Zmiany od roku szkolnego 2023/2024. Nowy przedmiot i darmowe laptopy dla uczniów to nie wszystko. Sprawdź, co jeszcze jest inne

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wideo
od 16 lat
Rok szkolny 2023/2024 zaczął się 4 września. Jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli? W szkołach średnich pojawił się nowy przedmiot (biznes i zarządzanie), który zastąpił podstawy przedsiębiorczości. Uczniowie czwartych klas szkoły podstawowej otrzymają darmowe laptopy, a młodociani pracownicy zarobią więcej. Zaszły też reformy w podstawach programowych. Na zmiany muszą przygotować się również nauczyciele. Sprawdźcie, czego nowego można spodziewać się roku szkolnym, który właśnie się rozpoczął.

Spis treści

Duże zmiany w szkole. Rok szkolny 2023/2024

W kolejnym roku szkolnym, podobnie jak w roku 2022/2023, uczniów i nauczycieli czeka sporo zmian. Osoby rozpoczynające naukę w szkołach ponadpodstawowych nie będą uczyć się podstaw przedsiębiorczości, ale biznesu i zarządzania. Wiemy już, jak wygląda podstawa programowa do nowego przedmiotu, prowadzone są też szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie. Z kolei czwartoklasiści otrzymają z budżetu państwa darmowe laptopy, które mają służyć im w rozwoju i nauce.

Dzieci piszą po tablicy kredą.
Co czeka uczniów w roku szkolnym 2023/2024? Obraz autorstwa Freepik

Pojawił się też pomysł, by zmienić zasady na zajęciach z wychowania fizycznego. Wszyscy uczniowie z klas IV-VIII mieliby brać udział w testach sprawnościowych, a ich wyniki byłyby zapisywane w systemie teleinformatycznym „Sportowe Talenty”.

Zmiany w roku szkolnym 2023/2024 obejmą także nauczycieli. W związku z kulminacją roczników, idących obecnie do szkół ponadpodstawowych, resort edukacji przychylnie odniósł się do propozycji, by tymczasowo znieść limit godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w szkołach średnich. Mamy już zapowiedzi, dotyczące zmian, które wejdą w życie od 1 września 2024 roku. Chodzi o powrót wcześniejszych emerytur i inne zasady przyznawania świadczenia kompensacyjnego.

Ponadto nauczyciele otrzymają jednorazową nagrodę z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Będzie ona wynosiła 1125 zł brutto. W przypadku niektórych nauczycieli może zmienić się wymiar godzin dostępności.

Biznes i zarządzanie. Nowy przedmiot w szkołach od 1 września

Od września w szkołach średnich uczniowie będą chodzić na lekcje z biznesu i zarządzania, a nie podstawy przedsiębiorczości. Przedmiot ten ma być bardziej ukierunkowany na rozwój praktycznych umiejętności, a bloki tematyczne to m.in. takie aspekty, jak zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa czy finanse osobiste.

– Reforma przedmiotu podstawy przedsiębiorczości to krok do nowoczesnego i praktycznego nauczania. Wprowadzenie nowego przedmiotu ma na celu rozwijanie kompetencji efektywnego zarządzania własnymi finansami – poinformował minister edukacji Przemysław Czarnek.

Przedmiot ten będzie nauczany w I i II klasie szkoły ponadpodstawowej, a nie II i III, jak miało to miejsce z podstawami przedsiębiorczości. Lekcje z biznesu i zarządzania zaplanowano dwa razy w tygodniu. Oprócz nauki tego przedmiotu w zakresie podstawowym młodzi ludzie będą mieli także szansę realizować go na poziomie rozszerzonym, a w przyszłości zdawać maturę z BiZ-u.

Szczegóły dotyczące nowego przedmiotu w szkołach średnich: biznes i zarządzanie>>

Darmowe laptopy dla czwartoklasistów. Na jakich zasadach?

Około 370 tys. uczniów klas czwartych od września 2023 ma otrzymać darmowe laptopy. Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, jest to „jeden z elementów wspierania transformacji cyfrowej”. Na każdym laptopie będzie grawer z orłem oraz napisem „Rzeczpospolita Polska”, co ma zapobiec ewentualnej sprzedaży komputerów.

Nie jest to jednorazowe przedsięwzięcie. W kolejnych latach bezpłatne laptopy otrzymają następni uczniowie, którzy rozpoczynać będą naukę w klasie czwartej. 14 lipca prezydent podpisał ustawę o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która reguluje m.in. kwestię przekazania uczniom laptopów. Przejdą one na własność rodziców dziecka. Uczeń ma możliwość otrzymania tylko jednego sprzętu sfinansowanego ze środków publicznych.

Zmiany w lekcjach wychowania fizycznego. Będą testy sprawnościowe?

Pod koniec lutego 2023 zapowiedziano zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie mają brać udział w testach sprawnościowych. Następnie ich wyniki pojawią się w systemie teleinformatycznym „Sportowe Talenty”. Wuefiści będą mieli obowiązek przeprowadzania od marca do kwietnia testów sprawnościowych i wprowadzania ich do ww. systemu. Testy te będą obejmować:

 • bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,
 • beep–test (dwudziesto-stumetrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
 • podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
 • skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Wyniki testów sprawnościowych nie będą podlegać ocenie. Jak podkreśla resort edukacji, mają one służyć monitorowaniu postępów uczniów i odkrywaniu talentów.

Zmiany w podstawach programowych przedmiotów: język polski, łacina i technika

Od roku szkolnego 2023/2024 inaczej będą wyglądały podstawy programowe przedmiotów: język polski, łacina i technika. To już pewne, ponieważ na początku lutego podpisano rozporządzenie regulujące tę kwestię.

Co się zmieni?

 • na języku polskim do podstawy programowej dodane zostały gry („This War of Mine” 11BitStudios oraz „Gra Szyfrów” Instytut Pamięci Narodowej),
 • nauka techniki zostanie wzbogacona o elementy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i wychowaniem komunikacyjnym,
 • język łaciński, począwszy od VI klasy szkoły podstawowej, będzie mógł realizowany jako drugi język obcy, łacina wejdzie więc do szkół podstawowych.
Trwa głosowanie...

Myślisz, że zmiany w podstawie programowej języka łacińskiego to dobry pomysł?

Bony na laptopy dla nauczycieli. Ile pieniędzy otrzymają pedagodzy?

W kolejnym roku szkolnym nauczyciele mają otrzymać bony o wysokości 2,5 tys. zł na zakup laptopów. W momencie, gdy nauczyciel kupi tańszy sprzęt, pozostała kwota nie zostanie mu zwrócona. Pedagog będzie miał możliwość zakupu droższego laptopa i pokrycia różnicy z własnej kieszeni.

Bony na zakup laptopów mają otrzymać nauczyciele z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Będą one przydzielane stopniowo. Niebawem w drodze rozporządzenia mają zostać wyodrębnione grupy nauczycieli, którzy jako pierwsi otrzymają bony. Pod uwagę brane będą m.in. typ szkoły, wykładany przedmiot i sytuacja społeczno-gospodarcza.

Zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli

Czasowo, czyli tylko w roku szkolnym 2023/2024 miałby być zniesiony limit godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Przypomnijmy, że obecnie pedagodzy nie mogą pracować na więcej niż 1,5 etatu, co zostało określone w art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela. W przypadku nauczyciela, który ma standardowe 18-godzinne pensum, jest to więc dodatkowe 9 godzin pracy.

Takie działanie ma zostać podjęte w związku z brakami kadrowymi, które mogą w przyszłym roku pojawić się w szkołach ponadpodstawowych. W rekrutacji do szkół średnich bierze udział ok. 500 tys. uczniów.

Wcześniejszymi emerytury i zmiany w świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli od września 2024

Na wrzesień 2024 planowane są z kolei zmiany związane z możliwością przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę i korzystaniem ze świadczeń kompensacyjnych. Zgodnie z projektem poselskim, który pojawił się 19 maja 2023 roku, z wcześniejszej emerytury mogliby skorzystać nauczyciele zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 roku. Musieliby oni także spełnić określone warunki:

 • mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
 • nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek.
Trwa głosowanie...

Czy powinny wrócić wcześniejsze emerytury dla nauczycieli?

Z kolei nauczycielskie świadczenia kompensacyjne mają objąć kolejną grupę osób: nauczycieli z publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 28 lipca Sejm zatwierdził nowelizację ustawy dotyczącą m.in. wcześniejszych emerytur nauczycielskich i zmian w świadczeniach kompensacyjnych. Teraz trafi ona do prezydenta.

Młodociany pracownicy zarobią więcej

Od września 2023 mają się zwiększyć wynagrodzenia dla młodocianych pracowników: z 5 do 8 procent, z 6 do 9 proc. i z 7 do 10 proc. (obliczanego w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale). Jak podano w uzasadnieniu projektu stawki te mają wynosić ok.:569,94 zł (w I klasie szkoły branżowej), 641,18 zł (w II klasie szkoły branżowej), 712,43 zł (w III klasie szkoły branżowej), a także 498,70 zł (w czasie przyuczenia do wykonywanej pracy).

Inne godziny dostępności dla części nauczycieli

W związku z nowelizacją Karty Nauczyciela, do art. 43 dopisano ust. 2g, zgodnie z którym o godzinach dostępności nauczycieli prowadzących:

 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze niższym niż 6 godzin tygodniowo;
 • wyłącznie zajęcia w formach pozaszkolnych lub zajęcia w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej, bez względu na wymiar zatrudnienia

decyduje dyrektor szkoły odpowiednio do potrzeb.

Nowe wzory świadectw i legitymacji szkolnych

Wraz z rozporządzeniem, które weszło w życie 17 czerwca 2023 roku pojawiły się nowe wzory świadectw i legitymacji szkolnych. Zmiany zaszły także w niektórych innych drukach szkolnych. To ważna informacja dla dyrektorów szkół i nauczycieli.

Kolejne zawody w szkołach branżowych

Od września 2023 młodzi ludzie mogą kształcić się w nowych zawodach. Są to:

 • Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej – kształcenie będzie prowadzone w rocznej szkole policealnej,
 • Technik animacji filmowej – kształcenie będzie prowadzone w dwuletniej szkole policealnej,
 • Technik aranżacji wnętrz – kształcenie będzie prowadzone w technikum,
 • Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami – kształcenie będzie prowadzone w branżowej szkole I stopnia,
 • Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami – kształcenie będzie prowadzone w branżowej szkole I stopnia – w zawodzie będą mogły kształcić się wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • Technik gospodarki odpadami – kształcenie będzie prowadzone w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia,
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego – kształcenie będzie prowadzone w branżowej szkole I stopnia,
 • Technik przemysłu drzewnego – kształcenie będzie prowadzone w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia,
 • Animator rynku książki – kształcenie będzie prowadzone w dwuletniej szkole policealnej.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
27 czerwca, 10:44, Zbigniew Rusek:

Biznes i przedsięiorczość - po co? Łacina w podstawówce - absurd. Język łaciński powinien być tylko w liceach (w technikach raczej nie - tam języki nowożytne i częściej niemiecki niż w liceach, z uwagi na sporo fachowych opisów powstałych w Niemczech) i to nie we wszystkich klasach, lecz himanistycznych (filologicznych). Test sprawnościowy z WF-u, to jest akurat dobry pomysł, ale niezaliczenie nie powinno skutkować oceną niedostateczną, lecz jedynie obniżeniem oceny.

Celna i jakże słuszna uwaga.

Z
Zbigniew Rusek
Biznes i przedsięiorczość - po co? Łacina w podstawówce - absurd. Język łaciński powinien być tylko w liceach (w technikach raczej nie - tam języki nowożytne i częściej niemiecki niż w liceach, z uwagi na sporo fachowych opisów powstałych w Niemczech) i to nie we wszystkich klasach, lecz himanistycznych (filologicznych). Test sprawnościowy z WF-u, to jest akurat dobry pomysł, ale niezaliczenie nie powinno skutkować oceną niedostateczną, lecz jedynie obniżeniem oceny.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji