Wolne stanowiska naukowe i akademickie. Sprawdź dostępne oferty pracy, które posiada Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wolne stanowiska akademickie - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gettyimages.com/ijeab
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-02

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych do Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Przeznaczony dla osób, które posiadają wykształcenie kierunkowe – technologia żywności i żywienia (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz stopień doktora) oraz zamiłowanie do pracy dydaktycznej i naukowej.

Oczekiwania:

 • tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia;
 • udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki, w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, obejmujący minimum 10 publikacji, posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), opublikowanych w latach 2019-2024 (całkowity dorobek naukowy ze współczynnikiem wpływu IF wynoszącym w sumie nie mniej niż 50);
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim i angielskim oraz minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji zajęć/ szkoleń, w tym doświadczenie w nauczaniu zdalnym, z wykorzystaniem platform e-learningowych i Microsoft Teams;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących oceny jakości żywności z wykorzystaniem technik instrumentalnych i badań fizykochemicznych oraz oceny sensorycznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi programów statystycznych, w tym: Statistica i innych;
 • biegłość w obsłudze komputera, w szczególności programów pakietu MS Office oraz programów do zarządzania literaturą naukową;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, w mowie i piśmie, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tych językach, a także wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych m.in. z przedmiotów, takich jak Podstawy technologii gastronomicznej, Projektowanie nowych potraw, Ogólna technologia żywności, Chemia żywności, ujętych w planach studiów, zgodnie z obowiązującym rocznym wymiarem zajęć dydaktycznych 240 h;
 • prowadzenie badań i działalności naukowej, w tym składanie wniosków o finansowanie badań, udział w konferencjach naukowych, przygotowanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim;
 • stałe podnoszenie kompetencji;
 • działalność organizacyjna na rzecz katedry, instytutu i uczelni;
 • wykonywanie innych poleceń służbowych wydawanych przez bezpośredniego przełożonego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Leśnych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-26

Asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Leśnych, Katedrze Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Zakładzie Urządzania Lasu Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało między innymi: prowadzenie badań naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z urządzaniem lasu na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Oczekiwania:

 • Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera z dyscypliny nauki leśne
 • Wykazywać zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania oraz:
 • posiadać znajomość programów komputerowych związanych z urządzeniem lasu (Taksator, ArcGIS, QGIS, AgiSoft, itp.), zarządzaniem relacyjnymi i przestrzennymi bazami danych oraz modelowaniem statystycznym (np. środowisko R, Statistica),
 • posiadać doświadczenie w realizacji badań naukowych,
 • posiadać doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko
 • posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu urządzania lasu, metod sztucznej inteligencji oraz zdalnych metod oceny stanu lasów,
 • posiadać doskonałą znajomość języka polskiego pozwalającą na prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu urządzania lasu,
 • posiadać co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz doniesień referatów na konferencjach naukowych,
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z urządzaniem lasu na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywności
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • · posiada tytuł magistra inżyniera lub stopień doktora w zakresie technologii żywności i żywienia lub biotechnologii ze specjalnością biotechnologia w przemyśle spożywczym i jest na końcowym etapie realizacji pracy doktorskiej z zakresu technologii żywności
 • · posiada udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie biotechnologicznego zastosowania drobnoustrojów i ich metabolitów w przemyśle spożywczym
 • · był(-a) uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz posiada doświadczenie w prezentowaniu wyników badań, zwłaszcza w postaci referatów, na konferencjach naukowych, w tym wygłaszania referatów w języku angielskim
 • · jest autorem co najmniej 3 publikacji naukowych w języku angielskim w czasopismach z listy JCR z udokumentowanym większościowym udziałem w przygotowaniu badań i tekstu publikacji, a całkowity dorobek naukowy posiada współczynnik wpływu IF wynoszący nie mniej niż 17,0 (z roku opublikowania)
 • · posiada doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami m.in. z zakresu technologii żywności oraz doświadczenie w opiece naukowej nad realizacją prac dyplomowych i magisterskich
 • · wykazuje znajomość standardowych technik badawczych i analitycznych, stosowanych w technologii żywności; posiada doświadczenie w analizach SEM, FTIR, TGA, TPA
 • · posiada doświadczenie dotyczące składania wniosków o finansowanie projektów naukowych (w szczególności NCN; NCBiR)
 • · posiada znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do swobodnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, prezentowania na konferencjach i spotkaniach z osobami obcojęzycznymi, a także samodzielnego pisania publikacji naukowych
 • · posiada umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w badaniach żywności oraz sprawnie posługuje się komputerowymi programami użytkowymi m.in. MS TEAMs, Word, Excel, Power Point
 • · posiada umiejętność pracy w zespole, osiągania kompromisów i dobrego kontaktu ze współpracownikami, umiejętność nawiązywania nowych kontaktów badawczych, dobry kontakt ze studentami

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej,
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w jęz. polskim i angielskim,
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni,
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Post-doc

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Biologii- Katedra Fizjologii Roślin
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-12

OBOWIĄZKI PRZEWIDZIANE DLA OSOBY ZATRUDNIONEJ: Stanowisko przeznaczone jest dla osoby ze stopniem doktora, która stanie się częścią zespołu badawczego pracującego nad projektem skupiającym się na badaniach funkcjonalnych i strukturalnych biomineralizacji cyjanobakterii i jej globalnym wpływie. Analiza strukturalna i funkcjonalna białek warstwy powierzchniowej bakterii. Projekt badawczy obejmuje: hodowlę kultur komórkowych sinic, badania biomineralizacji, izolację i solubilizację ścian komórkowych bakterii, oczyszczanie białek błonowych, charakterystykę strukturalną i funkcjonalną białek błonowych.

Oczekiwania:

 • Doktorat z biologii molekularnej, biochemii, biofizyki lub dziedzin pokrewnych;
 • Znajomość zasad biologii molekularnej, biochemii i/lub biofizyki;
 • Znajomość fotobiologii, a w szczególności fotosyntezy;
 • Znajomość biologii błon i białek błonowych;
 • Doświadczenie laboratoryjne w co najmniej jednym z poniższych: hodowle sinic, izolacja otoczki komórkowej, izolacja i charakteryzacja białek (np. chromatografia białek, elektroforeza w warunkach natywnych i denaturujących, chromatografia białek, spektrometria mas, testy in vivo i testy in vitro) ;
 • Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).
 • Spełnienie warunków określonych przez Narodowe Centrum Nauki dla kandydatów na stanowisko PostDoc (osoba, która uzyskała stopień doktora w ciągu 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie; w okresie pobierania wynagrodzenia w ramach projektu zatrudniony osoba ta nie może otrzymywać innego wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie ze środków NCN).

Obowiązki:

 • zakres podany w opisie
 • Do obowiązków kandydata(-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej, Katedra Sztucznej Inteligencji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-25

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sztucznej Inteligencji, Instytut Informatyki Technicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada minimum dyplom magistra.
 • Posługuje się biegle językiem polskim (na poziomie co najmniej C1).
 • Posługuje się biegle językiem angielskim (na poziomie co najmniej B2).
 • Posiada minimum 1 publikację indeksowaną w bazie Scopus/WoS w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub potwierdzenie przyjęcia publikacji w czasopiśmie indeksowanym przez bazy Scopus/WoS.
 • Posiada doświadczenie w zakresie stosowania metod sztucznej inteligencji.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej, Katedra Systemów Informatycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-25

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Informatycznych, Instytut Informatyki Technicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień magistra nauk technicznych,
 • wykazał zainteresowanie naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej, Katedra Systemów Informatycznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-25

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Informatycznych, Instytut Informatyki Technicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień naukowy doktora,
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów informatycznych,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • dorobek publikacyjny: co najmniej 4 publikacje naukowe, które ukazały się w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w wykazie MEiN,
 • kierownictwo projektem badawczym lub złożenie wniosku w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej, Katedra Zastosowań Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-25

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki, Instytut Informatyki Technicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oczekiwania:

 • Kandydat posiada stopień naukowy doktora,
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych,
 • posługuje się językiem polskim,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • posiada dorobek publikacyjny: co najmniej 4 publikacje naukowe, które ukazały się w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w wykazie MNiSW,
 • doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym lub złożenie wniosku w konkursie do instytucji finansujących badania o wartości co najmniej 50 000 zł,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Instytutu.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Informatyki Technicznej, Katedra Zastosowań Matematyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-01
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-25

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki, Instytut Informatyki Technicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Oczekiwania:

 • Kandydat jest magistrem matematyki lub informatyki,
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych,
 • posługuje się językiem polskim,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk Leśnych, Katedra Ochrony Lasu
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-19

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Leśnych, Katedrze Ochrony Lasu Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało między innymi: prowadzenie badań naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z ekologią i ochroną lasu na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Oczekiwania:

 • Stopień co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie nauki leśne lub równorzędny;
 • zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolność do ich rozwijania
 • minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ekologii i ochrony lasu;
 • biegła znajomość języka polskiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, realizowanie zajęć dydaktycznych, aplikację o zewnętrzne granty naukowe oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: ochrony i ekologii lasu poparte kilkuletnim doświadczeniem (zajęć kameralnych i terenowych);
 • posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie ochrony i ekologii lasu potwierdzonej praktyką zawodową;
 • doświadczenie w monitoringu przyrodniczym;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych z zakresu ekologii lasu potwierdzone publikacjami w czasopismach posiadających współczynnik wpływu (IF) z Wykazu Ministra Nauki w okresie ostatnich 5 lat;
 • dodatkowym atutem będzie widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym;
 • kandydat(-ka) powinien(-na) wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność pracy zespołowej, kompromisowość, orientację na zadania oraz zdolności analityczne.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z ekologią i ochroną lasu na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin-Instytut Biologii-SGGW
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Oczekiwania:

 • Kandydat/-tka powinien/-a posiadać stopień doktora w dziedzinie biologii lub pokrewnej
 • Kandydat/-tka powinien/-a posiadać doświadczenie w przygotowywaniu konstrukcji genowych, analizie ekspresji, pracy z mutantami, mikroskopii
 • Kandydat/-tka powinien/-a posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 4 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, w ww. zakresie.
 • Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Obowiązki:

 • Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-02

Oczekiwania:

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • wykazuje zainteresowanie naukowe związane z rozrodem małych zwierząt
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć
 • posiada kliniczne doświadczenie jako praktykujący lekarz weterynarii
 • posiada doświadczenie lub wykazuje się chęcią w realizacji grantów (wykonawca) o zasięgu co najmniej krajowym przyznanym przez takie organizacje, jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego itp.,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym
 • posiada umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • wykazuje się komunikatywnością, punktualnością, zaangażowaniem w pracę
 • wykazuje zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania
 • posługuje się komputerowymi programami użytkowymi (Word, Excel, Power Point, Internet i poczta elektroniczna)
 • posiada publikacje krajowe i zagraniczne w tym minimum jedną publikację naukową z listy JCR

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z rozrodem małych zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora z zakresu architektury lub architektury i urbanistyki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz ukończone studia magisterskie z zakresu architektury lub architektury i urbanistyki,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego, geometrii wykreślnej oraz grafiki inżynierskiej,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie, realizowanych na kierunku architektura oraz budownictwo, w tym Civil Engineering,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz programów do projektowania (AutoCAD, ArchiCAD, Revit)
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki (w tym m.in. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection),
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego, geometrii wykreślnej oraz grafiki inżynierskiej,
 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie
 • publikowanie artykułów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Inżynierii Lądowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-07
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-02

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego oraz budownictwa zrównoważonego w języku polskim i angielskim,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego i urbanistycznego, budownictwa zrównoważonego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie, realizowanych na kierunku architektura oraz budownictwo, w tym Civil Engineering,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz programów do projektowania (AutoCAD, ArchiCAD, Revit)
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń,
 • opublikowanie co najmniej 25 artykułów naukowych lub monografii naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tym co najmniej, 15 artykułów naukowych w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR), a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 artykułów naukowych lub monografii naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, w tym co najmniej 3 artykuły naukowe w czasopismach z bazy JCR,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie
 • promotor w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sprawowanie opieki naukowej jako promotor doktoranta w szkole doktorskiej lub sporządzenie co najmniej jednej recenzji rozprawy doktorskiej lub w postepowaniu habilitacyjnym,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Obowiązki:

 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu budownictwa zrównoważonego, projektowania architektoniczno – budowlanego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach - polskim i angielskim
 • prowadzenie zajęć w trybie niestacjonarnym
 • publikowanie artykułów naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział: Instytut Nauk o Żywności
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Oczekiwania:

 • tytuł magistra w dyscyplinie związanej z naukami o żywności i żywieniu lub z naukami o zdrowiu (technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka),
 • uczestnik lub absolwent Szkoły Doktorskiej - rozprawa doktorska w końcowym etapie realizacji,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu technologii żywności/chemii żywności, udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym, w tym co najmniej 5 publikacji posiadających indeks wpływu IF, sumaryczny IF dorobku naukowego wynoszący co najmniej 20,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych dotyczących wykorzystania produktów odpadowych przemysłu spożywczego; związanych z wykorzystaniem innowacyjnych operacji z zastosowaniem m.in. ultradźwięków, pulsacyjnego pola elektrycznego,
 • doświadczenie w zakresie analiz żywności z wykorzystaniem takich metod/technik badawczych jak: chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, różnicowa kalorymetria skaningowa, ciśnieniowa różnicowa kalorymetria skaningowa, termograwimetria,
 • udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w języku polskim z zakresu chemii,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz prowadzenie badań w zagranicznych jednostkach naukowych,
 • doświadczenie w aplikowaniu o projekty badawcze

Obowiązki:

 • Prowadzenie działalności naukowej,
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w jęz. polskim i angielskim,
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni,
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji