Czy Politechnika Wrocławska ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Politechnika Wrocławska
Dostępne oferty pracy - Politechnika Wrocławska gettyimages.com/nortonrsx
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Wrocławska. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Wrocławska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

asystent dydaktyczny, prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie laboratoriów, ćwiczeń i projektów, w zakresie tematycznym: systemów komputerowych, technologii sieciowych i sieci komputerowych, sieciowych systemów operacyjnych, podstaw programowania

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku informatyka lub pokrewnym
 • Dobra znajomość i umiejętności z zakresu sieci komputerowych i technologii sieciowych, sieciowych systemów operacyjnych (Linux, Windows), podstaw programowania
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Znajomość i umiejętność obsługi platform e-learningowych (Moodle) w co najmniej podstawowym zakresie
 • Biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych, rozumienie złożonych treści pisanych i swobodną komunikację
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego, umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej
 • Dyspozycyjność – gotowość do pracy w godzinach zajęć na PWr ( 7.30-20.30 )

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie laboratoriów, ćwiczeń i projektów, w zakresie tematycznym: systemów komputerowych, technologii sieciowych i sieci komputerowych, sieciowych systemów operacyjnych, podstaw programowania
 • Bieżące opracowywanie i uaktualnianie materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć
 • Przeprowadzanie zaliczeń, wystawianie ocen, dokumentacja procesu dydaktycznego w zakresie obowiązującym nauczycieli akademickich
 • Realizacja zadań organizacyjnych związanych z obsługą procesu dydaktycznego – w zakresie wyznaczonym przez przełożonego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Wydział Informatyki i Telekomunikacji poszukuje kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych, w zakresie dyscypliny naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry i Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia z zakresu uczenia maszynowego, w szczególności budowy klasyfikatorów na podstawie trudnych danych (strumieniowe, niezbalansowane, niekompletne, wielowymiarowe).

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku informatyka lub pokrewnym
 • biegła znajomość polskiego i angielskiego na poziomie B2 lub wyżej, pozwalającym na prowadzenie wykładów, ćwiczeń, projektów;
 • posiadanie w dorobku co najmniej 3 publikacji naukowych, w tym 2 publikacje w czasopismach z listy JCR;
 • umiejętność składania tekstów w LateXu
 • zaawansowana znajomość metod uczenia maszynowego i programowania w języku Python
 • wiedza w zakresie uczenia maszyn i klasyfikacji wzorców

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze uczenia maszynowego i klasyfikacji wzorców
 • publikowanie wyników badań oraz udział w konferencjach naukowych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wybranych przedmiotów w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w szczególności na kierunkach Informatyka Techniczna oraz Zaufane Systemy Sztucznej Inteligencji
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Wydziału
 • współpraca z innymi podmiotami naukowymi

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Wydział Informatyki i Telekomunikacji poszukuje kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych, w zakresie dyscypliny naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry i Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia z sieci komputerowych, uczenia maszynowego i optymalizacji

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku informatyka lub pokrewnym
 • biegła znajomość polskiego i angielskiego na poziomie B2 lub wyżej, pozwalającym na prowadzenie wykładów, ćwiczeń, projektów;
 • posiadanie w dorobku co najmniej 3 publikacji naukowych, w tym 2 publikacje w czasopismach z listy JCR
 • umiejętność składania tekstów w LateXu
 • zaawansowana znajomość metod uczenia maszynowego i programowania w języku Python
 • wiedza w zakresie sieci komputerowych i metod optymalizacji

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci komputerowych, uczenia maszynowego i optymalizacji
 • publikowanie wyników badań oraz udział w konferencjach naukowych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wybranych przedmiotów w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w szczególności na kierunkach Teleinformatyka i Informatyka Techniczna
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Wydziału
 • współpraca z innymi podmiotami naukowymi

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Architektury
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-18

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko adiunkta/ki badawczo-dydaktycznego/j w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka. Osobie zatrudnionej na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego będą powierzone obowiązki badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału oraz Uczelni. Szczególnie pożądanym obszarem działalności kandydata lub kandydatki jest projektowanie urbanistyczne w ujęciu teoretycznym, praktycznym i prawnym, w tym bardzo dobre rozeznanie w aktualnych światowych trendach w zakresie projektowania i planowania miast.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz Statucie Politechniki Wrocławskiej.
 • Ukończone studia wyższe na kierunku Architektura i Urbanistyka.
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka.
 • Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
 • Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy – autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych.
 • Praktyczna i teoretyczna wiedza dotycząca zagadnień projektowania urbanistycznego i architektonicznego oraz planowania przestrzennego , w szczególności z zakresu uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w zakresie projektowania urbanistycznego.
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy w środowiskach nieakademickich.
 • Udokumentowana działalność społeczna i organizacyjna, w tym doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych oraz opiece nad kołami naukowymi.
 • Udokumentowany czynny udział (prezentacja, poster) w konferencjach lub seminariach naukowych.
 • Biegła znajomość j. polskiego i j. angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań.
 • Aktywność w zakresie pozyskiwania grantów badawczych.
 • Współpraca krajowa i międzynarodowa z ośrodkami naukowymi.
 • Wymiana wiedzy z środowiskiem praktyków – zarówno w kraju jak i za granicą - w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i architektury.
 • Kształcenie i wychowanie studentów I i II stopnia studiów kierunków: Architektura i Urbanistyka oraz Gospodarka Przestrzenna w języku polskim i angielskim, w tym promotorstwo prac dyplomowych na poziomie inżynierskim i magisterskim.
 • Podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • Aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału i Uczelni.
 • Upowszechnianie wiedzy naukowej w środowiskach nieakademickich.
 • Przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego PWr.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Architektury
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-13

Wydział Architektury poszukuje kandydata na stanowisko asystent/ka badawczo-dydaktyczny/a w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Konstrukcyjnego, w zakresie dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przede wszystkim na rzecz Katedry, ale także Wydziału.

Oczekiwania:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku architektura – posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta (zaawansowany doktorat);
 • Posiadanie doświadczeń w pracy naukowej, w tym udokumentowany dorobek naukowo-badawczy w formie artykułu na temat teorii konstrukcji opublikowanego w języku angielskim w czasopiśmie z listy MNiSW;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi wspierającymi projektowanie architektoniczne;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku architektura z nowoczesnych systemów konstrukcyjnych w języku angielskim;
 • Czynny udział w konferencjach naukowych i warsztatach;
 • Aktywna działalność organizacyjna na uczelni;
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 – możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim;
 • Kreatywność i wysoka kultura osobista.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie architektury;
 • Prowadzenie zleconych zajęć dydaktycznych na kierunku architektura;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych;
 • Publikowanie wyników badań oraz udział w konferencjach naukowych.
 • Wsparcie przy organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych prowadzonych przez Katedrę;
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe;
 • Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • Wykonywanie zleconych przez przełożonych prac na rzecz Katedry i Wydziału, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-24

Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry i Uczelni.

Oczekiwania:

 • Posiadany stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Doświadczenie w stosowaniu metod symulacyjnych w zarządzaniu, w szczególności symulacji dyskretnej.
 • Biegłość w wykonywaniu symulacji w środowisku Arena, NetLogo lub/i Simio.
 • Znaczący dorobek publikacyjny w obszarze stosowania metod symulacyjnych do wspomagania podejmowania decyzji – minimum 3 publikacje w ciągu ostatnich 5 lat w czasopismach z listy JCR, których wydawcą nie jest MDPI (www.mdpi.com), lub w materiałach z konferencji rangi co najmniej CORE B.
 • Doświadczenie w zakresie uczestnictwa w roli kierownika lub wykonawcy w projektach badawczych oraz aplikowania o granty badawcze.
 • Aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim.
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie stosowania metod ilościowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Publikowanie wyników badań w czasopismach z listy JCR.
 • Aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.
 • Inicjowanie, pozyskiwanie i koordynowanie projektów badawczych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, prowadzenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Mechaniczno-Energetyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-13

Osoba na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie: ćwiczeń, laboratoriów w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka, ze specjalnym uwzględnieniem obszarów tematycznych dotyczących: układów sterowania, automatyki oraz pokrewnych zagadnieniom lotniczym, ale także biegłego posługiwania się oprogramowaniem OpenFoam w zakresie szeroko rozumianej aerodynamiki. Główne kierunki przyszłej działalności naukowej kandydatów powinny obejmować: prowadzenie badań i prac projektowych we wskazanej dyscyplinie, prowadzenie prac rozwojowych, przygotowywanie publikacji a także zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej oraz organizacji dydaktyki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

Oczekiwania:

 • Dyplom mgr inż. z dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych lub w Dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym (Lista MEiN, Lista Filadelfijska).
 • Szczególne zainteresowania z obszaru: układów sterowania, automatyki, oprogramowania OpenFoam oraz innych obszarów pokrewnych zagadnieniom lotniczym.
 • Umiejętność obsługi programów: MS Office, AutoCAD, Inventor, OpenFoam, Matlab, Ansysy CFX, Ansys Fluent, Ansys Mechanical, QBlade.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne (udokumentowane).
 • Znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego.
 • Pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • Współprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji.
 • Kształcenie i wychowywanie studentów.
 • Prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie następujących przedmiotów: Podstawy automatyki, Systemy pokładowe, Instalacje pokładowe, Obliczenia numeryczne (CFD), Turbiny wiatrowe, Energetyka wiatrowa.
 • Modernizację i rozwój laboratoriów dydaktycznych oraz badawczych.
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni i Wydziału.
 • Udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych w Katedrze.
 • Podnoszenie kwalifikacji.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Mechaniczno-Energetyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-13

Osoba na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie: ćwiczeń, laboratoriów w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka, ze specjalnym uwzględnieniem obszarów tematycznych dotyczących: układów sterowania, awioniki, automatyki oraz pokrewnych zagadnieniom lotniczym, ale także biegłego posługiwania się oprogramowaniem OpenFoam. Główne kierunki przyszłej działalności naukowej kandydatów powinny obejmować: prowadzenie badań i prac projektowych we wskazanej dyscyplinie, prowadzenie prac rozwojowych, przygotowywanie publikacji a także zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej oraz organizacji dydaktyki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

Oczekiwania:

 • Dyplom mgr inż. z dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych lub w Dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym (Lista MEiN, Lista Filadelfijska).
 • Szczególne zainteresowania z obszaru: układów sterowania, awioniki, automatyki, oprogramowania OpenFoam oraz innych obszarów pokrewnych zagadnieniom lotniczym.
 • Umiejętność obsługi programów: MS Office, AutoCAD, Inventor, OpenFoam, Ansys Fluent, Ansys Mechanical.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne (udokumentowane).
 • Znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • Pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • Współprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji.
 • Kształcenie i wychowywanie studentów.
 • Prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie następujących przedmiotów: Podstawy automatyki, Awionika, Systemy pokładowe, Instalacje pokładowe, Projektowanie samolotów, Konstruowanie samolotów, Eksploatacja statków powietrznych, Obliczenia numeryczne (CFD).
 • Modernizację i rozwój laboratoriów dydaktycznych oraz badawczych.
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni i Wydziału.
 • Udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych w Katedrze.
 • Podnoszenie kwalifikacji.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie: – zajęć dydaktycznych na kierunkach: Inżynieria Środowiska, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Ochrona Klimatu, Technologie Ochrony Środowiska, Neutralność Klimatyczna, EQM oraz Bioeconomy z zakresu ochrony powietrza i klimatu, – badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka związanych z tematyką ochrony klimatu, w szczególności związanych z poszukiwaniem rozwiązań nisko oraz zeroemisyjnych, w tym w obszarze ochrony powietrza obejmujących metody pomiarów, modelowania rozprzestrzeniania się oraz ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • doświadczenie w prowadzeniu różnych form dydaktycznych z zakresu Inżynierii i Ochrony Środowiska, w tym zajęć w formie ćwiczeń obliczeniowych i laboratoryjnych,
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, szczególnie w zakresie ochrony klimatu, w tym zwłaszcza w zakresie poszukiwania rozwiązań związanych z pomiarami i oceną zanieczyszczenia powietrza (publikacje z IF, LF, listy MEiN, inne),
 • doświadczenie w pracy w zespole związanym z badaniami w obszarze aerozoli atmosferycznych, w tym bioaerozoli oraz udziale w badaniach w tematyce związanej z identyfikacją i metodami oceny oddziaływania zanieczyszczeń powietrza, w tym odorów,
 • doświadczenie oraz realizacja projektów realizowanych we współpracy ze studentami, w tym w ramach organizacji studenckich,
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych oraz udziału w konferencjach i publikowania wyników badań w czasopismach naukowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym,
 • doświadczenie w składaniu wniosków grantowych,
 • doświadczenie w aktywnościach popularyzujących naukę,
 • doświadczenie oraz uczestniczenie w realizacji projektów realizowanych we współpracy z innymi jednostkami (uczelniami, firmami),
 • umiejętność obsługi programów komputerowych związanych pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych przestrzennych oraz modelowaniem dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych,
 • ukończone szkolenia z grantów oraz szkolenie z pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego.

Obowiązki:

 • kształcenie i stymulowanie rozwoju studentów,
 • organizowanie i prowadzenie prac badawczych w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w tym w zakresie technik pomiarowych, modelowania i ograniczania zanieczyszczeń, mikrobiologii oraz genotoksyczności w kontekście powietrza atmosferycznego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim i/lub polskim m.in. z przedmiotów obejmujących tematykę: chemii i ochrony powietrza, identyfikacji i przestrzennych analiz danych zanieczyszczeń powietrza, zarządzania emisjami do powietrza oraz inżynierii procesowej,
 • działania organizacyjne na rzecz Wydziału Inżynierii Środowiska,
 • prowadzenie aktywności związanych z przygotowywaniem wniosków projektowych i grantowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Wroclaw
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Zarządzania
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-20

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych zaprasza do składania wniosków badaczy ze stopniem doktora habilitowanego, zainteresowanych pracą badawczą, dydaktyczną i organizacyjną w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Wrocławskiej (https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/strategia) w dyscyplinie nauki socjologiczne lub/i nauki o zarządzaniu i jakości.

Oczekiwania:

 • Posiadany stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki socjologiczne.
 • Doświadczenie w stosowaniu metod obliczeniowych lub/i ilościowych w obszarze nauk społecznych.
 • Znaczący dorobek publikacyjny, tj. minimum 3 artykuły w czasopismach z listy JCR (których wydawcą nie jest MDPI; www.mdpi.com) w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Doświadczenie w zakresie uczestnictwa w roli kierownika lub wykonawcy w projektach badawczych oraz aplikowania o granty badawcze.
 • Aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim.
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Wrocławskiej w dyscyplinie nauki socjologiczne lub/i nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Publikowanie wyników badań w czasopismach z listy JCR.
 • Aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.
 • Inicjowanie, pozyskiwanie i koordynowanie projektów badawczych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, prowadzenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Układów Mechatronicznych (K61W10D07) poszukuje osobę na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w zakresie: – modelowania układów mechanicznych oraz pojazdów w programach Adams, MatLab Simulink, Amesim and EDEM (Discrete Element Method), – przeprowadzanie pomiarów wielkości dynamicznych (sił, przyspieszeń drgań, prędkości) przy pomocy systemów pomiarowych firmy HBM, – identyfikacji parametrów modeli dynamicznych na podstawie pomiarów, – przeprowadzania analiz wytrzymałościowych oraz analizy modalnej MES w programie NX, oraz Simcenter 3D.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku MBM (Automotive Engineering)
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim
 • umiejętność przygotowania materiałów dydaktycznych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań

Obowiązki:

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie/specjalności
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji (K62W10D07) poszukuje osobę na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w obszarze samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania produkcją i wykorzystania metod inteligentnych w optymalizacji systemów produkcyjnych, w sposób zrozumiały, ciekawy i inspirujący do systematycznego studiowania; pracy z dużą lub małą grupą oraz pracy indywidualnej; projektowania i dobierania materiałów, metod, form i środków kształcenia oraz narzędzi walidacyjnych; realizacji zadań z zakresu organizacji przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera na kierunku: Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • stopień naukowy doktora nauk-inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań
 • rozwijanie umiejętności językowych, komunikacji społecznej, szczególnie w kontekście międzynarodowym
 • posiadanie usystematyzowanej wiedzy oraz znajomości metod badań w danej dziedzinie
 • umiejętne opracowywanie koncepcji, projektowanie i wykonywanie badań naukowych
 • wkład w publikacje, patenty w postaci oryginalnych badań, które poszerzają wiedzę
 • umiejętność oceniania oraz dokonywanie krytycznej analizy nowych, złożonych koncepcji
 • umiejętność wyjaśniania znaczenia wyników badań społeczności naukowej
 • odpowiedzialność za rozwój własnej ścieżki naukowej
 • wyznaczanie sobie celów zawodowych do osiągnięcia oraz identyfikowanie sposobów zwiększenia szans zatrudnienia
 • współautorstwo publikacji i materiałów konferencyjnych

Obowiązki:

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji (K62W10D07) poszukuje osobę na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności opracowywania dedykowanych rozwiązań do sterowania systemami mechatronicznymi oraz automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk ich projektowania. W związku z tym osoba powinna wykazywać znajomość programowania systemów w językach wysokiego poziomu (C/C++/C#, Python, LabView). Powinna posiadać również wiedzę oraz doświadczenie w zakresie narzędzi powszechnie wykorzystywanych do symulacji ww. systemów, metod komunikacji z poszczególnymi peryferiami systemu, metod przetwarzania danych oraz wykazywać umiejętności ich konstruktywnej analizy. Istotnym jest również otwartość osoby na rozwiązywanie nowo powstałych problemów badawczych w ramach pracy w zespołach realizujących projekty badawc

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Informatyczne systemy automatyki
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim
 • umiejętność przygotowania materiałów dydaktycznych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań

Obowiązki:

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie/specjalności
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Wydział Mechaniczny, Katedra Konstrukcji Badań Maszyn i Pojazdów (K57W10D07) poszukuje osobę na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności obsługi oprogramowania CAD: Autodesk Inventor, NX, CATIA, oprogramowania MES: LS-DYNA, MADYMO, HYPERMESH, NX, ABAQUS oraz V-SIM. Posiada wiedzę z zakresu biomechaniki człowieka, urazów głowy oraz przyjętych zgodnie z normami parametrów urazów. Potrafi zastosować wiedzę z zakresu wytrzymałości materiałów do interpretacji wyników MES. Ma doświadczenie z zakresu obliczeń MES z użyciem manekinów np. Hybrid HIII. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry i Wydziału.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (preferowane studia w j. ang)
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • umiejętność przygotowania materiałów dydaktycznych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań

Obowiązki:

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie/specjalności
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej (K58W10D07) poszukuje osobę na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w zakresie zastosowania metod doświadczalnych do badań właściwości fizycznych obiektów inżynierskich, w tym implantów oraz w zakresie zastosowania metody elementów skończonych do analizy stanu naprężenia i odkształcenia.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku inżynieria biomedyczna lub inżynieria materiałowa
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • umiejętność przygotowania materiałów dydaktycznych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań

Obowiązki:

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie/specjalności
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej (K58W10D07) poszukuje osobę na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności: – prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych i oceny integralności strukturalnej materiałów i konstrukcji z wykorzystaniem metod analitycznych i numerycznych, – prowadzenia prac badawczych z zakresu mechaniki materiałów kompozytowych (wytwarzanie, badania eksperymentalne, symulacje numeryczne), – budowania stanowisk doświadczalnych do badań wytrzymałościowych z zakresu wytrzymałości materiałów (także w wieloosiowym stanie wytężenia), – posługiwania się aparaturą badawczą z zakresu badań wytrzymałościowych (maszyny wytrzymałościowe, emisja akustyczna, cyfrowa korelacja obrazu i inne systemy pomiarowe, wykorzystywane w mechanice pękania, – prowadzenie prac badawczych w obszarze mechaniki p

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku mechanika i budowa maszyn
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim
 • umiejętność przygotowania materiałów dydaktycznych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań

Obowiązki:

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie/specjalności
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Mechaniczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-10

Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej (K58W10D07) poszukuje osobę na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego wiedzę w zakresie biomechaniki inżynierskiej, a w szczególności biomechaniki tkanki kostnej lub tkanek miękkich oraz umiejętność i doświadczenie w modelowaniu numerycznym obiektów i procesów biomechanicznych.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera na kierunku: inżynieria biomedyczna lub inżynieria materiałowa
 • stopień naukowy doktora nauk-inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna lub inżynieria biomedyczna
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań
 • rozwijanie umiejętności językowych, komunikacji społecznej, szczególnie w kontekście międzynarodowym
 • posiadanie usystematyzowanej wiedzy oraz znajomości metod badań w danej dziedzinie
 • umiejętne opracowywanie koncepcji, projektowanie i wykonywanie badań naukowych
 • wkład w publikacje, patenty w postaci oryginalnych badań, które poszerzają wiedzę
 • umiejętność oceniania oraz dokonywanie krytycznej analizy nowych, złożonych koncepcji
 • umiejętność wyjaśniania znaczenia wyników badań społeczności naukowej
 • odpowiedzialność za rozwój własnej ścieżki naukowej
 • wyznaczanie sobie celów zawodowych do osiągnięcia oraz identyfikowanie sposobów zwiększenia szans zatrudnienia
 • współautorstwo publikacji i materiałów konferencyjnych

Obowiązki:

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Fizyki Teoretycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-06

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie prowadzić badania naukowe i publikować ich wyniki, wykazywać aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadzić zajęcia dydaktyczne, a także angażować się w prace organizacyjne Instytutu i Wydziału. Tematyka naukowa obejmuje zagadnienia z zakresu teorii materii skondensowanej, zgodnie z profilem naukowym Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, w szczególności badania materiałów topologicznych.

Oczekiwania:

 • ● stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki fizyczne,
 • ● osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki fizyczne,
 • ● udokumentowana mobilność naukowa i doświadczenie naukowe w zagranicznych jednostkach naukowych,
 • ● doświadczenie w opiece naukowej,
 • ● doświadczenie dydaktyczne, w tym wykłady,
 • ● doświadczenie organizacyjne w instytucji akademickiej,
 • ● dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć w obu językach.

Obowiązki:

 • ● prowadzenie, organizacja i kierowanie badaniami naukowymi zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,
 • ● sprawowanie opieki naukowej nad doktorantami i młodymi naukowcami
 • ● opracowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie podstaw matematyki i fizyki, fizyki ciała stałego oraz fizyki teoretycznej, na studiach pierwszego i drugiego stopnia,
 • ● współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym w szczególności zagranicznymi, w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,
 • ● ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • ● przygotowywanie wniosków o granty badawcze,
 • ● wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Instytutu, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i organizacyjną.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Architektury
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-08

Wydział Architektury poszukuje kandydata na stanowisko asystenta/ adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Architektury Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska, w zakresie dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przede wszystkim na rzecz Katedry, ale także Wydziału.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023r., poz. 742 z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • Ukończone studia wyższe na poziomie na kierunku architektura i urbanistyka – posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta;
 • Obroniony doktorat w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub praca doktorska na ukończeniu;
 • Posiadanie doświadczeń w pracy naukowej, w tym udokumentowany dorobek naukowo-badawczy z zakresu architektury i urbanistyki – min. 2 publikacje z wykazu MNiSW, po 70 pkt;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi wspierającymi projektowanie architektoniczne;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie architektury użyteczności publicznej;
 • Czynny udział w konferencjach naukowych i warsztatach;
 • Udział w grantach naukowych;
 • Doświadczenie w aplikowaniu i/lub realizacji projektów badawczych lub w zakresie innowacji zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe itp.;
 • Posiadanie uprawnień projektowych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub praktyka zawodowa i udokumentowany dorobek projektowy z zakresu stanowiącego przedmiot pracy naukowo-dydaktycznej odpowiadający wymaganiom do uzyskania uprawnień projektowych w specjalności architektonicznej;
 • Aktywna działalność organizacyjna na uczelni;
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 – możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim;
 • Kreatywność i wysoka kultura osobista.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie architektury i kształtowania środowiska;
 • Prowadzenie zleconych zajęć dydaktycznych na kierunku architektura;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych;
 • Publikowanie wyników badań oraz udział w konferencjach naukowych;
 • Wsparcie przy organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych prowadzonych przez Katedrę;
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe;
 • Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • Wykonywanie zleconych przez przełożonych prac na rzecz Katedry i Wydziału, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Wrocławska: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Politechnika Wrocławska
 • Wydział: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-04-28

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej, nauczyciel akademicki i pracownik badawczy.

Oczekiwania:

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi: - określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej, - tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie budownictwa, - predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, - znajomość języka angielskiego na poziomie B2, - podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obowiązki:

 • Do obowiązków asystenta należy m.in.: - prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na poziomie akademickim, - kształcenie i wychowywanie studentów, - wykonywanie prac organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry, - przestrzeganie zasad etyki – akademicki kodeks etyczny Politechniki Wrocławskiej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji