
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-31

Kandydat z otwartym umysłem do podejmowania nowych wyzwań w zakresie teledetekcji, obrazowania cyfrowego i modelowania trójwymiarowego w tym projekcie, doktorant musi być zapoznany z różnymi metodami teledetekcji, technikami mapowania cyfrowego i platformami do integracji, analizy i rozpowszechniania wspomnianych danych.Kandydat powinien być zapoznany z szerokim zakresem geoprzestrzennych metod terenowych, w tym LiDAR, fotogrametrii, skanowania laserowego, magnetometrii i / lub radaru penetracji gruntu.-Wymagane jest szerokie doświadczenie z oprogramowaniem geoprzestrzennym, teledetekcyjnym imodelującym, w tym między innymi: ArcGIS, QGIS, AutoCAD, Metashape, Sketchup, Blender.-Znajomość teorii architektury i historii architektury andyjskiej będzie dodatkowym atutem. Kandydat na tostanowisko zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu zgodnie z zasadami konkursu OPUS NCNDo konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Oczekiwania:

 • Wymagane jest szerokie doświadczenie z oprogramowaniem geoprzestrzennym, teledetekcyjnym i modelującym, w tym między innymi: ArcGIS, QGIS, AutoCAD, Metashape, Sketchup, Blender
 • dobra znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego

Obowiązki:

 • opracowywania i wdrażania nowatorskich cyfrowych metodologii pozyskiwania danych, integrowania danych z wielu metod i skal w spójne platformy
 • koordynowanie przepływów pracy między różnymi technologiami i platformami oraz wdrażanie tych technologii w terenie w wyznaczonych miejscach i okolicach
 • nadzorowanie prac terenowych i wdrażanie przepływów pracy w regionie Cusco podczas prac terenowych
 • aktywny udział w prowadzeniu badań i całym procesie publikacji (od pomysłu do napisania ostatecznej wersji roboczej), ewentualne prowadzenie projektów komercyjnych
 • współpraca i efektywna komunikacja z zespołem i zewnętrznymi grupami badawczymi
 • udział w określaniu strategii badawczych i nowych kierunków badań

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Historii UW
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-03-11

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia w Zakładzie Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii. Planowane zatrudnienie na ½ etatu na dwa lata od 1 września 2024 r.

Oczekiwania:

 • Specjalizacja z zakresu dydaktyki historii.
 • Ukończona specjalizacja nauczycielska w zakresie nauczania historii.
 • Tytuł magistra historii uzyskany w ciągu ostatnich 15 lat.
 • Minimum dwuletnie doświadczenie pracy w szkole w ciągu ostatnich 10 lat.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 180 h dydaktycznych rocznie, m.in. z dydaktyki historii, Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

Jesteś ekspertem w informatyce, data science i tzw. „computational social science”? Czy specjalizujesz się w modelach NLP, LLM, tworzeniu oprogramowania i interesujesz się zastosowaniem swojej pracy do zagadnień z zakresu nauk społecznych i „prawdziwego świata”? Interesujesz się mediami społecznościowymi, ich algorytmami, polaryzacją i dezinformacją? W Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszamy konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) do projektu badawczego ERC Consolidator Grant „NEWSUSE: Incentivizing Citizen Exposure to Quality News Online: Framework and Tools” kierowanego przez prof. Magdalenę Wojcieszak.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie informatyki, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji lub spoza tych dyscyplin jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu
 • udokumentowana wiedza w zakresie NLP, LLM, PyTorch, Huggingface Transformers API, BERT, scikit-learn. Mile widziane doświadczenie z Selenium i web crawlers
 • doświadczenie we wdrażaniu Machine Learning / Deep Learning przy użyciu Python
 • doświadczenie w zakresie metod ilościowych (np. zaawansowane analizy statystyczne, wizualizacja danych)
 • znajomość pracy w Pythonie (doświadczenie z R do analizy danych będzie dodatkowym atutem)
 • zainteresowanie naukami społecznymi i computational social science (tj. odpowiadanie na istotne pytania społeczne przy użyciu metod obliczeniowych)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dorobek publikacyjny w międzynarodowych czasopismach dotyczący co najmniej niektórych obszarów merytorycznych lub metodologicznych będących przedmiotem zainteresowania w ramach projektu
 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190)

Obowiązki:

 • Projekt obejmuje analizę selekcji informacji w Internecie i w mediach społecznościowych, wpływ algorytmów i predyspozycji użytkowników na wybór informacji, a także efekty komunikacji na postawy polityczne przy użyciu metod obliczeniowych i zaawansowanych analiz ilościowych.
 • Zrekrutowana osoba będzie: Współprojektować i programować innowacyjne eksperymenty online łączące wybór treści i dane behawioralne online
 • Współprojektować i nadzorować eksperymenty online na platformach mediów społecznościowych
 • Opracowywać „mock” platformy mediów społecznościowych w celu ich adaptacji w warunkach eksperymentalnych
 • Opracowywać rozszerzenia oprogramowania (browser extensions) typu open source dla platform mediów społecznościowych (w celu ich adaptacji w warunkach eksperymentalnych by śledzić zachowania na platformie)
 • Wykorzystywać zaawansowane modele statystyczne do testowania hipotez przy użyciu dużych ilości danych
 • Pisać artykuły, które zostaną przesłane na konferencje i do międzynarodowych czasopism
 • Pisać artykuły popularyzatorskie w celu zwiększenia widoczności wyników i pracy
 • Prezentować wyniki na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach akademickich

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

Jesteś ekspertem w ilościowych badaniach z obszaru nauk społecznych, idealnie w ramach tzw. „computational social science”? Specjalizujesz się w naukach politycznych lub komunikacji politycznej? Czy interesuje cię ekspozycja na informacje i jej skutki na opinie, postawy, i zachowania społeczno-polityczne? Interesujesz się mediami społecznościowymi, ich algorytmami, polaryzacją i dezinformacją? W Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszamy konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) do projektu badawczego ERC Consolidator Grant „NEWSUSE: Incentivizing Citizen Exposure to Quality News Online: Framework and Tools” kierowanego przez prof. Magdalenę Wojcieszak.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych (tj. nauki o komunikacji, politologia, psychologia, nauki o informacji, data science, psychologia, socjologia obliczeniowa, ekonomia) lub spoza nauk społecznych jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu
 • doświadczenie w zakresie ilościowych metod badawczych (np. analiza danych ankietowych i eksperymentalnych z wykorzystaniem zaawansowanych modeli)
 • umiejętności obliczeniowe - wieloletnie doświadczenie w pracy w R, Pythonie lub innych językach programowania
 • doświadczenie w projektowaniu, wykonywaniu i analizowaniu złożonych projektów badawczych, które łączą raporty własne (eksperymenty / ankiety) z cyfrowymi danymi śladowymi (np. tracking data)
 • doświadczenie w udzielaniu odpowiedzi na istotne pytania z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w analizowaniu danych ankietowych lub eksperymentalnych i wizualizacji wyników
 • dorobek publikacyjny w międzynarodowych czasopismach dotyczący co najmniej niektórych obszarów merytorycznych lub metodologicznych będących przedmiotem zainteresowania w ramach projektu
 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190)

Obowiązki:

 • prowadzić przegląd literatury z zakresu nauk społecznych i informatycznych na temat bodźców (nudges) w mediach społecznościowych, ekspozycji na wiadomości (news exposure), a także innych kwestii związanych z projektem
 • Współtworzyć i nadzorować grupy fokusowe
 • Współprojektować i programować innowacyjne eksperymenty online łączące wybór treści i dane behawioralne online
 • Współprojektować i nadzorować eksperymenty online na platformach mediów społecznościowych
 • Wykorzystywać zaawansowane modele statystyczne do testowania hipotez przy użyciu dużych ilości danych
 • Pisać artykuły, które zostaną przesłane na konferencje i do międzynarodowych czasopism
 • Pisać artykuły popularyzatorskie w celu zwiększenia widoczności wyników i pracy
 • Prezentować wyniki na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach akademickich

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-29

Wybrany kandydat dołączy do zespołu badawczego realizującego projekt OPUS „Dinukleozydopolifosforany (NpnN’) jako element molekularnego mechanizmu odpowiedzi roślin na środowiskowe czynniki stresowe na przykładzie winorośli (Vitis vinifera L.)” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy na temat sygnalizacyjnej roli polifosforanów dinukleozydów (NpnN´s) w warunkach stresu kadmowego w roślinach.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie chemii organicznej/bioorganicznej/medycznej, biofizyki, biologii molekularnej lub pokrewnych dziedzin
 • Pożądane jest wcześniejsze doświadczenie w chemii organicznej lub bioorganicznej
 • Pożądana jest znajomość metod spektroskopowych, w szczególności NMR i MS.
 • Dobre umiejętności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole
 • Płynna znajomość języka angielskiego oraz zainteresowanie chemią nukleotydów
 • Istotny w ocenie kandydata będzie jego dorobek publikacyjny

Obowiązki:

 • Badacz będzie zaangażowany w projektowanie ścieżek syntezy, a następnie otrzymywanie analogów nukleotydów na małą i dużą skalę, oczyszczanie związków, weryfikację ich struktury metodą NMR i MS.
 • Do zadań badacza będzie także należało oznaczanie poziomu polifosforanów dinukleozydów w materiale roślinnym, raportowanie otrzymanych wyników, przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-12-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-02-25

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Racjonalne projektowanie wydajnego transferu energii i ładunku w biofototelektrodach do bezpośredniej konwersji CO2 w paliwo Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kargul, prof. ucz. Numer konkursu: CeNT-4.2-2023 Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie chemii organicznej, elektrochemii, chemii fizycznej, chemii obliczeniowej lub pokrewnej dziedzinie. Szczególnie pożądane będzie udokumentowane doświadczenie w stosowaniu metod (bio)elektrochemicznych w połączeniu z metodami MD i
 • Kandydat powinien wykazać się wyjątkową kreatywnością i umiejętnością rozwiązywania problemów, skrupulatnością w zakresie technik laboratoryjnych, jak również zarządzania i prowadzenia dokumentacji projektowe. Niezbędna jest silna etyka pracy i umiejętność realizacji celów badawczych w ściśle określonych terminach.

Obowiązki:

 • Synteza organicznych drutów molekularnych i funkcjonalizacja grafenu za pomocą monowarstw samoprzylepnych; charakterystyka elektrochemiczna/strukturalna bioelektrod. Praktyczna umiejętność modelowania QM/MM przeniesienia elektronu będzie zaletą, ale nie jest absolutnie wymagana.
 • Przygotowanie regularnych raportów i prezentacji; prezentacja wyników na konferencjach wewnętrznych, krajowych i międzynarodowych, szkolenie młodszych pracowników naukowych, wszelkie inne zadania zlecone przez Kierownika Grupy.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji